Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đặng Thị Thu Trang
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu xây dựng danh mục nguồn và thành phần tài liệu của Quốc hội cần nộp vào lưu trữ cơ quan.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đặng Thị Thu Trang            

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 04/9/1981                                              

4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2213/QĐ-SĐH ngày 21 tháng 11 năm 2011 của  Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định số 3203/QĐ-XHNV ngày 31/12/2014 của  Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn v/v kéo dài thời gian học tập của NCS khóa QH-2013-X.

- Quyết định số 754/QĐ-XHNV ngày 26/3/2019 của  Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn v/v điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh.

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu xây dựng danh mục nguồn và thành phần tài liệu của Quốc hội cần nộp vào lưu trữ cơ quan.

8. Chuyên ngành: Lưu trữ học                                 

9. Mã số: 62.32.24.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đào Xuân Chúc.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận về khoa học lưu trữ nói chung và về xây dựng danh mục nguồn và thành phần tài liệu nộp lưu vào lưu trữ cơ quan nói riêng.

- Luận án đã khẳng định tầm quan trọng của xây dựng danh mục nguồn, thành phần tài liệu vào lưu trữ cơ quan nói chung và của QH nói riêng.

- Luận án đã tập trung nghiên cứu làm rõ cơ sở khoa học xây dựng danh mục nguồn và danh mục thành phần tài liệu của QH nộp lưu vào lưu trữ cơ quan; nghiên cứu đề xuất quy trình, phương pháp xây dựng và đề xuất danh mục các cơ quan, đơn vị, cá nhân là nguồn nộp lưu vào lưu trữ cơ quan của Quốc hội và danh mục thành phần tài liệu của QH nộp lưu vào lưu trữ cơ quan.

- Luận án đưa ra những đề xuất nội dung để hoàn thiện hệ thống pháp luật lưu trữ nói chung và công tác nộp lưu tài liệu vào lưu trữ cơ quan nói riêng.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án là tài liệu tham khảo quan trọng để xây dựng văn bản quy định, hướng dẫn về nguồn nộp lưu và thành phần tài liệu của QH nộp lưu vào trữ cơ quan VPQH; định hướng cho việc nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống văn bản cũng như thực hiện khâu nghiệp vụ lưu trữ của Quốc hội, như xây dựng, hoàn thiện bảng thời hạn bảo quản Phông lưu trữ Quốc hội, xây dựng khung phân loại thông tin, số hóa tài liệu Phông Quốc hội,...; góp phần nâng cao chất lượng công tác lưu trữ và hiệu quả hoạt động của QH, UBTVQH các cơ quan của QH, các cơ quan thuộc UBTVQH và VPQH; làm căn cứ để xây dựng văn bản định hướng thu thập tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, góp phần tránh sự thất thoát tài liệu và phát huy giá trị tài liệu của Phông Lưu trữ QH cũng như Phông Lưu trữ Quốc gia Việt Nam. Qua bản danh mục nguồn và danh mục thành phần tài liệu của QH nộp vào lưu trữ cơ quan cho cái nhìn tổng quan về tổ chức bộ máy, hoạt động, quy trình làm việc và sự hình thành tài liệu của QH, các cơ quan của QH, cơ quan thuộc UBTVQH và VPQH. Luận án có thể là tài liệu tham khảo đối với các cơ sở đào tạo lưu trữ học và những độc giả quan tâm nghiên cứu.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Kết quả nghiên cứu của Luận án làm cơ sở để nghiên cứu các vấn đề như nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện bảng thời hạn bảo quản Phông lưu trữ Quốc hội, xây dựng khung phân loại thông tin, số hóa tài liệu Phông Quốc hội, phát huy giá trị tài liệu Phông Quốc hội,...

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1) Đặng Thị Thu Trang, đồng tác giả (2010), “Lập hồ sơ công việc tại Văn phòng Quốc hội, thực trạng và giải pháp”, đề tài nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội.

2) Đặng Thị Thu Trang (2014), “Thực trạng công tác lập hồ sơ công việc tại Văn phòng Quốc hội từ khi Luật lưu trữ có hiệu lực và một số đề xuất, kiến nghị”, Tạp chí Văn thư lưu trữ Việt Nam (8), tr.45-49.

3) Đặng Thị Thu Trang (2014), “Công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan”, tham luận tại Hội nghị khoa học: Công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan - Thực trạng và giải pháp, Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ.

4) Đặng Thị Thu Trang, đồng tác giả (2015), “Công tác lập hồ sơ, quản lý và lưu trữ tài liệu điện tử tại Văn phòng Quốc hội - thực trạng và một số kiến nghị”, tham luận tại Hội nghị khoa học: Lập hồ sơ điện tử và lưu trữ tài liệu tài liệu điện tử, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ.

5) Đặng Thị Thu Trang (2018), “Thực tiễn công tác lưu trữ tại Văn phòng Quốc hội sau 7 năm thi hành Luật lưu trữ - những khó khăn, vướng mắc và một số đề xuất”, Tạp chí Văn thư lưu trữ Việt Nam (7), tr.21-25.

 

 Tân Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   |