Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Tuyết Minh
Tên đề tài luận án: Thông điệp về tham nhũng trên báo in (Nghiên cứu trường hợp báo Nhân dân, báo Lao động, báo Tuổi trẻ giai đoạn 2005 – 2014).

1. Họ và tên  nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Tuyết Minh

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 27/08/1976

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 1388/QĐ-SĐH ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: buộc thôi học tháng 01/2018

7. Tên đề tài luận án: Thông điệp về tham nhũng trên báo in (Nghiên cứu trường hợp báo Nhân dân, báo Lao động, báo Tuổi trẻ giai đoạn 2005 – 2014).

8. Chuyên ngành: Xã hội học

9. Mã số: 62310301

10. Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Mai Quỳnh Nam

11. Tóm tắt kết quả mới của luận án:

(1) Trên cơ sở hệ thống hóa các nghiên cứu lý luận về truyền thông, thông điệp truyền thông, báo in, tham nhũng, thông điệp báo in, thông điệp về tham nhũng trên báo in, tác giả luận án đã xây dựng bảng mã hóa thông điệp về tham nhũng trên báo in.

(2) Bằng việc kết hợp sử dụng các phương pháp phân tích nội dung báo chí định lượng và định tính của Xã hội học trên ba báo Nhân dân, báo Lao động, báo Tuổi trẻ giai đoạn 2005 – 2014 , luận án đã chỉ ra nội dung và hình thức thông điệp về tham nhũng trên báo in.

(3) Luận án đã đề xuất một số khuyến nghị nhằm phát huy hiệu quả thông điệp về tham nhũng trên báo in.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

(1) Các cơ quan báo chí, các cơ quan báo chí và phóng viên có thể tham khảo để bổ sung và hoàn thiện thông điệp về tham nhũng trên báo in nhằm phát huy hiệu quả của thông điệp về tham nhũng trên báo in trong cuộc chiến phòng chống tham nhũng.

(2) Làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan quản lý Nhà nước (báo chí) trong lĩnh vực truyền thông phòng chống tham nhũng nhằm phát huy hiệu quả thông điệp về tham nhũng trên báo in.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  Thông điệp về tham nhũng ở các loại hình báo chí khác (báo hình, báo phát thanh, báo mạng); Nhận thức, thái độ và kỹ năng của nhà báo trong thể loại báo chí điều tra (lĩnh vực chống tham nhũng); Hiệu quả thông điệp về tham nhũng trên báo in.

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

14.1. Bùi Thu Hương và Nguyễn Thị Tuyết Minh (2018), “Phương pháp phân tích nội dung trong nghiên cứu truyền thông”, Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông (11), tr.68 – 72.

14.2. Nguyễn Thị Tuyết Minh (2018), “Báo chí điều tra trên mặt trận đấu tranh chống tham nhũng”, Tạp chí Nhân lực (5), tr.55 – 62.

14.3. Nguyễn Thị Tuyết Minh (2018), “Nhận diện cơ hội và thách thức của báo chí chống tham nhũng”, Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông (4), tr.22 – 27.

14.4. Nguyễn Thị Tuyết Minh (2017), “Báo chí và cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Khoa học Nội vụ (20), tr.19 – 27.

14.5. Nguyễn Thị Tuyết Minh (2017), “Báo chí điều tra trên mặt trận đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Khoa học Chính trị (9), tr.68 – 73.

 

 Tân Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   |