Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Đăng Hải
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tính độc di truyền của một số yếu tố môi trường ở vùng phát hiện hiện trạng sai hình nhiễm sắc thể khác thường tại Lâm Đồng

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN ĐĂNG HẢI              

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     06/12/1968                                                      

4. Nơi sinh: Quảng Ngãi

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 3485/QĐ-KHTN-CTSV ngày 14/9/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không  

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tính độc di truyền của một số yếu tố môi trường ở vùng phát hiện hiện trạng sai hình nhiễm sắc thể khác thường tại Lâm Đồng

8. Chuyên ngành: Di truyền học                                     

9. Mã số: 62420121

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trịnh Đình Đạt; TS. Trần Quế

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Công bố bộ số liệu khảo sát sai hình nhiễm sắc thể ngẫu nhiên và môi trường đặc thù ở một số nhóm dân cư địa phương.

- Phát triển giải pháp sử dụng tế bào lympho máu ngoại vi người và phơi nhiễm kép với bức xạ ion hóa để xác định tính độc di truyền của một số hóa chất nhiễm bẩn môi trường đặc thù do sản xuất nông nghiệp và kim loại nặng.  

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Phát triển kỹ thuật phân tích sai hình nhiễm sắc thể ở tế bào lympho máu ngoại vi người để đo liều cá nhân ứng dụng trong cấp cứu y tế các nạn nhân phóng xạ, quản lý nhân viên bức xạ, bệnh nhân xạ trị và đánh giá nhiễm bẩn môi trường.

- Cung cấp bộ số liệu sai hình nhiễm sắc thể in vivo và in vitro phục vụ công tác đo liều sinh học, đánh giá nhiễm bẩn môi trường, quản lý y tế các đối tượng nhân viên bức xạ và người làm công tác độc hại.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

1. Nâng cấp các khảo sát bộ số liệu sai hình nhiễm sắc thể ngẫu nhiên (background dataset) ở cấp quốc gia Việt Nam như là công cụ để quản lý nhân viên bức xạ và ứng phó nhiễm bẩn môi trường.

2. Cần đánh giá và qui kết ảnh hưởng của chất độc chiến tranh dựa trên các bằng chứng hiện hữu về sai hình nhiễm sắc thể với dấu chuẩn chuyển đoạn bằng bằng kỹ thuật FISH.

3. Nghiên cứu sử dụng các yếu tố thứ 2 thay bức xạ ion hóa khi sử dụng giải pháp phơi nhiễm kép để phù hợp với việc đánh giá tính độc di truyền của các yếu tố nhiễm bẩn môi trường một cách đa dạng.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1]  T.Que, PN.Duy, BTK.Luyen, TD.Hai* (2014), “Using irradiated human lymphocytes as a double treatment solution to assess the Genotoxicity of Arsenic (As3+) and Lead (Pb2+) in type and frequency of chromosome aberrations”,  E3 Journal of Environmental Research and Management Vol. 5(8), pp. 0148-0155.

* Corresponding author.

[2] . Hai TD, Duy PN, Luyen BTK and Que T* (2016), “The epidemiological investigation of human chromosome aberrations in the different occupational situations in Vietnam, Journal of Scientific Research and Studies 3(10), pp. 218-223.

* Corresponding author.

[3] . TD. Hai, PN. Duy, BTK. Luyen, TT. Mai and T. Que* (2017), “The evidence and mechanizm of lossing genetic material in irradiated cells - base of inappropriating gen elimination and also the dark side of radiation breeding”, International Journal of Contemporary Applied Sciences 4(3), pp. 1-9.

* Corresponding author.

 

 Hồng Chu - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   |