Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thu Phương
Tên đề tài: Chính sách của Mỹ đối với đồng minh tại Đông Á trong thời kỳ chính quyền Obama - Trường hợp đối với Hàn Quốc

1. Họ và tên: Nguyễn Thu Phương                                 2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 01/11/1976                                                4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1745/2017/QĐ-XHNV, ngày 13 tháng 7 năm 2017, của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Chính sách của Mỹ đối với đồng minh tại Đông Á trong thời kỳ chính quyền Obama - Trường hợp đối với Hàn Quốc

8. Chuyên ngành:  Quan hệ quốc tế                                9. Mã số: 62 31 02 06

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. TS. Trần Thị Vinh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án xem xét cơ sở lý thuyết và thực tiễn để phân tích chính sách đối với đồng minh của Mỹ nhằm làm rõ chiến lược của Mỹ trong việc xây dựng hệ thống đồng minh ở Đông Á thời kỳ chính quyền Obama (2009-2016).

Luận án phân tích những vấn đề cốt lõi về mục tiêu, nội dung và quá trình triển khai chính sách của Mỹ đối với các nước đồng minh Đông Á trong hai nhiệm kỳ cầm quyền của Tổng thống B. Obama. Luận án tập trung phân tích sâu chính sách của Mỹ đối với Hàn Quốc như một nghiên cứu trường hợp điển hình về chính sách đồng minh của Mỹ ở Đông Á.

Trên cơ sở những đánh giá về kết quả và hạn chế trong quá trình triển khai chính sách đối với các đồng minh Đông Á của chính quyền Obama, luận án rút ra những đặc điểm chính sách của Mỹ đối với đồng minh Đông Á giai đoạn này. Luận án cũng làm rõ sự tiếp nối và điều chỉnh trong chính sách của Mỹ đối với đồng minh tại Đông Á giai đoạn sau năm 2016.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Về mặt khoa học, luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho công tác giảng dạy nghiên cứu khoa học về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại của Mỹ. Về thực tiễn, việc dự báo những tác động từ sự thay đổi, điều chỉnh trong chính sách đồng minh của Mỹ với Hàn Quốc nói riêng và đồng minh Đông Á nói chung tới quan hệ quốc tế ở khu vực, trong đó có Việt Nam, là những tham khảo hữu ích góp phần vào việc hoạch định các chính sách đối ngoại của các cơ quan ngoại giao và cơ quan có liên quan. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục nghiên cứu về chính sách đối ngoại của Mỹ nói chung và đối với khu vực Đông Á nói riêng, cũng như quan hệ đồng minh của Mỹ ở Đông Á trong nhiệm kỳ tổng thống kế nhiệm.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Nguyễn Thu Phương (2017), “Châu Á  Thái Bình Dương trong chính sách đối ngoại của chính quyền Donald Trump”, Tạp chí Cộng sản Điện tử, ngày 8/8/2017

- Nguyễn Thu Phương (2019), “Nhận diện chiến lược châu Á - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Barack Obama: Tiếp cận từ góc độ an ninh - quân sự”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế “Triển vọng cấu trúc châu Á -Thái Bình Dương đến năm 2025 và đối sách của Việt Nam”, Đề tài cấp Nhà nước mã số KX.01.12/16-20, Hà Nội, tr. 196

- Nguyễn Thu Phương (2019), “Nhìn lại chiến lược châu Á - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ thời kỳ Tổng thống Obama”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay (5/254), tr. 13-24

- Nguyễn Thu Phương (2019), “Chính sách đồng minh trong chiến lược châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ và những điều chỉnh hiện nay”, Tạp chí Cộng sản (921), tr. 101-106

- PGS. TS. Đoàn Minh Huấn, NCS Nguyễn Thu Phương (2019), “Phương châm, nguyên tắc chỉ đạo trong quan hệ với Hoa Kỳ của Việt Nam từ năm 2009 đến nay, Tầm nhìn 2030”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học thuộc Đề tài quốc gia: “Đối sách của Việt Nam trước chiến lược châu Á - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ: Tiếp cận theo biến đổi của tình hình”, Hà Nội, tr. 12-27

- Nguyễn Thu Phương (2019), “Hiệp định thương mại tự do Mỹ - Hàn Quốc và một vài gợi ý tham chiếu cho Việt Nam”, Tạp chí Cộng sản (928), tr. 106-111

- Nguyễn Thu Phương (2020), “Triển khai lực lượng tiền đồn tại khu vực Đông Á: Bước đi quan trọng trong chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” của Mỹ, Tạp chí Cộng sản (245), tr. 106-111

 Phong Nguyên
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   |