Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Việt Hà
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu hiệu quả công bố tài liệu lưu trữ tại Việt Nam

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Việt Hà                           
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 14/6/1974                                                
4. Nơi sinh: Nam Định
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2213/QĐ-SĐH ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
6. Các lần thay đổi trong quá trình đào tạo:
- Quyết định số 3203/QĐ-XHNV ngày 31/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn v/v kéo dài thời gian học tập của NCS khóa QH-2013-X.
- Quyết định số 2702/QĐ-XHNV ngày 26/9/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn v/v điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh.
7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu hiệu quả công bố tài liệu lưu trữ tại Việt Nam
8. Chuyên ngành: Lưu trữ học                                       
9. Mã số: 62 32 03 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS Nguyễn Văn Hàm
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Tổng quan được tình hình nghiên cứu của Việt Nam và nước ngoài về công bố tài liệu lưu trữ.
- Nghiên cứu làm rõ một số vấn đề lý luận về công bố tài liệu lưu trữ.
- Phân tích tổng quát, toàn diện thực trạng công bố tài liệu lưu trữ tại Việt Nam, đánh giá những ưu điểm, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này tại Việt Nam.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Kết quả nghiên cứu của luận án có khả năng áp dụng trực tiếp tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia, Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh. Là tài liệu dùng để nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cơ quan quản lý ngành là Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước và các cơ sở đào tạo nhân lực lưu trữ.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo
- Nghiên cứu hiệu quả của từng hình thức công bố tài liệu lưu trữ.
- Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả công bố tài liệu lưu trữ dưới góc độ xã hội.
- Nghiên cứu hiệu quả công bố tài liệu lưu trữ ở góc độ xã hội.
- Nghiên cứu các giải pháp để nâng cao hiệu quả công bố tài liệu lưu trữ của các Lưu trữ lịch sử.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:
- Trần Hoàng, Trần Việt Hà (2013), “Sự cần thiết của việc ban hành quy tắc xuất bản, công bố tài liệu lưu trữ đối với các Trung tâm Lưu trữ quốc gia”, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam (8), tr.6-8.
- Trần Hoàng, Trần Việt Hà (2015), “Bàn về quyền sở hữu tài liệu lưu trữ, quyền chủ sở hữu tác phẩm và quyền tác giả trong công bố tài liệu”, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam (6), tr.8-10.
- Trần Việt Hà (2017), “Phẩm chất, kiến thức và năng lực đội ngũ viên chức thực hiện nhiệm vụ công bố tài liệu tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính”, Kỷ yếu hội thảo khoa học: Hoạt động chính lý và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, tr.231-233.
- Trần Việt Hà (2018),“Nghiên cứu xác định tiêu chí đánh giá hiệu quả công bố tài liệu lưu trữ”, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam (4), tr.26-30.
- Trần Việt Hà (2018). Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả công bố tài liệu lưu trữ ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Nội vụ (9), tr.78-85

 Nguyễn Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   |