Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Như
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu phản ứng oxi hóa chọn lọc ancol benzylic với một số oxit kim loại chuyển tiếp mang trên sepiolite”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ NHƯ     

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:                 04/5/1986                                             

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: 2875/QĐ - ĐHKHTN ngày 07/8/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phản ứng oxi hóa chọn lọc ancol benzylic với một số oxit kim loại chuyển tiếp mang trên sepiolite

8. Chuyên ngành:          Hóa dầu                                               

9. Mã số: 62440115

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính: PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo;                          Hướng dẫn phụ   : GS.TSKH Ngô Thị Thuận

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đã chỉ ra được đặc trưng cấu trúc của sepiolite ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xúc tác Cr(III) trong phản ứng oxi hóa ancol benzylic thành benzanđehit.

+ Tâm Cr(III) trong mao quản được bền vững hóa bởi mao quản và đóng vai trò xúc tác chủ yếu cho oxi hóa chọn lọc ancol benzylic thành benzanđehit.

+ Tâm Cr(III) trên bề mặt và miệng mao quản của vật liệu sepiolite có tác dụng phân hủy t-BuOOH thành các gốc tự do t-BuO. hay t-BuOH. và phản ứng oxi hóa BzOH chạy theo cơ chế gốc tự do, không chọn lọc thành benzanđehit.

- Kết quả nghiên cứu chỉ ra độ bền hoạt tính của xúc tác Cr2O3 được cải thiện khi phân hủy Cr(OH)3 ở nhiệt độ cao trong các kênh mao quản sepiolite. Việc cố định các hạt nano oxit Cr2O3 trong mao quản đã hạn chế quá trình rửa trôi các ion crom và làm tăng độ bền xúc tác.

- Nghiên cứu khảo sát dãy các oxit kim loại chuyển tiếp mang trên chất mang sepiolite đối với phản ứng oxi hóa ancol benzylic. Kết quả tìm ra dãy xúc tác MeOx-10/sepiolite hoạt động theo trật tự CrOx-10/sepiolite > CoOx-10/sepiolite > CuO-10/sepiolite > MnOx-10/sepiolite > NiO-10/sepiolite đối với phản ứng oxi hóa pha lỏng ancol benzylic. Crom oxit thể hiện hoạt tính cao nhất trong khi niken thể hiện khả năng xúc tác oxi hóa ancol kém nhất ở cùng điều kiện tiến hành phản ứng.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Xúc tác oxit kim loại chuyển tiếp mang trên sepiolite được ứng dụng làm xúc tác cho phản ứng oxi hóa ancol benzylic với t-BuOOH cho kết quả độ chọn lọc sản phẩm benzandehit cao. Sản phẩm này là nguyên liệu quý cho các ngành công nghiệp dược phẩm, hương liệu, thuốc nhuộm, hóa nông, mỹ phẩm và hóa chất.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Biến tính sepiolite để phân tán oxit kim loại chuyển tiếp khác mang ứng dụng làm xúc tác cho phản ứng oxi hóa các ankyl benzen.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1. Nguyen Tien Thao, Nguyen Thi Nhu, Kuen-Song Lin (2018), “Liquid phase oxidation of benzyl alcohol to benzaldehyde over sepiolite loaded chromium oxide catalysts”, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 83, pp.10–22, IF: 4.22, https://doi.org/10.1016/j.jtice.2017.11.034 (Danh mục SCI, Q1).

2. Nguyen Tien Thao, Nguyen Thi Nhu (2018), Evaluation of Catalytic Activity of MeOx/sepiolite in Benzyl Alcohol Oxidation, Journal of Science: Advanced Materials and Devices 02 (2018) pp.xx-xx  (ISI, Scopus)

3. Nguyễn Thị Như, Trần Quyết Thắng, Nguyễn Tiến Thảo (2017), “Hoạt tính xúc tác của CuO/sepiolite trong phản ứng oxi hóa pha lỏng ancol benzylic”, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam, 6(2), tr.131-134.

4. Nguyen Thi Nhu, Pham Hoang Giang, Nguyen Tien Thao (2017), “Investigation of oxidation between benzyl alcohol and TBHP on CoO-loading sepiolite – catalysts”, Vietnam Journal of Chemistry, 55(4E23), pp.289 – 293. DOI: 10.15625/2525-2321.2017-00534.

5. Nguyen Thi Nhu, Quach Toan Anh, Nguyen Tien Thao (2017), “Oxidation of benzyl alcohol to benzanđehit over MnOx/sepiolite catalysts” , Vietnam Journal of Chemistry, 55(6), pp.729-733. DOI: 10.15625/2525-2321.2017-00534.

6. Nguyen Tien Thao, Nguyen Thi Nhu, Ngo Thi Thuan (2018), “Catalytic activity of Cr2O3/sepiolite in the oxidation benzyl alcohol”, Vietnam Journal of Science and Technology, 56 (3), pp.295-302. DOI: 10.15625/2525-2518/56/3/10930.

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   |