Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trịnh Minh Thái
Tên đề tài luận án: Những nhân tố tác động đến quan hệ dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trịnh Minh Thái                                   

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 06/8/1982                                                                        

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3676/QĐ-SĐH, ngày 28 tháng 10 năm 2009.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Quyết định 685/QĐ-XHNV thông báo thời hạn học tập của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

7. Tên đề tài luận án: Những nhân tố tác động đến quan hệ dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa

8. Chuyên ngành: CNXHKH                               

9. Mã số: 62 22 85 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

PGS.TS Phan Thanh Khôi, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

PGS.TS Ngô Thị Phượng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án góp phần góp phần nhận định, đánh giá, tổng quát những nhân tố tác động đến quan hệ dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

- Luận án góp phần chỉ ra các giải pháp mang tính chất định hướng cho quan hệ giữa dân tộc Việt Nam với các dân tộc trên thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

 Luận án có thể làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác hoạch định chính sách, quản lý liên quan đến dân tộc và quan hệ dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; làm tài liệu tham khảo cho nghiên cứu, giảng dạy những vấn đề lý luận chính trị liên quan.

 13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Quan hệ dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa.

- Nhà nước phúc lợi chung trong xã hội hiện đại.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Trịnh Minh Thái (2009), “Chủ nghĩa dân tộc và vấn đề quan hệ giữa các dân tộc trong thế giới hiện đại”, Tạp chí Triết học (8), tr.68-75.

- Trịnh Minh Thái (2010), Nhà nước phúc lợi chung trong lý luận cánh tả phương Tây hiện đại, Kỷ yếu tọa đàm khoa học quốc tế “Cơ sở lý luận của cánh tả nhìn từ quan điểm mác-xít, NXB Lao động, Hà Nội, tr.402-429.

- Trịnh Minh Thái (2011), “Chủ nghĩa Mác với những vấn đề toàn cầu và những giá trị chung của nhân loại”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội (4), tr.255-262.

- Trịnh Minh Thái (2011), “Nhất thể hóa văn hóa và vấn đề dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa”, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (2), tr.76-84.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   |