Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATA của NCS Nguyễn Thị Bích Thủy
Tên đề tài luận án chính thức đề nghị bảo vệ cấp nhà nước: Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ trong Đảng Cộng sản Việt Nam và định hướng xây dựng Đảng hiện nay.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Bích Thủy        

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 31/10/1976                                 

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: Quyết định Số 2416/2015/QĐ – XHNV - SĐH ngày 13/10/2015 của Hiệu trưởng Đại học Quốc gia Hà Nội, thời hạn từ tháng 12/2015 đến tháng 12/2018.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định số 931/QĐ-XHNV ngày 24/4/2017 về việc điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ từ tên đề tài cũ: Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ trong Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền, sang: Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ trong Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền và giá trị định hướng xây dựng Đảng hiện nay.

- Quyết định số 1461/QĐ-XHNV ngày 30/05/2018 về bổ sung người hướng dẫn khoa học cũ: PGS.TS Phạm Xuân Hằng, sang giáo viên hướng dẫn khoa học mới: PGS.TS Phạm Hồng Chương, vì thầy hướng dẫn cũ mất.

- Quyết định số 3129/QĐ-XHNV, ngày 30/10/2018 về điều chỉnh đề tài luận án từ: Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ trong Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền và giá trị định hướng xây dựng Đảng hiện nay, sang: Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ trong Đảng Cộng sản Việt Nam và định hướng xây dựng Đảng hiện nay.       

7. Tên đề tài luận án chính thức đề nghị bảo vệ cấp nhà nước:

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ trong Đảng Cộng sản Việt Nam và định hướng xây dựng Đảng hiện nay.

8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học

9. Mã số: 62 31 02 04

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Hồng Chương

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: Thông qua nghiên cứu tác động của thực hành dân chủ trong Đảng Cộng sản Việt Nam, luận án đã góp phần phát triển một hướng nghiên cứu mới về thực hành dân chủ trong Đảng từ góc tiếp cận tư tưởng Hồ Chí Minh, cụ thể:

- Luận án bước đầu làm rõ khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ trong Đảng Cộng sản Việt Nam; hthống hóa và luận giải tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, nội dung, điều kiện và phương thức thực hành dân chủ trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, hướng tới phân tích chiều sâu lý luận qua các tác phẩm và đánh giá hoạt động thực tiễn với tấm gương của Người thông qua thực hành dân chủ trong Đảng.

- Phân tích, đánh giá thực trạng thực hành dân chủ trong Đảng tập trung từ 2011 đến nay để chỉ rõ những vấn đề đặt ra với thưc hành dân chủ trong xây dựng Đảng hiện nay. Và trên cơ sở tham chiếu tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ trong Đảng, lun án đề xuất bốn nhóm định hướng nhằm đẩy mạnh thực hành dân chủ với xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án là công trình nghiên cứu độc lập của tác giả, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn như sau:

- Ý nghĩa lý luận: Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ cung cấp những luận chứng, luận cứ khoa học về thực hành dân chủ trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Luận án đã làm sáng tỏ tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, nội dung, điều kiện và phương thức và thực hành dân chủ trong Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Ý nghĩa thực tiễn: Luận án sẽ là tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy chuyên ngành Hồ Chí Minh học, các môn khoa học xã hội và nhân văn có liên quan về thực hành dân chủ trong Đảng. Từ góc tiếp cận Hồ Chí Minh học, luận án đã khái quát một cách cơ bản những tác động của thực hành dân chủ trong Đảng đến xây dựng Đảng từ 2011 đến nay. Qua đó, luận án chỉ ra định hướng đẩy mạnh thực hành dân chủ trong Đảng với xây dựng Đảng trong giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

 - Xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 - Công tác thực hành dân chủ trong Đảng.

- Đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Xây dựng đội ngũ đảng viên đủ đức, đủ tài.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Nguyễn Thị Bích Thủy (2016), “Thực hành dân chủ trong hoạch định đường lối chính trị của Đảng – Biện chứng từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Quán triệt văn kiện Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy các môn Lý luận Chính trị tại các trường Đại học, 234/QĐ - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, tr.334-342.

2. Nguyễn Thị Bích Thủy (2017), “Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò thực hành dân chủ trong Đảng Cộng sản Việt Nam cầm đối với quá trình thực hành dân chủ hóa xã hội”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Chính trị - Xã hội trong thời kỳ hội nhập, Những vấn đề lý luận và thực tiễn, 602/QĐ-NXBLĐXH cấp ngày 07/12/2017, NXB Lao động - Xã hội, tr.435-444.

3. Nguyễn Thị Bích Thủy (2018), “Quan điểm của Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ trong công tác tư tưởng của Đảng và sự kế thừa, phát triển của Đại hội XII”, Tạp chí Dân tộc (5), tr.13-16.

4. Nguyễn Thị Bích Thủy (2018), “Quan điểm của Hồ Chí Minh về phương thức thực hành dân chủ trong Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền”, Tạp chí Giáo dục lý luận (279/9), tr.10-18.

5. Nguyễn Thị Bích Thủy (2018), “Quan điểm của Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ trong Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền”, Sách chuyên khảo Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giá trị và lý luận, NXB Đại học Quốc gia, tr.271- 281.

 

 Tân Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   |