Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Hoàng Quốc Lâm
Tên đề tài, luận án: Nghiên cứu điều kiện địa lý phục vụ định hướng quy hoạch không gian tổng hợp vùng bờ huyện Hải Hậu – Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: HOÀNG QUỐC LÂM                     

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     23/10/1959                   

4. Nơi sinh: Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 1900/QĐ-ĐHKHTN ngày 03/6/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài, luận án: Nghiên cứu điều kiện địa lý phục vụ định hướng quy hoạch không gian tổng hợp vùng bờ huyện Hải Hậu – Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

8. Chuyên ngành:  Quản lý Tài nguyên và Môi trường     

9. Mã số: 62850101

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn An Thịnh       

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Quy hoạch tổng hợp không gian vùng bờ cấp huyện lần đầu tiên tiến hành trên tích hợp các ưu thế của quy hoạch không gian biển và quản lý tổng hợp vùng bờ huyện Hải Hậu - Nghĩa Hưng.

- Các tiểu vùng chức năng thể hiện sự phân hóa không gian các điều kiện địa lý là cơ sở để xây dựng định hướng quy hoạch không gian tổng hợp dải ven biển huyện Hải Hậu - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

- Một quy trình quy hoạch không gian tổng hợp vùng bờ cấp huyện lần đầu tiên được xây dựng ở dải ven biển đồng bằng sông Hồng, có thể áp dụng cho các lãnh thổ ven biển khác có điều kiện địa lý tương đồng ở Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Các kết quả nghiên cứu là những dữ liệu cơ sở, tài liệu cho các nhà hoạch định chính sách xem xét điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội gắn với khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên và BVMT lãnh thổ huyện Hải Hậu - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định có thể áp dụng cho các huyện ven biển có điều kiện tương tự.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu lý luận và phương pháp luận về tính biến đổi (động lực phát triển) các điều kiện địa lý theo thời gian làm cơ sở cho định hướng quy hoạch không gian tổng hợp vùng bờ cho các lãnh thổ ở quy mô khác nhau

- Nghiên cứu về lý luận và ứng dụng thực tiễn quy hoạch không gian tổng hợp vùng bờ cấp huyện, cấp tỉnh ở Việt Nam trong bối cảnh tác động của BĐKH và nước biển dâng. 

- Nghiên cứu chi tiết về lý luận và phương pháp thành lập bản đồ phân vùng chức năng vùng bờ cho các lãnh thổ ở quy mô khác nhau.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1.  Hoàng Quốc Lâm (2016), “Nhận diện xung đột môi trường ven biển Hải Hậu – Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định”, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 13, tr.19 - 25.

2. Hoàng Quốc Lâm, Hoàng Anh Huy (2016), “Phân tích mâu thuẫn và lựa chọn ưu tiên trong phát triển kinh tế xã hội và bảo tồn thiên nhiên tại khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng thuộc tỉnh Nam Định”. Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 9 , tr.366 - 372.

3. Hoàng Quốc Lâm (2017), “Phân vùng chức năng phục vụ định hướng quy hoạch tổng hợp không gian ven biển huyện Hải Hậu – Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định”, Tạp chí Nghiên cứu địa lý nhân văn , 16, tr.19 - 24.

4. Hoàng Quốc Lâm, Nguyễn An Thịnh (2017), “Định hướng quy hoạch tổng hợp không gian vùng ven biển Hải Hậu – Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định”, Tạp chí Nghiên cứu địa lý nhân văn, 2 (17), tr.20-29.

5. Hoàng Quốc Lâm (2017), “Tiếp cận địa lý trong phân vùng chức năng không gian ven biển huyện Hải Hậu – Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định”, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 15, tr.14- 25.

6. Hoàng Quốc Lâm, Đào Thị Hải Yến (2018), “Định hướng đồng quản lý tài nguyên và môi trường vùng ven biển Hải Hậu – Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định”. Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 10 , tr.594 - 601.

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   |