Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thanh Xuân
Tên đề tài: Phát triển đội ngũ giảng viên lĩnh vực khoa học tự nhiên trong các đại học theo định hướng nghiên cứu

1. Họ và tên: Nguyễn Thanh Xuân                                  2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 23/01/1978                                                4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1068/QĐ-ĐT ngày 09 tháng 12 năm 2014.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

- Kéo dài 12 tháng để tiếp tục học tập tại Quyết định số 2059/QĐ-ĐHGD, ngày 28/12/2017

- Kéo dài 12 tháng để tiếp tục học tập tại Quyết định số 2013/QĐ-ĐHGD, ngày 10/12/2018

7. Tên đề tài luận án: “Phát triển đội ngũ giảng viên lĩnh vực khoa học tự nhiên trong các đại học theo định hướng nghiên cứu”

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                                9. Mã số: 9 14 01 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. TS. Nguyễn Đức Chính; PGS. TS. Phạm Văn Thuần          

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Đội ngũ giảng viên và phát triển đội ngũ giảng viên lĩnh vực khoa học tự nhiên trong các đại học theo định hướng nghiên cứu có những đặc điểm riêng như: xây dựng chiến lược thu hút các nhà khoa học trẻ của Việt Nam đã được đào tạo tại các trường đại học được xếp hạng cao trên thế giới; xây dựng chiến lược thu hút các nhà khoa học xuất sắc là người Việt Nam hoặc Việt Kiều đang làm việc ở nước ngoài; xây dựng chiến lược phát triển năng lực công bố quốc tế của GV; bổ nhiệm các chức danh nghề nghiệp của GV dựa trên các tiêu chí có trọng số cao về năng lực công bố khoa học; GV có vai trò quyết định trong việc định hình và giám sát những vấn đề quan trọng của Nhà trường; thành tích nghiên cứu khoa học là tiêu chí quan trọng để đánh giá GV; chú trọng thiết lập các nhóm nghiên cứu khoa học; đào tạo và bồi dưỡng thông qua quá trình thực hiện các công việc của GV;  xây dựng môi trường làm việc đề cao sự tự chủ và trách nhiệm của GV; văn hóa nghiên cứu với tinh thần tự do học thuật và chất lượng …

Luận án đã đánh giá thực trạng đội ngũ giảng viên lĩnh vực khoa học tự nhiên về số lượng, trình độ và cơ cấu; đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ giảng viên lĩnh vực khoa học tự nhiên về quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, tạo động lực cho đội ngũ giảng viên trên các đặc trưng của đại học theo định hướng nghiên cứu, từ đó:

- Đề xuất Khung năng lực của giảng viên lĩnh vực khoa học tự nhiên trong các đại học theo định hướng nghiên cứu tại Việt Nam.

- Đề xuất 6 nhóm giải pháp để phát triển đội ngũ giảng viên lĩnh vực khoa học tự nhiên trong các đại học theo định hướng nghiên cứu, cụ thể: Tổ chức triển khai phổ biến khung năng lực của đội ngũ giảng viên lĩnh vực khoa học tự nhiên trong các đại học theo định hướng nghiên cứu; Xây dựng cơ chế hình thành các nhóm nghiên cứu khoa học mạnh và trung tâm nghiên cứu xuất sắc; Xây dựng cơ chế thu hút, trọng dụng và đãi ngộ giảng viên lĩnh vực khoa học tự nhiên và các học giả trong nước, quốc tế tại các đại học theo định hướng nghiên cứu; Tổ chức bồi dưỡng và xây dựng quy trình đánh giá giảng viên lĩnh vực khoa học tự nhiên trong các đại học theo định hướng nghiên cứu; Xây dựng cơ chế đầu tư về tài chính đối với các trường đại học nghiên cứu về lĩnh vực khoa học tự nhiên trên cơ sở cam kết các sản phẩm đầu ra; Xây dựng môi trường làm việc đề cao tính tự chủ của đội ngũ giảng viên lĩnh vực khoa học tự nhiên các đại học theo định hướng nghiên cứu.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Các nhóm giải pháp của Luận án đều có tính cần thiết và khả thi rất cao. Các Đại học Quốc gia và các Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cần nghiên cứu và áp dụng các giải pháp mà Luận án đã đề xuất.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Xây dựng Bộ Chuẩn của GV lĩnh vực KHTN trong các đại học theo định hướng nghiên cứu.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

Nguyễn Thanh Xuân  (2017), “Trường đại học nghiên cứu và biện pháp để phát triển Trường ĐHKHTN – ĐHQGHN xếp hạng 500 đại học nghiên cứu hàng đầu trên thế giới”, Tạp chí Giáo dục, số 414 (9/2017), ISSN 2354 - 0753, tr.70-76

Nguyễn Thanh Xuân (2017), “Ứng dụng khung năng lực trong phát triển giảng viên của các trường đại học định hướng nghiên cứu”, Tạp chí Khoa học Viện đại học Mở, số 31 (5/2017), ISSN 0866 - 8051, tr.42-48.

Nguyễn Thanh Xuân và tác giả khác (2018), “Developing Scientific working groups for universities in Vietnam”, American Journal of Education Research, 2018, Vol 6, No 5, tr.449-454, DOI:10.12691/education-6-5-13, ISSN (Print): 2327-6126, ISSN (Online): 2327-6150.

Nguyễn Thanh Xuân, Tăng Hồng Dương và Phạm Văn Thuần (2019), Thử nghiệm các biện pháp quản lý giáo dục thông qua ứng dụng phép kiểm định Kolmogorov - Smirnov hai mẫu (two-sample K-S test): quản lý hoạt động giảng viên tự đánh giá tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tạp chí Quản lý giáo dục, số 11 (11/2019), ISSN 1859-2910, tr.89-97.

 Vân Anh
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   |