Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Giang Văn Trọng
Tên đề tài: Đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển du lịch bền vững ở một khu bảo tồn thiên nhiên vùng Bắc Tây Nguyên - nghiên cứu trường hợp Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

1. Họ và tên: Giang Văn Trọng                                       2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 14/3/1988                                                 4. Nơi sinh: Ninh Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 4982/QĐ-ĐHKHTN ngày 27/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển du lịch bền vững ở một khu bảo tồn thiên nhiên vùng Bắc Tây Nguyên - nghiên cứu trường hợp Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

8. Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường        9. Mã số: 9850101.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính: GS.TS Trương Quang Hải     

                                                            Hướng dẫn phụ: PGS.TS Nguyễn Đăng Hội

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đã vận dụng và phát triển tiếp cận cảnh quan trong nghiên cứu phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao sinh kế cộng đồng tại khu bảo tồn thiên nhiên;

- Đã xác định, làm rõ sự phân hóa và đặc điểm của cảnh quan với các giá trị nổi bật, độc đáo về đa dạng sinh học, địa học, văn hóa và thẩm mỹ, có ý nghĩa phát triển du lịch ở VQG Kon Ka Kinh;

- Đã đánh giá và đề xuất các không gian ưu tiên phát triển một số loại hình du lịch chủ yếu, cùng các giải pháp cho phát triển du lịch bền vững tại VQG Kon Ka Kinh.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Kết quả của luận án là cơ sở cho công tác quản lý và phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và cải thiện sinh kế cộng đồng địa phương tại VQG Kon Ka Kinh. 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu phát triển lý thuyết và cách thức vận dụng cảnh quan trong tính toán chỉ thị, chỉ số, sức chứa du lịch, quản lý du khách, các khía cạnh kinh tế môi trường và đặc biệt trong đánh giá thẩm mỹ cảnh quan phục vụ phát triển bền vững du lịch tại các khu bảo tồn thiên nhiên.

- Nghiên cứu định hướng ứng dụng trong xây dựng và vận hành mô hình nông lâm - du lịch bền vững nhằm nâng cao sinh kế cộng đồng dân cư địa phương.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

Giang Văn Trọng, Trương Quang Hải, Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Quang Anh, 2015, Nguồn tài nguyên sinh vật tại các khu bảo tồn thiên nhiên có giá trị nổi bật cho phát triển du lịch sinh thái vùng Tây Nguyên, Tạp Chí Khoa học Đại học Quốc Gia Hà Nội, Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 31, số 1S, năm 2015, tr116-126.

Nguyễn Quang Anh, Nguyễn Đức Minh, Giang Văn Trọng, Dương Thị Thuỷ, 2015, Đánh giá điều kiện khí hậu phục vụ phát triển du lịch vùng Tây Nguyên, Tạp Chí Khoa học Đại học Quốc Gia Hà Nội, Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 31, số 1S, năm 2015, tr1-10.

Trương Quang Hải, Lưu Đức Hải, Hoàng Thị Thu Hương, Giang Văn Trọng, 2015, Tổ chức không gian phát triển du lịch khu vực cao nguyên Kon Plông, Tạp Chí Khoa học Đại học Quốc Gia Hà Nội, Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 31, số 1S, năm 2015, tr24-34.

Trương Quang Hải, Dương Thị Thuỷ, Giang Văn Trọng, 2015, Ưu thế vượt trội của tỉnh Lâm Đồng trong phát triển du lịch vùng Tây Nguyên, Tạp chí Nghiên cứu Địa lý Nhân văn, Số 2(9), 2015, tr 3-13.

Ngô Trung Dũng, Nguyễn Đăng Hội, Đặng Hùng Cường, Giang Văn Trọng, 2016, Nghiên cứu đa dạng cảnh quan nhân sinh phục vụ phát triển bền vững huyện Sa Thầy, Hội nghị toàn quốc lần thứ hai hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Giang Văn Trọng, 2016, Tiếp cận cảnh quan học trong phát triển du lịch bền vững, nghiên cứu trường hợp vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9

Giang Văn Trọng, 2019, Đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai, Tạp chí Địa lý Nhân văn.

Giang Văn Trọng, 2019, Những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu phát triển du lịch tại các khu bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam, Hội thảo Quốc tế Việt Nam học - Khu vực học: Định hướng nghiên cứu và đào tạo, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển.

 Hồng Hạnh
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   |