Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Khuất Hoàng Bình
Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu phân tích đồng thời một số hợp chất nitro vòng thơm bằng phương pháp Von-Ampe kết hợp với hồi quy đa biến".

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Khuất Hoàng Bình            

2.Giới tính:  Nữ

3. Ngày sinh:     15/11/1984                                                                   

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 5575 /QĐ-ĐHKHTN, ngày 31/12 /2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu phân tích đồng thời một số hợp chất nitro vòng thơm bằng phương pháp Von-Ampe kết hợp với hồi quy đa biến".

8. Chuyên ngành: Hóa phân tích.                                   

9. Mã số: 62 44 01 18

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính: PGS.TS. Tạ Thị Thảo

                                                            Hướng dẫn phụ: PGS.TS. Trần Văn Chung.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Xây dựng thành công quy trình phân tích nhanh một số hợp chất nhóm nitro vòng thơm gồm nitrobenzene, 2-nitrophenol, 3-nitrophenol, 4-nitrophenol, dinitrotoluene và trinitro toluene trong cùng hỗn hợp bằng phương pháp Von-Ampe trên điện cực giọt thủy ngân treo kết hợp sử dụng các mô hình hồi qui đa biến như  PLS và PCR. Quy trình này cho phép phân tích với sự có mặt đồng thời của chúng trong nước mà không cần tách loại.

- Đã loại trừ một phần ảnh hưởng của nền mẫu bằng cách xây dựng mô hình hồi qui đa biến với nền mẫu thực. Sai số chuẩn tương đối của phương pháp ở cả hai mô hình PLS và PCR đều nhỏ hơn 10%.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Có thể ứng dụng để phân tích nhanh một số hợp chất nitro vòng thơm như nitrobenzene, 2-nitrophenol, 3-nitrophenol, 4-nitrophenol, dinitrotoluene và trinitro toluene có mặt đồng thời trong các mẫu nước, đặc biệt ứng dụng để kiểm soát sự ô nhiễm tại các cơ sở quốc phòng có khả năng phát thải ra các hợp chất nghiên cứu.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Đề tài mở ra các hướng nghiên cứu mới xác định đồng thời các hợp chất nitro vòng thơm khác như nhóm thuốc bảo vệ thực vật có chứa ni tơ hay nhóm chất nổ khác trong quốc phòng... có trong các đối tượng phức tạp hơn như mẫu đất, không khí hay các mẫu sinh học và thực phẩm. Ngoài ra, có thể hướng tới việc nghiên cứu phân tích đồng thời các hợp chất có hoạt tính điện hóa trên điện cực giọt thủy ngân mà không phải là hợp chất nitro vòng thơm bằng phương pháp Von-Ampe kết hợp với hồi quy đa biến.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Khuất Hoàng Bình, Trần Văn Chung, Tạ Thị Thảo, Nguyễn Thu Hương (2015), “Nghiên cứu xác định một số hợp chất hữu cơ nhóm nitro bằng phương pháp von-ampe”, Tạp chí Hóa học,  53(5e1), tr.74-77.

[2] Khuất Hoàng Bình, Đinh Thế Dũng, Nguyễn Thu Hương ,Trần Văn Chung, Tạ Thị Thảo (2016), “Xác định đồng thời một số hợp chất nitro bằng phương pháp Von-ampe kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến tuyến tính”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội,  32(3), tr.94-98.

[3] Khuất Hoàng Bình, Trần Văn Chung, Nguyễn Thu Hương, Đinh Thế Dũng, Tạ Thị Thảo, (2017), “Xác định đồng thời 6 hợp chất nitro bằng phương pháp Von-Ampe xung vi phân kết hợp với bình phương tối thiểu nghịch đảo”, Tạp chí Hóa học,  55(5e12), tr.219-222.

[4] Vũ Thị Phương, Khuất Hoàng Bình, Vũ Minh Thành, Nguyễn Tuấn Hồng (2017), “Phân tích hàm lượng 2,4,6-Trinitrotoluen bằng phương pháp Von-Ampe”, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam, 6(4), tr.100-103.

[5] Khuất Hoàng Bình, Trần Văn Chung, Nguyễn Thu Hương, Tạ Thị Thảo (2018) “Simultaneous analysis of nitro compounds  by Voltammetric method combined with the partial least squares (PLS) and the principal component regression (PCR)”, International Journal of Engineering Research & Science (IJOER), 4(1), pp.44-48.

[6] Khuất Hoàng Bình, Trần Văn Chung, Nguyễn Thu Hương, Tạ Thị Thảo (2018) “Simultaneous analysis of nitro compounds  by Voltammetric method combined with the principal component regression (PCR)”, International Journal of Engineering Research & Science (IJOER), 4(10), pp.6-11.

 Vũ Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   |