Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Dương Viết Huy
Tên đề tài luận án: Tổng hợp dữ liệu nhằm tiết kiệm năng lượng trong mạng cảm biến không dây

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Dương Viết Huy               

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 18/9/1977                                                  

4. Nơi sinh: Quảng Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 1118/QĐ-CTSV ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Tổng hợp dữ liệu nhằm tiết kiệm năng lượng trong mạng cảm biến không dây

8. Chuyên ngành: Truyền Dữ liệu và Mạng Máy tính                     

9. Mã số: 9480102.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đình Việt

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Đề tài đề xuất được 02 nhóm giải pháp liên quan các bài toán của mô hình tổng hợp dữ liệu nhiều nút cảm biến trong WSNs:

Nhóm các bài toán theo dõi mục tiêu và lựa chọn dữ liệu, bao gồm: Đề xuất giải pháp ATTS-DF đo lường thích nghi với biến động của mục tiêu, nút cảm biến chỉ đo khi mục tiêu vượt ngưỡng và nút cảm biến ở trạng thái đo lường bình thường (sau một thời gian khởi động). Đề xuất giải pháp ETR-DF để lấy dữ liệu của các nút nằm trên đường đi ngắn nhất giữa mục tiêu theo dõi và CH. Đề xuất giải pháp DF-SWin lựa chọn theo mỗi chu kỳ một số nút cảm biến trong cụm bằng cơ chế cửa sổ trượt, kích thước cửa sổ trượt thay đổi theo chu kỳ tùy thuộc vào năng lượng còn lại của nút cảm biến.

Nhóm bài toán về tiền xử lý dữ liệu và tổng hợp dữ liệu tại nút CH, bao gồm: Đề xuất tiếp cận, áp dụng các phép toán của lý thuyết tập thô (Rough Set Theory) để tổng hợp dữ liệu nhiều cảm biến trong WSNs. Đề xuất giải pháp tiền xử lý dữ liệu để xử lý dữ liệu bị mất, dữ liệu ít giá trị (là các giá trị nhỏ, ít chứa tri thức) và dữ liệu dư thừa (là các giá trị giống nhau khi đo cùng 1 tham số mục tiêu), kết quả sau khi tiền xử lý là bộ dữ liệu đầu vào phục vụ tổng hợp tại CH. Đề xuất giải pháp tổng hợp dữ liệu tại nút CH có tên DF-AMS trong đó kết hợp lựa chọn nút cảm biến thông qua ngữ nghĩa là đặc tính vật lý và đặc tính dữ liệu cảm nhận. Sau đó tổng hợp bằng cách sử dụng hợp lý các tính toán đơn giản như Min, Max, Average, Median tùy thuộc vào giá trị năng lượng của nút.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của đề tài đóng góp vào hệ thống các giải pháp tổng hợp dữ liệu nhiều nút cảm biến nhằm tối ưu năng lượng các nút và nâng cao hiệu năng trong sử dụng năng lượng của WSNs. Trong thực tiễn có thể được ứng dụng để theo dõi môi trường (như nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió...), theo dõi mục tiêu quân sự, phát hiện đột nhập... 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu việc thích ứng trong theo dõi mục tiêu của WSNs;

- Vấn đề tối ưu hóa ngưỡng đo và khả năng đo của nút cảm biến;

- Nghiên cứu mối quan hệ trong năng lượng và vị trí để CH lựa chọn nút cảm biến;

- An toàn thông tin trong tổng hợp dữ liệu nhiều nút cảm biến;

- Ứng dụng lý thuyết tập thô đối với mạng cảm biến có nhiều mức, nhiều cụm...

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

(1).Nguyen Duy Tan, Ho Duc Ai, Duong Viet Huy, Nguyen Dinh Viet, “An Improved LEACH Routing Protocol for Energy-Efficency of Wireless Sensor networks”, (FAIR’6, 2013), pp. 33-39.

(2).Dương Viết Huy, Nguyễn Duy Tân, Hồ Đức Ái, Nguyễn Đình Việt, Tiếp cận phương pháp tổng hợp dữ liệu nhiều cảm biến trong mạng cảm biến không dây bằng lý thuyết tập thô”, Kỷ yếu Hội nghị quốc gia lần thứ VII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR 2014), 19-20 June 2014, Thái Nguyên, Việt Nam. ISBN: 978-604-913-300-8, DOI 10.15625/FAIR VII.2014-0397, pp. 668-677.

(3).Dương Viết Huy, Nguyễn Đình Việt, "Đề xuất giải pháp tổng hợp dữ liệu nhiều cảm biến trong mạng cảm biến không dây", Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XVII (@2014) chủ đề Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông, trang 50-55.

(4).  Duong Viet Huy, Nguyen Dinh Viet, “DF-AMS: Proposed solutions for multi-sensor data fusion in wireless sensor networks”, 2015 Seventh International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2015), ISBN 978-1-4673-8013-3/15, DOI 10.1109/KSE.2015.28, pp 1-6. (Scopus, IEEE Xplore, DBLP: http://dblp.org/pers/hd/h/Huy:Duong_Viet).

(5).Dương Viết Huy, Nguyễn Đình Việt, "Đề xuất giải pháp tiền xử lý để tổng hợp dữ liệu nhiều cảm biến trong mạng cảm biến không dây", Procceding: the 8th National Conference on Fundamental and Applied IT Research, 2015. ISBN: 978-604-913-397-8, DOI: 10.15626/vap.2015.000149, pp 165-170.

(6).Duong Viet Huy, Nguyen Dinh Viet, Target tracking solution for multi-sensor data fusion in wireless sensor networks, VNU Journal of Science: Comp. Science & Com. Eng., Vol. 32, No. 2 (2016) 63-71.

(7).Duong Viet Huy, Nguyen Dinh Viet, “ATTS-DF: Adaptive tracking solution to the target for data fusion in wireless sensor networks”, International Conference on Systems Science and Engineering 2017 (ICSSE 2017), Ho Chi Minh city, Vietnam, July 21-23, 2017. ISBN: 978-1-5386-3421-9. DOI: 10.1109/ICSSE.2017.8030925, pp 526-531. (Scopus, IEEE Xplore).

(8).Huy. Duong-Viet, Viet. Nguyen-Dinh, “DF-SWin: Sliding Windows for Multi-Sensor Data Fusion in Wireless Sensor Networks”, The 9th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2017), Hue, Vietnam October 19-21, 2017. DOI: 10.1109/KSE.2017.8119434. Pp 62-67 (Scopus, IEEE Xplore, DBLP: http://dblp.org/pers/hd/h/Huy:Duong_Viet).

 Hạnh Tạ - VNU - UET
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   |