Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Thị Thủy
Tên đề tài luận án: Diện mạo mảng văn xuôi viết về đề tài đồng tính ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến nay

 1.   Họ và tên Nghiên cứu sinh: Lê Thị Thủy           

2.   Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh : 11/8/1982                                               
4. Nơi sinh: Hải Phòng
5. Quyết định công nhận Nghiên cứu sinh số 3864 / 2015 / QĐ - XHNV, ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận án: Diện mạo mảng văn xuôi viết về đề tài đồng tính ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến nay
8. Chuyên ngành      : Văn học Việt Nam                       
9. Mã số: 62 22 01 21
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Lai Thúy
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Luận án “Diện mạo mảng văn xuôi viết về đề tài đồng tính ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến nay” đã tổng hợp và giới thiệu một cách hệ thống, cụ thể những khái niệm, lý thuyết liên quan như đồng tính, LGBTQ, thuyết lệch pha, thuyết phê bình nữ quyền đồng tính…
- Luận án đã phác dựng lịch sử sáng tác về đề tài đồng tính trong văn học thế giới và Việt Nam cũng như giới thiệu tổng quan các công trình nghiên cứu về đề tài đồng tính trong văn học Việt Nam.
- Luận án nhận diện và làm rõ quá trình phát triển của văn xuôi hiện đại Việt Nam viết về đồng tính qua hai chặng đường (trước và sau Đổi mới 1986) với các hướng tiếp cận, khuynh hướng, đặc điểm cùng các hiện tượng nổi bật.
- Luận án là công trình nghiên cứu nghiêm túc về thực trạng tiếp nhận văn xuôi đề tài đồng tính và đề xuất cách ứng xử với bộ phận văn học này trong nhà trường hiện nay.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
- Đưa ra những định hướng thực tế cho sự tiếp nhận, phân biệt và ứng xử với các sáng tác văn chương về đề tài đồng tính trong bối cảnh hiện thời. Luận án cũng có giá trị thực tiễn nhất định trong việc đánh giá vấn đề người đồng tính về mặt xã hội học, nhân học và văn hóa, từ đó tham gia thay đổi một số cách thức nhìn nhận, quản lý văn hóa, xã hội.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có)
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:
- Lê Thị Thủy (2017), “Những ẩn dụ xúc cảm đồng giới trong văn xuôi Việt Nam hiện đại trước Cách mạng: trường hợp Xuân Diệu”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội (6), tr. 47-51.
- Lê Thị Thủy (2018), “Tình yêu đồng tính nữ hiếm lạ của văn xuôi Việt cuối thế kỷ XX”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (410), tr. 102-106.
- Lê Thị Thủy (2018), “Văn xuôi về đề tài đồng tính từ cuối thập niên 90 của thế kỷ XX ở Việt Nam - một bộ phận của văn học đương đại”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh Tập15(8), tr. 36-43.
- Lê Thị Thủy (2018), “Văn xuôi đề tài đồng tính Việt Nam hiện đại từ góc nhìn tâm lí homophobia”, Tạp chí Nghiên cứu Văn học (560), tr. 68-79.
- Lê Thị Thủy (2018), “Giảng dạy văn học đồng tính trong nhà trường: từ thế giới nhìn về Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Ngữ văn trước yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 56-67.
- Lê Thị Thủy (2018), “Văn xuôi đề tài đồng tính ở Việt Nam sau Đổi mới: đối trọng lệch của những tự thú về thân xác”, Tạp chí Khoa học xã hội và Nhân văn Tập 4(1b), tr. 89-107.
 

 Lê Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   |