Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Loan
Tên đề tài luận án: "Xây dựng hệ thống công cụ xác định giá trị tài liệu hình thành trong hoạt động của các trường đại học Việt Nam"

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Loan   

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 19/05/1969                                   

4. Nơi sinh: Hưng Yên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2213/QĐ-SĐH ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học KHXH và Nhân văn.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Theo Quyết nghị của HĐBV cấp Cơ sở, ngày 25 tháng 10 năm 2018 Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH và Nhân văn đã kí QĐ số 309/QĐ-XHNV Về việc điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ của NCS chính thức là: “Xây dựng hệ thống công cụ xác định giá trị tài liệu hình thành trong hoạt động của các trường đại học Việt Nam”.

7. Tên đề tài luận án: "Xây dựng hệ thống công cụ xác định giá trị tài liệu hình thành trong hoạt động của các trường đại học Việt Nam"

8. Chuyên ngành:   Lưu trữ học                        

9. Mã số: 62.32.03.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Dương Văn Khảm;  2. TS. Nguyễn Liên Hương

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Về lý luận: Luận án hệ thống và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về xác định giá trị tài liệu và hệ thống công cụ xác định giá trị tài liệu, đặc biệt là việc vận dụng những vấn đề lý luận này vào thực tiễn xây dựng hệ thống công cụ xác định giá trị tài liệu của các trường đại học Việt Nam.

Về thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án là cơ sở cho các trường đại học xây dựng và sử dụng được hệ thống công cụ để xác định giá trị tài liệu lưu trữ trong các trường đại học như danh mục hồ sơ, danh mục nguồn và thành phần tài liệu nộp lưu; bảng thời hạn bảo quản tài liệu, danh mục tài liệu có giá trị vĩnh viễn, danh mục tài liệu hủy giản đơn của  trường đại học.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án ó khả năng triển khai trong phạm vi các trường đại học Việt Nam. Là tài liệu dùng để nghiên cứu, học tập và giảng dạy ở các cơ sở đào tạo sinh viên chuyên ngành Lưu trữ học ở các bậc đào tạo đại học và sau đại học.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu những tác động của việc áp dụng hệ thống công cụ xác định giá trị tài liệu trong các cơ quan, tổ chức

- Nghiên cứu hiệu quả của việc xây dựng và sử dụng hệ thống công cụ xác định giá trị tài liệu trong các cơ quan, tổ chức.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Trần Thị Loan (2018), “Một số giải pháp phát huy giá trị tài liệu lưu trữ tại các trường đại học nước ta trong giai đoạn hiện nay”, Tạp chí Khoa học Nội vụ (22), tr.70-76

- Trần Thị Loan (2018), “Vận dụng các tiêu chuẩn của Lưu trữ học để xác định giá trị tài liệu trong các trường đại học”, Tạp chí Khoa học Nội vụ (25), tr.59-65

- Trần Thị Loan (2018), “Vai trò của công cụ xác định giá trị tài liệu đối với công tác lưu trữ trong các trường đại học”, Tạp chí Văn thư - Lưu trữ Việt Nam (8), tr 19-24.

 

 Tân Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   |