Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Hoàng Thị Thanh
Tên đề tài luận án: “Xây dựng đạo đức môi trường ở Việt Nam hiện nay”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:    HOÀNG THỊ THANH

2. Giới tính:      Nữ

3. Ngày sinh: 12/02/1981   

4. Nơi sinh: Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội)

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  gia hạn tính từ 01/01/2018 đến 30/ 06/ 2018

7. Tên đề tài luận án: “Xây dựng đạo đức môi trường ở Việt Nam hiện nay”.

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa Duy vật biện chứng và Chủ nghĩa Duy vật lịch sử

9. Mã số: 62 22 03 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS, TS. Nguyễn Văn Phúc

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:  Luận án đã làm rõ nội dung cơ bản:

- Phân tích thực chất của đạo đức môi trường; mục tiêu, nội dung, chủ thể, phương thức xây dựng đạo đức môi trường.

- Trình bày và phân tích những nhân tố tác động, thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra trong xây dựng đạo đức môi trường ở Việt Nam hiện nay.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc xây dựng đạo đức môi trường ở Việt Nam hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án có thể làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy về giáo dục đạo đức môi trường trong các trường Đại học và Cao đẳng.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục tìm hiểu về giáo dục đạo đức môi trường trong các trường từ cấp trung học cơ sở đến trung học phổ thông ở Việt Nam.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: 

1. Hoàng Thị Thanh (2014) “Xây dựng đạo đức môi trường ở Việt Nam hiện nay”, http://nguoibaovequyenloi.com /User/ThongTin_ChiTiet.aspx?MaTT=83201483731780454&MaMT=23

2. Hoàng Thị Thanh (2017) “Đạo đức môi trường ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (12), tr. 69 - 75

3. Hoàng Thị Thanh (2017) “Vấn đề tăng trưởng xanh gắn liền với việc xây dựng đạo đức môi trường ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục (Bộ giáo dục và đào tạo) (số đặc biệt, tháng 7/2017), tr. 137 - 140, 148.

4. Hoàng Thị Thanh (2017) “Một vài giải pháp nâng cao vai trò, hiệu quả của Luật bảo vệ môi trường trong bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”, Tạp chí Thanh Tra (8), tr. 26 - 29.

5. Hoàng Thị Thanh (2017) “Mối quan hệ giữa xây dựng môi trường văn hóa, lối sống văn hóa với đạo đức môi trường”, Tạp chí Giáo dục và xã hội (Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam ) (số đặc biệt, tháng 10/2017), tr.189 – 192, 213.         

 

 Tân Nguyễn - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   |