Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Kim Sao
Tên đề tài: Phát triển một số phương pháp giấu tin thuận nghịch trên ảnh đa cấp xám

1. Họ và tên: Nguyễn Kim Sao                                       2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 12/12/1979                                                4. Nơi sinh: Thái Nguyên           

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 642/QĐ-CTSV ngày 15 tháng 09 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Thay đổi vai trò người hướng dẫn (2015)

- Thay đổi tên đề tài (tại Hội đồng cấp cơ sở - 2019)

- Gia hạn học tập thêm 02 năm (2017, 2018)

7. Tên đề tài luận án: Phát triển một số phương pháp giấu tin thuận nghịch trên ảnh đa cấp xám.

8. Chuyên ngành: Hệ thống thông tin                              9. Mã số: 9480104.01   

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Văn Ất; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hóa    

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:           

Luận án sử dụng các kỹ thuật dịch chuyển histogram, mở rộng sai số dự báo và dự báo PVO để xây dựng 05 lược đồ giấu tin, đây đều là những phương pháp hiện đại, đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều nhà nghiên cứu.

Với kỹ thuật dịch chuyển histogram, luận án đề xuất ba lược đồ. Lược đồ đầu tiên tích hợp thông tin phụ vào ảnh chứa tin, chọn cặp histogram tối ưu, nhờ đó, ảnh chứa tin độc lập thông tin phụ và có khả năng nhúng cao. Lược đồ thứ hai dịch chuyển histogram trên các dãy con của dãy sai số dự báo. Dãy sai số dự báo được chia thành các dãy con tương đối phẳng nhờ sử dụng ngữ cảnh dự báo, sau đó sử dụng phương pháp dịch chuyển histogram trên các dãy con này. Lược đồ thứ ba là một cải tiến của phương pháp Qu bằng cách chia dãy sai số dự báo là hai phần, phần đầu sử dụng dịch chuyển histogram, phần hai sử dụng phương pháp Qu. Với các kết quả này có một bài báo và một bài hội thảo đã được công bố.

Với kỹ thuật mở rộng sai số dự báo, luận án đề xuất một lược đồ là cải tiến của phương pháp Sachnev với hai phương án sắp xếp dựa trên phương sai địa phương và độ lệch tâm. Ở phương án thứ nhất, đầu tiên sắp xếp phương sai địa phương, sau đó sắp xếp theo độ lệch tâm. Phương án thứ hai thực hiện sắp xếp dựa trên tổ hợp phương sai và độ lệch tâm với một trọng số xác định mức độ quan trọng của các yếu tố, trọng số này được chọn tối ưu với mỗi ảnh gốc ban đầu. Cả hai phương án đều cho khả năng nhúng cao hơn so với phương pháp Sachnev. Hai bài báo đã được công bố theo hướng này.

Trong kỹ thuật PVO, luận án đề xuất một lược đồ với hai phương án cải tiến của phương pháp GePVO-K. Ở phương án đầu tiên, luận án đề xuất sự cải tiến đối với bản đồ kết hợp cờ, đưa ra phương thức nhúng tin hợp lý ở các điểm lớn nhất và nhỏ nhất để sự thay đổi của mỗi điểm ảnh không quá một đơn vị, phương án này không những tăng khả năng nhúng mà còn cải thiện tốt chất lượng ảnh so với phương pháp GePVO-K. Với phương án thứ hai, công thức nhúng được cải tiến nhằm không gây ra những trường hợp nhập nhằng khi sử dụng bản đồ với 1 bít đánh dấu cho mỗi khối. Nhờ cách này, kích thước bản đồ định vị được giảm và khả năng nhúng của phương án đề xuất tăng đáng kể so với GePVO-K. Có một bài báo và một bài hội thảo đã được công bố theo hướng này.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Ứng dụng trong lĩnh vực bảo mật thông tin

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Các kỹ thuật giấu tin khác và áp dụng trên các dữ liệu âm thanh, video, ảnh jpeg.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:            

1. Nguyen Kim Sao, Le Quang Hoa, and Pham Van At (2017). “A New Reversible Watermarking Method Based on Histogram Shifting” Applied Mathematical Sciences 11.10, pp.445-460.

2. Nguyễn Kim Sao, Cao Thị Luyên (12/2017), “Thủy vân thuận nghịch dựa trên dự báo, sắp xếp phương sai và độ lệch tâm”, Tạp chí Khoa học và công nghệ quân sự, Số đặc san CNTT, pp. 135-142.

3. Nguyễn Kim Sao, Đỗ Văn Tuấn, Phạm Văn Ất (2018), “Giấu tin thuận nghịch sử dụng các thuộc tính của ngữ cảnh dự báo để loại bỏ bản đồ định vị”, Chuyên san Các công trình Nghiên cứu và Phát triển về Công nghệ thông tin và Truyền thông, p10-18.

4. Nguyen Kim Sao, Nguyen Ngoc Hoa, Pham Van At (2020),. An effective reversible data hiding method based on pixel-value-ordering. Journal of Computer Science and Cybernetics, 2020, 36.2, pp. 139-158.

5. Nguyen Kim Sao, Cao Thi Luyen, Le Kinh Tai, and Pham Van At (2020). Reversible Data Hiding Based on Prediction Error Histogram Shifting and Pixel-Based PVO. In: Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems. Springer, Cham, 2020. p. 570-581.

 

 Nguyễn Văn An
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   |