Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đỗ Duy Tú
Tên đề tài luận án: Khoan dung Hồ Chí Minh – Nhận thức và vận dụng

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:      Đỗ Duy Tú                              

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 30/12/1984                                              

4. Nơi sinh: Thanh Hoá

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2416/2015/QĐ-XHNV, ngày 13/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ theo quyết định số 1638/QĐ-XHNV ngày 13/06/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV - Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án:  Khoan dung Hồ Chí Minh – Nhận thức và vận dụng

 8. Chuyên ngành:  CNDVBC & CNDVLS 9. Mã số: 62 22 03 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Hoàng Chí Bảo; PGS.TS. Trần Thị Minh Tuyết

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án làm rõ khái niệm khoan dung, hệ thống hóa cơ sở hình thành khoan dung Hồ Chí Minh, từ đó khái quát hoá khái niệm khoan dung Hồ Chí Minh.

- Luận án góp phần phân tích nội dung chủ yếu của khoan dung Hồ Chí Minh biểu hiện ở các khía cạnh: Kinh tế, chính trị, văn hóa, đạo đức, tôn giáo, quân sự; đồng thời khái quát những đặc trưng cơ bản của khoan dung Hồ Chí Minh từ giác độ triết học.

-  Luận án bước đầu làm rõ tính tất yếu và sự vận dụng khoan dung Hồ Chí Minh vào thực tiễn đổi mới một số lĩnh vực ở nước ta hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Những kết quả đạt được của luận án góp phần đi sâu nghiên cứu, hệ thống hóa cơ sở hình thành, nội dung và những đặc trưng chủ yếu của khoan dung Hồ Chí Minh từ giác độ triết học, bước đầu vận dụng khoan dung Hồ Chí Minh vào thực tiễn đổi mới ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Luận án có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy triết học, học tập, nghiên cứu các nội dung về tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử tư tưởng Việt Nam và các ngành khoa học xã hội-nhân văn nói chung.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục đi sâu nghiên cứu khoan dung Hồ Chí Minh theo hướng tiếp cận văn hóa Hồ Chí Minh, trong đó có văn hóa khoan dung.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Đỗ Duy Tú (2012), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về những phẩm chất cần có của người cán bộ”, Tạp chí Văn phòng cấp ủy, Văn Phòng TW Đảng, ISSN 1859-2031, (62), tr. 8-11.

2. Đỗ Duy Tú, Nguyễn Thị Hoài (2013),  “Về tư tưởng khoan dung của chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm Đường cách mệnh”, Tạp chí Văn phòng cấp  ủy, Văn Phòng TW Đảng, ISSN 1859-2031, (64), tr 14-16.

3. Đỗ Duy Tú (2014), “Khoan dung – cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Mặt trận, ISSN 1859-0276, (126), tr 47-51.

4. Đỗ Duy Tú (2014),“Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh – cương lĩnh cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”, Tạp chí Thiết bị giáo dục, ISSN 1859-0810, (108), tr 56-58.

5. Đỗ Duy Tú (2015),  “Tư tưởng khoan dung văn hóa của Hồ Chí Minh và giá trị hiện thời”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, ISSN 0866-8655, (377), tr.3-7.

6. Đỗ Duy Tú (2016), “Tư tưởng khoan dung trong Di chúc Hồ Chí Minh”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, ISSN 0866-8655, (383), tr 3-6.

7. Đỗ Duy Tú (2017), “Tư tưởng khoan dung trong triết học phương Đông và phương Tây”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, ISSN 0866-8655, (396), tr 120-124.

8. Đỗ Duy Tú (2018), “Khoan dung trong tư tưởng kinh tế Hồ Chí Minh”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, ISSN 0866-8655, (406), tr.86-89.

9. Đỗ Duy Tú (2018), “Tinh thần khoan dung trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh”, Tạp chí Khoa học Chính trị, ISSN 1859-0187, (02), tr 24-28.

10. Đỗ Duy Tú (2018), “Khoan dung Hồ Chí Minh – Cơ sở để thực hiện chiến lược đoàn kết của cách mạng Việt Nam”, Tạp chí Triết học, ISSN 0866-7632, (4), tr 68-73.

11. Đỗ Duy Tú (2018), “Tư tưởng khoan dung Hồ Chí Minh trong đạo đức”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, ISSN 0866-8655, (408), tr 107-109.

 Tân Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   |