Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đặng Hoàng Hà
Tên đề tài: Quá trình Nhật Bản nâng cao vai trò quốc tế từ năm 2001 đến năm 2016

1. Họ và tên: Đặng Hoàng Hà                             2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 13/9/1982                                     4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/2014 QĐ-XHNV-SĐH ngày 31/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: tên cũ “Chính sách an ninh – quốc phòng của Nhật Bản trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI”

Thời gian thay đổi: năm 2016

7. Tên đề tài luận án: Quá trình Nhật Bản nâng cao vai trò quốc tế từ năm 2001 đến năm 2016 (tên luận án chính thức đề nghị bảo vệ cấp nhà nước)

8. Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế                     9. Mã số: 62 31 02 06

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đinh Công Tuấn; PGS. TS. Lưu Ngọc Trịnh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án tổng hợp các nghiên cứu về vai trò của một chủ thể trong quan hệ quốc tế. Qua đó, luận án đóng góp thêm vào việc nghiên cứu về vai trò trong quan hệ quốc tế tại Việt Nam. Luận án là công trình khoa học đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu một cách hệ thống và toàn diện về quá trình nâng cao vai trò quốc tế của Nhật Bản từ năm 2001 đến năm 2016.

Việc nghiên cứu các vai trò của Nhật Bản trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh – quốc phòng và ảnh hưởng về sức mạnh mềm giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2016 có giá trị trong nghiên cứu quan hệ quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương hiện nay.

Về thực tiễn, luận án có thể được sử dụng như nguồn tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy trong lĩnh vực quan hệ quốc tế. Luận án cũng có thể giúp người đọc có thêm hiểu biết về quá trình Nhật Bản nâng cao vai trò quốc tế từ năm 2001 đến năm 2016. Bên cạnh đó, công trình có giá trị như sự gợi mở về cách thức nâng cao vai trò quốc gia trong bối cảnh hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

- Đặng Hoàng Hà (2015), “Nhìn lại hợp tác an ninh Nhật – Mỹ trong thế kỷ XX”, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới (236), tr.31-41.

- Đặng Hoàng Hà (2018), “Những nhân tố tác động tới điều chỉnh chính sách đối ngoại của Nhật Bản tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương hai thập niên đầu thế kỷ XXI”, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới (270), tr.42-51.

 Cấn Thị Thu Ngân
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   |