Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Huỳnh Thị Trúc Linh
Tên đề tài: So sánh chế định bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam và pháp luật một số quốc gia Đông Nam Á

1. Họ và tên: Huỳnh Thị Trúc Linh                                   2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 06/03/1978                                                4. Nơi sinh: Trà Vinh

5. Quyết định công nhận Nghiên cứu sinh số: 2788/QĐ-ĐHQGHN, ngày 16/09/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Những thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: So sánh chế định bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam và pháp luật một số quốc gia Đông Nam Á.

8. Chuyên ngành: Luật kinh tế                                       9. Mã số: 938 01 01.05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đức Minh; TS. Nguyễn Am Hiểu

11. Tóm tắt các kết quả mới của Luận án:

Thứ nhất, Luận án nhận diện được các xu hướng, cách tiếp cận mới ở một số quốc gia ĐNA và ở Việt Nam trong bảo vệ CĐTS trong CTCP. Luận án góp phần làm rõ cơ sở lý luận của bảo vệ CĐTS trong CTCP ở Việt Nam và một số nước ĐNA như: Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia; phương thức bảo vệ CĐTS ở Việt Nam cũng như các nước trên. Luận án phân tích được hệ thống pháp luật của các nước được đem so sánh với Việt Nam, và cùng chung thuyết nghiên cứu là thuyết hợp đồng và có điểm chung của các nước là xem công ty là hành vi pháp lý.

Thứ hai, Luận án nhận diện các thành tựu cũng như các hạn chế của pháp luật Việt Nam về việc bảo vệ CĐTS trong CTCP và kinh nghiệm điều chỉnh, thực hiện pháp luật về bảo vệ CĐTS ở một số nước ĐNA thông qua việc phân tích so sánh các quy định pháp luật của các nước Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia.

Thứ ba, Luận án xây dựng cơ sở lý luận cho việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo vệ CĐTS trong CTCP, trên cơ sở kinh nghiệm lý luận và thực tiễn trong nước và một số nước ĐNA.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án là tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý doanh nghiệp cũng như cho chính cổ đông thiểu số trong quá trình bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Luận án cũng là tài liệu nghiên cứu, học tập cho sinh viên chuyên ngành kinh tế.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nhu cầu và thực trạng về pháp luật điều chỉnh bảo vệ cổ đông thiểu số theo Luật DN 2020. Những vấn đề pháp lý khi so sánh pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số theo LDN 2020 với một số quốc gia khác trong khu vực.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Huỳnh Thị Trúc Linh (2016), “Bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2014”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (06), tr. 43 -51.

- Huỳnh Thị Trúc Linh (2018), “Công cụ pháp luật – một trong những biện pháp bảo vệ cổ đông hữu hiệu trong công ty cổ phần ở Việt Nam so với Thái Lan, Malaysia, Singapore và Philippines”, Tạp chí Giáo dục và xã hội (đặc biệt), tháng 8, tr. 256.

- Huỳnh Thị Trúc Linh (2018), “Thực trạng về nhóm quyền khởi kiện bảo vệ CĐTS trong công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam so sánh với Thái Lan, Malaysia, Singapore và Philippines”, Tạp chí Công thương (10), tr. 72-77

 Đặng Tâm
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   |