Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Toàn Thắng
Tên đề tài: Phép gần đúng eikonal cho các quá trình tán xạ năng lượng cao trong lý thuyết trường lượng tử.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Toàn Thắng                             2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 12/9/1976                                                             4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 4438/QĐ-ĐHKHTN ngày 26/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học