Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Anh Tuấn
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu mối quan hệ giữa chi phí thất bại với quyết định tái khởi nghiệp của doanh nhân Việt Nam”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN ANH TUẤN                    

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 28/03/1977                                                                       

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 61/ĐHKT ngày 13/01/2015 của Hiệu

 trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu mối quan hệ giữa chi phí thất bại với quyết định tái khởi nghiệp của doanh nhân Việt Nam”

8. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh                                       

9. Mã số: 9340101

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Hoàng Văn Hải

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Thứ nhất, kết quả nghiên cứu của luận án hệ thống hóa được cơ sở lý luận về doanh nhân, chi phí thất bại, quyết định tái khởi nghiệp, động cơ tái khởi nghiệp, nhận thức khởi nghiệp, mối quan hệ giữa chi phí thất bại, động cơ, nhận thức khởi nghiệp và quyết định tái khởi nghiệp của doanh nhân Việt Nam.

- Thứ hai, việc nghiên cứu về thực trạng tái khởi nghiệp của doanh nhân Việt Nam giúp tổng quát được bức tranh chung về thực trạng quá trình tái khởi nghiệp của doanh nhân Việt Nam, những thách thức và khó khăn đối với các doanh nhân muốn tái khởi nghiệp.

- Thứ ba, luận án xây dựng được mô hình và các thang đo chi phí thất bại, động cơ, nhận thức sau thất bại ảnh hưởng tới quyết định tái khởi nghiệp của doanh nhân Việt Nam, và các nhân tố ảnh hưởng tới mối quan hệ đó.

- Thứ tư, kết quả nghiên cứu của luận án chỉ rõ ảnh hưởng tác động của từng nhân tố chi phí thất bại, động cơ tái khởi nghiệp, nhận thức sau thất bại đến quyết định tái khởi nghiệp của doanh nhân.

- Thứ năm, dựa trên kết quả nghiên cứu, luận án đề xuất một số gợi ý giải pháp đối với doanh nhân và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

v Cung cấp một danh mục tài liệu hay về các doanh nhân thất bại để những người có ý định trở thành doanh nhân chuẩn bị tâm thế sẵn sàng khi bắt tay vào khởi nghiệp.

v Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng kinh doanh thất bại có thể được xem như là nguồn kinh nghiệm quý giá cho các doanh nhân. Do đó, nghiên cứu có hàm ý thực tế trong việc tạo động lực cho các doanh nhân.

v Đề xuất, kiến nghị đối với cơ quan chức năng quản lý Nhà nước tạo môi trường và cải thiện một số nhân tố bên ngoài để hỗ trợ quyết định tái khởi nghiệp; gợi ý một số giải pháp cho doanh nhân, tạo động lực, khuyến khích họ tái khởi nghiệp.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Dựa trên kết quả nghiên cứu và những hạn chế đã được chỉ ra, tác giả đề xuất những hướng nghiên cứu tiếp theo, cụ thể như sau:

1- Nghiên cứu sự ảnh hưởng của văn hoá và quan điểm truyền thống đến quyết định tái khởi nghiệp của doanh nhân.

2- Nghiên cứu tác động của năng lực khởi nghiệp đến quyết định tái khởi nghiệp của doanh nhân.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam, Tạp chí Thông tin và Dự báo, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia - Bộ Kế hoạch Đầu tư, Số 139(07/2017), trang 3 – 11.

2. Mối quan hệ giữa chi phí thất bại và động cơ khởi nghiệp của doanh nhân Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Số 41(08/2017), trang 106 – 111.

 Tiến Đạt - VNU - UEB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   |