Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Hoàng Quốc Cường
Tên đề tài luận án: Nợ công cấp địa phương ở Việt Nam

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Quốc Cường      

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 07/01/1986                                                          

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2952/QĐ-ĐHKT, ngày 14/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định bổ sung người hướng dẫn khoa học TS. Nguyễn Anh Tuấn (hướng dẫn phụ), theo Quyết định số 3697/QĐ-ĐHKT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Quyết định điều chỉnh tên Đề tài luận án, theo Quyết định số 3720/QĐ-ĐHKT ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội:

+ Đề tài cũ: Nợ chính quyền địa phương ở Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp Thành phố Hà Nội.

+ Đề tài mới: Nợ công cấp địa phương ở Việt Nam.

7. Tên đề tài luận án: Nợ công cấp địa phương ở Việt Nam.

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị                                

9. Mã số: 62 34 01 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: - PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh, Hướng dẫn chính; PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn, Hướng dẫn phụ

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Về mặt lý luận: Luận án hệ thống hóa và làm rõ một cách toàn diện các nội dung cơ bản về lý luận của nợ công cấp địa phương trong mối quan hệ với nợ công quốc gia và phân cấp ngân sách nhà nước giữa chính quyền trung ương và và chính quyền địa phương (ở Việt Nam là cấp tỉnh, thành phố). Luận án nghiên cứu kinh nghiệm quản lý nợ công cấp địa phương ở một số nước trên thế giới và rút ra một số bài học cho Việt Nam.

- Về mặt thực tiễn: Luận án đã đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng nợ công nói chung và nợ công cấp địa phương ở Việt Nam nói riêng giai đoạn 2003 đến nay. Luận án đề xuất các quan điểm, giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nợ công cấp địa phương cấp tỉnh/thành phố ở Việt Nam đến năm 2025.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần vào giải quyết những vấn đề thực tiễn về quản lý nợ công quốc gia nói chung trong đó có nợ công cấp địa phương ở Việt Nam theo hướng quản lý nợ công bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương ở Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Trong thời gian tới, nghiên cứu sinh dự kiến tiếp tục chuyên sâu theo hướng  nghiên cứu về mô hình đánh giá tác động qua lại giữa nợ công địa phương và nợ công quốc gia; cũng như những nhân tố ảnh hưởng đến sự bền vững trong quản lý nợ công.

14. Các công trình khoa học đã công bố có liên quan đến luận án:

- Hoàng Quốc Cường và Vũ Thanh Sơn (2012), Chuỗi trách nhiệm trong quản trị công và một số vấn đề về phân cấp tài chính công ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương số 374 (2012, tr.32-35).

- Hoàng Quốc Cường (2017), Một số vấn đề về nợ công Việt Nam hiện nay, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương  Số 501 (9/2017, tr.4-6)

- Hoàng Quốc Cường (2017), Nợ công trong hệ thống quản lý tài chính nhà nước, Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 34 (12/2017, tr.16-19)

 Lưu Đạt - VNU - UEB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   |