Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Huy Thắng
Tên đề tài: Chính sách phát triển Hệ thống thông tin khoa học và công nghệ trong lĩnh vực hàng hải Việt Nam

1. Họ và tên: Vũ Huy Thắng                                           2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 19/08/1981                                                4.Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3684/2015-QĐ/XHNV, ngày 31/12/2015.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Sửa tên đề tài/ Quyết định số 557/QĐ-XHNV ngày 09/03/2018 về việc điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh.

Tên đề tài cũ 2017: Chính sách phát triển thông tin khoa học và công nghệ trong lĩnh vực hàng hải Việt Nam.

Tên đề tài mới 2018: Chính sách phát triển Hệ thống thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) trong lĩnh vực hàng hải Việt Nam.

7. Tên đề tài luận án: Chính sách phát triển Hệ thống thông tin khoa học và công nghệ trong lĩnh vực hàng hải Việt Nam.

8. Chuyên ngành: Quản lý khoa học và công nghệ          9. Mã số: Đào tạo thí điểm

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Quý

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đánh giá tổng quan nghiên cứu về các đề tài có liên quan đến chính sách phát triển Hệ thống thông tin KH&CN trong lĩnh vực hàng hải Việt Nam

- Hoàn thiện cơ sở lý luận cho việc đề xuất các chính sách phát triển Hệ thống thông tin KH&CN trong lĩnh vực hàng hải Việt Nam.

- Khảo sát chi tiết thực trạng nhu cầu tin và chính sách phát triển Hệ thống thông tin KH&CN trong lĩnh vực hàng hải Việt Nam hiện tại.

- Đề xuất sửa đổi và hoàn thiện một số chính sách nhằm phát triển Hệ thống thông tin KH&CN trong lĩnh vực hàng hải Việt Nam.

- Đề xuất bổ sung mới 1 số chính sách phát triển Hệ thống thông tin KH&CN trong lĩnh vực hàng hải Việt Nam. Phân tích dự báo các tác động của chính sách tới xã hội.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có) Ứng dụng trong xây dựng chính sách và hoàn thiện chính sách phát triển hệ thống thông tin KH&CN trong lĩnh vực hàng hải Việt Nam. Xây dựng và hoàn thiện các chính sách phát triền nguồn tin, các trung tâm thông tin KH&CN tại Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có) Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện chính sách phát triển nguồn tin KH&CN phục vụ kinh tế biển Việt Nam.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

Vũ Huy Thắng (2018), “Chính sách phát triển hệ thống thông tin KH&CN tại Trường ĐH Hàng hải Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội (3), tr.10-15.

Vũ Huy Thắng (2018), “Chính sách ứng dụng phần mềm kiểm tra đạo văn Turnitin tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam”, Tạp chí Thông tin tư liệu (5), tr. 35-41.

Trần Thị Quý, Vũ Huy Thắng (2019), “Chính sách phát triển hệ thống thông tin KH&CN trong lĩnh vực hàng hải - Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội (1), tr.10-15.

Vũ Huy Thắng, Bùi Mạnh Tường (2019), “Đề xuất chính sách áp dụng chuẩn phân loại thập phân Dewey (DDC) 23 trong xử lý thông tin KH&CN tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải (57), tr. 103-107.

Vũ Huy Thắng (2019), “Nguồn tin KH&CN tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. thực trạng và các chính sách phát triển”, Tạp chí Thư viện Việt Nam (3), tr. 80-89.

 Vũ Huy Thắng (2019), “Đề xuất khung chính sách phát triển hệ thống thông tin KH&CN trong lĩnh vực hàng hải Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội (4), tr.52-65.

 Đặng Tâm
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   |