Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thu Hà
Tên đề tài: Cơ cấu giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà                        2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 20/10/1982                                    4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4618/2016/QĐ-XHNV, ngày 29/12/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Cơ cấu giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử

9. Mã số: 62.22.03.02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Phạm Ngọc Thanh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Góp phần xây dựng khái niệm cơ cấu giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Làm rõ thêm một số yếu tố khách quan và chủ quan cơ bản tác động đến cơ cấu giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Phân tích thực trạng, xu hướng biến đổi và những vấn đề đặt ra đối với một số loại hình cơ cấu cơ bản của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hợp lý hóa cơ cấu giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Cung cấp một số luận cứ khoa học có giá trị tham khảo trong quá trình xây dựng, hoạch định đường lối, chính sách liên quan đến phát triển giai cấp công nhân và hợp lý hóa cơ cấu giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham cho việc nghiên cứu, giảng dạy những nội dung có liên quan đến giai cấp công nhân và cơ cấu giai cấp công nhân Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: phân tầng trong giai cấp công nhân Việt Nam, trí thức hóa giai cấp công nhân Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, quá trình công nhân hóa nông dân.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

(1). Nguyễn Thị Thu Hà (2018), “Phân hóa thu nhập trong giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay - thực trạng và một số giải pháp”, Tạp chí Lao động và Công đoàn (632), tr. 8-9.

(2). Nguyễn Thị Thu Hà (2018), “Những nhân tố tác động đến cơ cấu giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Lao động và Công đoàn (639), tr. 16-18.

(3). Nguyễn Thị Thu Hà (2018), “Cách mạng 4.0 và những thách thức đặt ra đối với giai cấp công nhân Việt Nam”, Tạp chí Công thương (16), tr. 114-118.

(4). Nguyễn Thị Thu Hà (2019), “Phân tầng trong giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (2), tr. 41-50.

(5). Nguyễn Thị Thu Hà (2019), “Cách mạng công nghiệp 4.0 và cơ hội phát triển cho giai cấp công nhân Việt Nam”, Tạp chí giáo dục và xã hội (2), tr. 216-220.

(6). Nguyễn Thị Thu Hà (2019), “Cơ cấu giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn, Tập 5 (2b), tr. 262-272.

(7). Nguyễn Thị Thu Hà (2020), “Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân Việt Nam”, Tạp chí Dạy và học ngày nay, Kỳ 2 (4), tr. 18-19.

 Tuấn Phong
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   |