Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Gấm
Tên đề tài: Hoàn thiện chức năng nghiên cứu khoa học của các trường đại học quân đội nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ quân sự trong bối cảnh hội nhập quốc tế

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Gấm                                        2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 07/03/1985                                                4. Nơi sinh: Hà Nam

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 2416/2015/QĐ-XHNV, ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Hoàn thiện chức năng nghiên cứu khoa học của các trường đại học quân đội nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ quân sự trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

8. Chuyên ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ         9. Mã số: Thí điểm

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Huy Tiến; TS. Nguyễn Như Quỳnh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

- So sánh chức năng NCKH của các trường đại học quân đội với chức năng NCKH của các trường đại học thuộc khối dân sự;

- Phân tích sự tác động của NCKH đến chất lượng đào tạo của các trường đại học quân đội: tác động đến giảng viên, tác động đến sinh viên, học viên, tác động đến giáo trình, tài liệu học cụ;

- Đề xuất mô hình tổ chức để hoàn thiện chức năng NCKH của các trường đại học quân đội.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có): Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho việc học tập, nghiên cứu, giảng dạy và quản lý khoa học và công nghệ.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có):

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

- Nguyễn Thị Gấm (2015), “Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, Tạp chí Nhà trường Quân đội (2), tr. 47-49.

- Nguyễn Thị Gấm (2016), “Những vấn đề đặt ra trong hoạt động chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế”, Tổ chức và hoạt động chuyển giao công nghệ: Kinh nghiệm của Australia và đề xuất cho Việt Nam, NXB Thế giới, tr. 387-394.

- Nguyễn Thị Gấm (2017), “Sử dụng Lý thuyết trò chơi trong chính sách thu hút nhân lực khoa học và công nghệ”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn T. III(1b), tr. 74-83.

- Nguyễn Thị Gấm (2017), “Trách nhiệm xã hội của các trường đại học trong xu thế hội nhập quốc tế”, Đào tạo, nghiên cứu chính sách và quản lý ở Việt Nam: Thành tựu và triển vọng, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Khoa học quản lý, Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội.

- Nguyễn Thị Gấm (2018), “Hoàn thiện chức năng nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học tại Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn T.IV(4), tr. 450-462.

- Nguyễn Thị Gấm (2018), “Đào tạo, nghiên cứu ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, Khoa học Xã hội và Nhân văn Việt Nam trong quá trình toàn cầu hóa, Kỷ yếu hội nghị khoa học cán bộ trẻ và học viên Sau đại học năm 2017, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.50-61.

 Đặng Tâm
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   |