Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Văn Đáp
Tên đề tài: Hội nhập khu vực của các nước MERCOSUR từ 1991 đến 2016

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Đáp                                       2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 12/12/1991                                                4. Nơi sinh: Bắc Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 3253/2016/QĐ-XHNV ngày 30/09/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN).

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:             

Trong quá trình đào tạo, luận án đã có hai thay đổi như sau:

- Thứ nhất, thay đổi tên đề tài luận án, theo Quyết định số 3122/QĐ-XHNV ngày 29/11/2017.

- Thứ hai, thay đổi số lượng giáo viên hướng dẫn, theo Quyết định số 1013/QĐ-XHNV ngày 19/04/2019.

7. Tên đề tài luận án: Hội nhập khu vực của các nước MERCOSUR từ 1991 đến 2016

8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế                                9. Mã số: 06 31 02 06

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính:         GS.TS. Nguyễn Thiết Sơn

                                                            Hướng dẫn phụ:

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Xây dựng khung lý thuyết về hội nhập khu vực với nhiều khía cạnh: chủ thể, phương thức, động lực, nội dung và cấp độ. Đồng thời, chỉ rõ những điều kiện, cơ sở thực tiễn đưa đến sự ra đời của tổ chức MERCOSUR;

- Phân tích nội dung, tác động và lý giải các vấn đề của hội nhập khu vực khối MERCOSUR: thể chế hóa hội nhập, hội nhập kinh tế nội khối, quan hệ kinh tế - thương mại ngoại khối và các vấn đề hội nhập khác;

- Đánh giá xu hướng vận động của hội nhập khu vực khối MERCOSUR và đưa ra một số so sánh, rút ra bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam và ASEAN.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Luận án có thể trở thành tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu, hay việc giảng dạy về khu vực Mỹ Latinh, hội nhập khu vực nói chung và tổ chức MERCOSUR nói riêng;

- Luận án cũng có thể trở thành tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung về các vấn đề hội nhập khu vực;

- Cuối cùng, không kém phần quan trọng, luận án khi hoàn thành sẽ giúp nâng cao nhận thức đầy đủ và cập nhật hơn về các vấn đề liên quan đến hội nhập khu vực, đặc biệt là của các nước đang phát triển hiện nay.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Mối quan hệ giữa hội nhập khu vực và phát triển bền vững

- Hội nhập liên khu vực

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

Nguyễn Văn Đáp (2019), “Hội nhập kinh tế nội khối MERCOSUR từ năm 1991 đến năm 2019”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay (254), tr. 56- 68.

Nguyễn Văn Đáp (2019), “Quá trình thể chế hóa hội nhập nội khối MERCOSUR: nội dung và những vấn đề đặt ra”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay (257), tr. 23-30.

 Hà Thắng
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   |