Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Tạ Thị Thanh Hà
Tên đề tài luận án: Giáo dục đạo đức trong việc xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam hiện nay (qua thực tế các trường cao đẳng, đại học ở Hà Nội).

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  Tạ Thị Thanh Hà            

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:  05/07/1984                           

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3684/QĐ- XHNV, ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi tên đề tài luận án.

- Tên đề tài cũ: Giáo dục đạo đức trong việc xây dựng lối sống mới cho sinh viên ở Hà Nội hiện nay

 - Tên đề tài sau thay đổi: Giáo dục đạo đức trong việc xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam hiện nay (qua thực tế các trường cao đẳng, đại học ở Hà Nội).

7. Tên đề tài luận án: Giáo dục đạo đức trong việc xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam hiện nay (qua thực tế các trường cao đẳng, đại học ở Hà Nội).

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử            

 

9. Mã số: 62.22.03.02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thế Kiệt – TS. Ngô Thị Thu Ngà

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án nghiên cứu về đạo đức, về lối sống, mối quan hệ giữa đạo đức và lối sống, cụ thể làm rõ vai trò của giáo dục đạo đức trong việc xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam hện nay.

- Phân tích thực trạng giáo dục đạo đức trong việc xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam hiện nay qua thực tế các trường cao đẳng, đại học ở Hà Nội.

- Đề xuất quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức trong việc xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam hện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm tài liệu tham khảo trong công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập trong các trường cao đẳng, đại học, học viện; là tài liệu tham khảo bổ ích trong lãnh đạo, chỉ đạo, các cơ quan tham mưu trong công tác sinh viên hiện nay.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Triết học xã hội, Triết học kinh tế, Đạo đức học, Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử…

- Nghiên cứu chuyên sâu vấn đề giáo dục đạo đức cho sinh viên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

- Nghiên cứu chuyên sâu về phương, hình thức giáo dục đạo đức cho sinh viên trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:  

- Lương Gia Ban, Nguyễn Thế Kiệt (đồng chủ biên), Tạ Thị Thanh Hà và các cộng tác viên (2013), Giáo dục đạo đức mới cho sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

- Lương Gia Ban, Nguyễn Thế Kiệt (đồng chủ biên), Tạ Thị Thanh Hà và các cộng tác viên (2014), Giá trị văn hóa truyền thống dân tộc với việc xây dựng nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

- Tạ Thị Thanh Hà (2015), Một số vấn đề trong giáo dục đạo đức mới cho sinh viên Việt Nam hiện nay, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (371), tr100-103.

- Lương Gia Ban, Nguyễn Thế Kiệt (đồng chủ biên), Tạ Thị Thanh Hà và các cộng tác viên (2017), Phát huy giá trị đạo đức truyền thống trong xây dựng lối sống mới cho sinh viên Việt Nam hiện nay, Nxb Lao Động, Hà Nội.

- Tạ Thị Thanh Hà (2018), Tầm quan trọng của việc xây dựng lối sống cho sinh viên hiện nay, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật (407), tr.130-133.

- Tạ Thị Thanh Hà (2018), Giá trị đạo đức trong xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam hiện nay, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật (408), tr.123- 125,135.

 Lê Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   |