Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Hoàng Thị Ngọc Minh
Tên đề tài: Bảo vệ môi trường tự nhiên ở Việt Nam hiện nay theo quan điểm Hồ Chí Minh

1. Họ và tên: Hoàng Thị Ngọc Minh                                            2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 10/10/1984                                                            4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3253/2016/QĐ-XHNV, ngày 30 tháng 09 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Bảo vệ môi trường tự nhiên ở Việt Nam hiện nay theo quan điểm Hồ Chí Minh

8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học                                            9. Mã số: 62310204

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Dung

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Một là, làm rõ khái niệm môi trường, tự nhiên, môi trường tự nhiên, bảo vệ môi trường tự nhiên và đặc biệt là quan điểm của Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường tự nhiên.

Hai là, phân tích làm rõ quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của môi trường tự nhiên và tầm quan trọng, sự cần thiết của việc bảo vệ môi trường tự nhiên.

Ba là, trên cơ sở nghiên cứu các tác phẩm và quá trình hoạt động thực tiễn, luận án phân tích làm rõ nội dung quan điểm Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường tự nhiên.

Bốn là, vận dụng và phát triển quan điểm Hồ Chí Minh vào đánh giá thực trạng bảo vệ môi trường tự nhiên ở nước ta, từ đó chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của thành tựu, hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường tự nhiên; phân tích những vấn đề đặt ra cần giải quyết.

Năm là, phân tích những yếu tố tác động và định hướng định hướng bảo vệ môi trường tự nhiên ở Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu vận dụng và phát triển quan điểm Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường tự nhiên ở Việt Nam trong thời gian tới.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho giảng dạy các môn lý luận chính trị đặc biệt là môn Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường Đại học, cao đẳng Tài nguyên và Môi trường.

 Kết quả nghiên cứu của luận án cũng góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của các cấp, các ngành và trong nhân dân.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Hoàng Thị Ngọc Minh (2016), “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường qua tác phẩm Di chúc”, Tạp chí Giáo dục Lý luận (242), tr.25-27.

- Hoàng Thị Ngọc Minh (2016), “Giá trị của Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa”, Tạp chí Giáo dục Lý luận (241), tr.14-16.

- Hoàng Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Bình (2017), Tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong thời kỳ hội nhập quốc tế ở Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Nxb. Lao động – Xã hội, Hà Nội, tr.340-347.

- Hoàng Thị Ngọc Minh (2018), “Nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường của Đảng ta hiện nay theo Tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội (kỳ I tháng 9), tr.201-205.

- Hoàng Thị Ngọc Minh (2018), “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước về bảo vệ môi trường theo quan điểm Hồ Chí Minh”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn (2b), tr.192-202.

- Hoàng Thị Ngọc Minh (2018), “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Tấm gương sáng về bảo vệ môi trường”, Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông (tháng 12), tr.36-39.

- Doãn Hồng Nhung (chủ biên), Hoàng Thị Ngọc Minh, Phạm Quang Phương, Nguyễn Thị Bình (2018), Pháp luật về bảo vệ môi trường ở Việt Nam, Nxb. Đại học Quốc gia, Hà Nội.

- Hoàng Thị Ngọc Minh (2019), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường”, Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam (3), tr.90-95.

- Hoàng Thị Ngọc Minh (2019), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường tự nhiên và ý nghĩa thời đại của nó”, Tạp chí Triết học (8), tr.80-87.

- Hoàng Thị Ngọc Minh (2019), “Quan điểm của Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường tự nhiên – sự vượt trước về tư duy và hành động, Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông (8), tr.20-26.

 Mai Vy
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   |