Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Đông
Tên đề tài: Nghiên cứu giá trị và khả năng chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Vườn Quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Đông                                       2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 17/09/1981                                                4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 4374/ QĐ-KHTN ngày 3/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 

- Quyết định số 741/QĐ –ĐHKHTN ngày 31 tháng 3 năm 2016 về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian trong chương trình đào tạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Quyết định số 1034/QĐ-ĐHKHTN ngày 25 tháng 4 năm 2017 về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian trong chương trình đào tạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Quyết định số 4606/QĐ-ĐHKHTN ngày 28/12/2017 buộc thôi học và trả NCS về địa phương/cơ quan công tác Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu giá trị và khả năng chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Vườn Quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

8. Chuyên ngành:  Khoa học môi trường                                    9. Mã số: 9440301.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn chính:       TS. Phạm Mạnh Cường

                                                Hướng dẫn phụ:        PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Liên

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã xác định được giá trị kinh tế của 5 loại DVMTR quan trọng tại VQG Ba Bể bao gồm (i) dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng; (ii) dịch vụ du lịch cảnh quan; (iii) dịch vụ bảo vệ ĐDSH; (iv) dịch vụ điều tiết và duy trì nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, thủy điện, và nuôi trồng thủy sản nước lạnh; (5) dịch vụ bảo vệ đất chống xói mòn.

- Luận án đề xuất các khuyến nghị chính sách để góp phần hoàn thiện chi trả DVMTR  ở Bắc Kạn và thúc đẩy tạo nguồn tài chính cho quản lý rừng bền vững.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Kết quả nghiên cứu của Luận án cung cấp thông tin khoa học cho việc lượng hóa giá trị 5 loại DVMT quan trọng tại VQG Ba Bể, đồng thời đưa ra các đề xuất nhằm hoàn thiện chính sách chi trả DVMTR tại VQG Ba Bể nên có khả năng áp dụng thực tiễn cao tại VQG Ba Bể và các VQG khác có điều kiện tương tự trong việc lượng hóa giá trị DVMTR và thiết lập cơ chế chi trả DVMTR.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Tiếp tục nghiên cứu xác định giá trị và cơ chế chi trả DVMTR khác tại VQG Ba Bể (như dịch vụ văn hóa, tinh thần, dịch vụ cung cấp bãi đẻ và con giống tự nhiên tại VQG Ba Bể...)

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1. Nguyễn Thị Đông, Hà Thị Thúy Vin (2015), “Đánh giá công tác quản lý lâm nghiệp cộng đồng tại xã Mai Lạp, tỉnh Bắc Kạn”, Tạp chí Khoa học và công nghệ – Đại học Thái Nguyên, tập 131, số 1/2015, trang 189 – 195.

2. Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Thu Huyền (2019), “Đánh giá tình hình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 209(16), trang 143 – 150.

3. Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Thị Hoàng Liên (2019), “Cơ sở khoa học phân tích, đánh giá dịch vụ môi trường rừng tại Vườn Quốc gia Ba Bể”, Tạp chí Kinh tế Môi trường, số 1 – 2/2020, trang 83-87.

4. Thi Phuong Mai Nguyen, Thi Dong Nguyen (2020), “Community-based assessment of forest, provisioning ecosystem services in the Northern, Vietnam”, International Journal of Advanced Research and Publications, ISSN: 2456 – 9992 vol 4(1), 2020, pp 91 – 94.

 

 Nguyễn Văn An
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   |