Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Giang
Tên đề tài luận án: Đạo đức môi trường truyền thống và ý nghĩa của nó đối với việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  Nguyễn Thị Giang                    

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:                      02/06/1976                             

4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2416/2015/ - XHNV, ngày 13/10/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận ánĐạo đức môi trường truyền thống và ý nghĩa của nó đối với việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử            

9. Mã số: 62.22.03.02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Hồ Sĩ Quý

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án hệ thống hóa, làm rõ thêm một số vấn đề lý luận có liên quan đến những khái niệm công cụ như: đạo đức môi trường, đạo đức môi trường truyền thống và một số chuẩn mực cơ bản của đạo đức môi trường truyền thống Việt Nam.

- Luận án đã chỉ ra và phân tích được những chuẩn mực đạo đức môi trường truyền thống trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay.

- Luận án đã đánh giá được giá trị và ý nghĩa của đạo đức môi trường truyền thống trong việc đáp ứng các nhu cầu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho các tổ chức và cá nhân trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay. Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy triết học và lý luận về môi trường và đạo đức môi trường ở Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Triết học xã hội, Triết học môi trường, Đạo đức học, Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử…

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:  

- Nguyễn Thị Giang (2014): “Kiến thức, thực hành của người dân về vấn đề đạo đức môi trường ở Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Tạp chí Y học thực hành (7), tr. 100 - 104.

- Nguyễn Thị Giang (2015): “Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe con người”, Tạp chí Y học thực hành (1), tr. 72 - 74.

- Nguyễn Thị Giang (2015): “Một số giải pháp nhằm bảo vệ môi trường trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Y học thực hành (1), tr. 132 - 136.

- Nguyễn Thị Giang (2017): Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia - Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Giáo dục công dân ở trường trung học: “Giáo dục môi trường qua môn giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông”, Nxb Đại học Huế, tr. 134 - 138.

- Nguyễn Thị Giang (2017): “Đạo đức môi trường vì sự phát triển xã hội”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (394), tr. 36 - 38.

- Nguyễn Thị Giang (2017): “Dạy học về giáo dục môi trường một giải pháp tích cực để bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Thiết bị giáo dục (147), tr. 93 - 95.

- Nguyễn Thị Giang (2017): “Tư tưởng Hồ Chí Minh về môi trường - dưới góc độ sức khỏe con người và lợi ích kinh tế”, Tạp chí Dạy và Học ngày nay ( 9), tr. 7 - 9.

- Nguyễn Thị Giang (2017): “Tư tưởng về đạo đức môi trường ở phương Đông”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (401), tr. 45 - 47.

- Nguyễn Thị Giang (2017): Kyếu hội thảo khoa học: Chính trị - Xã hội trong thời kỳ hội nhập những vấn đề lý luận và thực tiễn: “Vấn đề bảo vệ môi trường trong văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam”, Nxb Lao động - Xã hội, tr. 428 - 434.

- Nguyễn Thị Giang (2018): “Kết hợp đạo đức truyền thống với bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Lao động và Công đoàn (641), tr. 84 - 85.

 

 Tân Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   |