Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đỗ Khánh Chi
Tên đề tài luận án: Quá trình thực hiện chính sách ruộng đất của Đảng ở tỉnh Phú Thọ từ năm 1953 đến năm 1957.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: ĐỖ KHÁNH CHI            

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 10/10/1984                         

4. Nơi sinh: Việt Trì- Phú Thọ.

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn tới ngày 31 tháng 3 năm 2018

7. Tên đề tài luận án: Quá trình thực hiện chính sách ruộng đất của Đảng ở tỉnh Phú Thọ từ năm 1953 đến năm 1957.

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam  9. Mã số: 62 22 03 15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Lê Văn Thịnh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án tái hiện lại một cách hệ thống đường lối của Đảng về vấn đề ruộng đất và quá trình thực hiện chính sách ruộng đất đó tại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 1953 – 1957.

Luận án đã đúc rút được những kinh nghiệm về thực hiện chính sách ruộng đất cho thời kỳ hiện tại qua nghiên cứu quá trình thực hiện chiến lược cách mạng ruộng đất của Đảng ở Phú Thọ từ năm 1953 đến 1957

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan, cá nhân nghiên cứu, giảng dạy về các chuyên ngành lịch sử Đảng, nghiên cứu về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, tài liệu nghiên cứu lịch sử địa phương.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu về chính ruộng đất ở Phú Thọ trong thế kỷ XXI.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Đỗ Khánh Chi (2014), “Đảng bộ Phú Thọ thực hiện giảm tô, giảm tức và thí điểm cải cách ruộng đất”, Tạp chí Lịch sử Đảng (7), tr. 91-96.

- Đỗ Khánh Chi (2016), “Chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”, Sách Việt Nam trong chuyển đổi: các hướng tiếp cận liên ngành, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 29-45.

- Đỗ Khánh Chi (2017), “Tìm hiểu một số nghiên cứu về ruộng đất ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn (3/2b), tr.327-339.

- Đỗ Khánh Chi (2018), “Một số nghiên cứu về cải cách ruộng ở miền Bắc Việt Nam”, Tạp chí thông tin khoa học xã hội (1), tr.27-33

- Đỗ Khánh Chi (2018), “Bài học từ cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc đối với chính sách ruộng đất hiện nay của Đảng”, Tạp chí giáo dục xã hội (số 1), tr .210-214.

- Đỗ Khánh Chi (2018), “Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo công tác sửa sai và hoàn thành cải cách ruộng đất”, Tạp chí Lịch sử Đảng (2), tr.95-99.

- Đỗ Khánh Chi (2018) (Viết chung cùng PGS.TS. Lê Văn Thịnh), “Thực hiện chính sách thuế nông nghiệp ở Phú Thọ(1951 - 1953) - Một số kết quả và kinh nghiêm”, Tạp chí Lịch sử Đảng (3), tr.73- 78.

 

 Lê Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   |