Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Lan Phương
Tên đề tài luận án: Hồ Chí Minh với việc xây dựng thể chế chính trị Việt Nam dân chủ cộng hòa

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Lan Phương   

2. Giới tính: Nữ

3. Ngà  y sinh: 20/7/1980                                                                      

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2999/2013/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 30/12/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Kéo dài thời gian học tập 6 tháng (từ 12/2016 đến 6/2017) theo Quyết định số 4619/QĐ-XHNV, ngày 29/12/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

- Kéo dài thời gian học tập 6 tháng (từ 6/2017 đến 12/2017) theo Quyết định số 1656/QĐ-XHNV, ngày 5/7/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

7. Tên đề tài luận án:  Hồ Chí Minh với việc xây dựng thể chế chính trị Việt Nam dân chủ cộng hòa

8. Chuyên ngành: Chính trị học                                                             

9. Mã số:  62 31 02 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Đình Lê

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về thể chế chính trị dân chủ cộng hòa

- Luận án làm rõ quá trình Hồ Chí Minh chỉ đạo xây dựng thể chế chính trị Việt Nam dân chủ cộng hòa từ năm 1945 đến năm 1969.

- Luận án làm rõ giá trị của mô hình thể chế chính trị dân chủ cộng hòa được Hồ Chí Minh chọn lựa và chỉ đạo xây dựng ở Việt Nam. Từ đó liên hệ với việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án có thể được dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ việc nghiên cứu thể chế chính tri Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Lịch sử thể chế chính trị Việt Nam; Xây dựng và hoàn thiện thể chế chính trị nước Việt Nam hiện nay.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1.   Nguyễn Thị Lan Phương (2010), “Củng cố kiện toàn tổ chức chính phủ từ sau Cách mạng tháng 8 đến trước ngày toàn quốc kháng chiến”, Tạp chí Lịch sử quân sự (224), tr 19-23

2.   Nguyễn Thị Lan Phương (2013), “Hồ Chí Minh với việc xây dựng chính phủ nhân dân (8/1945 đến 3/1946)”, Tạp chí Giáo dục lý luận (201), tr 3-7. 

3.   Nguyễn Thị Lan Phương (2015), “Vai trò của Hồ Chí Minh trong việc xây dựng và củng cố mặt trận dân tộc thống nhất trong những năm 1945-1946”, Tạp chí Giáo dục lý luận (230), tr 19-21, tr 24

4.   Nguyễn Thị Lan Phương (2016), “Tính dân tộc và hiện đại của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa”, Tạp chí Lý luận chính trị (4), tr 80-85.  

5.   Nguyễn Thị Lan Phương (2017),” Quá trình Hồ Chí Minh tìm tòi, khảo nghiệm và lựa chọn mô hình nhà nước ở Việt Nam”, Tạp chí Lịch sử Đảng (320), tr 74-78.

6.   Nguyễn Thị Lan Phương (2018), “Quan điểm của Hồ Chí Minh về nhân dân trong vai trò người chủ quyền lực nhà nước”, Tạp chí Lý luận chính trị (8), tr 70-74.

 Lê Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   |