Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Thị Thu Hương
Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 2599/2013/QĐ-XHNV- SĐH ngày 30/12/2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Thị Thu Hương  

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:  15/10/1984                                     

4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số2599/2013/QĐ-XHNV- SĐH ngày 30/12/2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

-  Điều chỉnh tên đề tài LATS theo quyết định số 243/ QĐ – SĐH ngày 05/03/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Kéo dài thời gian học tập theo QĐ số 4619/QĐ - XHNV - 29/12/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: Quá trình đổi mới tư duy chính trị ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay.

8. Chuyên ngành: CNDVBC & CNDVLS   

9. Mã số: 62 22 03 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hà.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

-  Luận án đã phân tích và làm rõ thêm nội hàm của khái niệm tư duy chính trị, đổi mới tư duy chính trị; chỉ rõ những nhân tố tác động đến đổi mới tư duy chính trị ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay.

- Luận án đã làm rõ thêm một số nội dung cơ bản và những thành tựu của quá trình đổi mới tư duy chính trị ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay.

- Luận án đã chỉ rõ được một số vấn đề đặt ra nhằm tiếp tục đổi mới tư duy chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến các vấn đề đổi mới tư duy, đặc biệt là cho những người làm công tác tư tưởng, tuyên giáo, chính trị.       

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

- Nghiên cứu sâu hơn về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị, đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam hiện nay.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Vũ Thị Thu Hương (2016), “Quá trình phát triển quan niệm của Đảng về thực hành dân chủ trong thời kỳ đổi mới”, Kỷ yếu hội thảo khoa học: Nghiên cứu triết học ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.267-276.

2. Vũ Thị Thu Hương (2017),  “Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội ở Việt Nam”, Tạp chí khoa học xã hội Việt Nam (12), tr.62-69.

3. Vũ Thị Thu Hương (2018), “Quan điểm toàn diện và phát triển trong văn kiện Đại hội XII của Đảng”, Tạp chí Giáo dục & Xã hội (1), tr.4-7.

4. Vũ Thị Thu Hương (2018), “Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học ĐHQG: Nghiên cứu Chính sách và Quản lý, số (1), tr.17-32.

5. Vũ Thị Thu Hương (2018), “Quá trình đổi mới tư duy của Đảng về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị”, Tạp chí Cộng Sản, (136), tr.38-43.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   |