Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Roãn Thị Ngân
Tên đề tài: Một số độ đo và biểu diễn mới của hệ mờ trực cảm và ứng dụng

 

1. Họ và tên: Roãn Thị Ngân                                          2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     12/10/1990                                            4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 3035/ QĐ-ĐHKHTN ngày 22/08/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

6. Quyết định gia hạn: Số 567/QĐ-ĐHKHTN ngày 14/02/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

7. Tên đề tài luận án: Một số độ đo và biểu diễn mới của hệ mờ trực cảm và ứng dụng.

8. Chuyên ngành:  Toán ứng dụng                                  9. Mã số: 9460112.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TSKH. Bùi Công Cường; PGS. TS. Lê Hoàng Sơn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

i. Độ đo mờ trực cảm: Độ đo đồng đẳng δ và độ đo khoảng cách H-max.

ii. Biểu diễn mờ trực cảm:

- Một biểu diễn mới của hệ thống mờ trực cảm dựa trên các số phức và một độ đo mới tên là P-distance.

- Một biểu diễn mới của hệ thống mờ trực cảm dựa trên các số quaternion và một độ đo quaternion.

iii. Ứng dụng trong chẩn đoán y khoa:

- Một hệ thống ra quyết định mờ trực cảm dựa trên độ đo đồng đẳng δ.

- Hai mô hình chẩn đoán y tế từ dữ liệu thực và dữ liệu ảnh dựa trên độ đo H-max.

- Một mô hình ra quyết định mờ trực cảm phức.

- Một phương pháp độ đo quaternion cho bài toán ra quyết định.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Vấn đề nghiên cứu nhằm góp phần hoàn thiện lý thuyết mờ trực cảm và ứng dụng vào các bài toán hỗ trợ quyết định, là chủ đề có tính thời sự, có ý nghĩa cả về khoa học và thực tiễn ứng dụng.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

+ Độ đo đồng đẳng δ có trọng số sẽ được nghiên cứu.

+ Chúng tôi sẽ phát triển các độ đo khoảng cách cho các các tập mờ nâng cao, chẳng hạn tập mờ bức tranh và tập trung tính.

+ Các toán tử lôgic và các độ đo khác dựa trên các biểu diễn đề xuất, chẳng hạn toán tử kéo theo và độ đo đồng đẳng, sẽ được nghiên cứu.    

+ Xây dựng các phép toán đại số và xây dựng cấu trúc topo trên , đặt nền tảng cho việc nghiên cứu giải tích trên tập số mờ trực cảm.

+ Tiếp tục mở rộng lý thuyết tập và lôgic mờ trực cảm phức dựa trên các số quaternion.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

Ngan R.T., Ali M., Son L.H. (2018), “δ-equality of intuitionistic fuzzy sets: a new proximity measure and applications in medical diagnosis”, Applied Intelligence 48(2), pp. 499-525. (SCI. IF 3.325, Q2, Hindex 58)

Ngan R.T., Son L.H., Cuong B.C., Ali M. (2018), “H-max distance measure of intuitionistic fuzzy sets in decision making”, Applied Soft Computing 69, pp. 393-425. (SCIE, IF 5.472, Q1, H-index 124)

Son L.H., Ngan R.T., Ali M., Fujita H., Giang N.L., Manogaran G., Priyan M.K. (2019), “A New Representation of Intuitionistic Fuzzy Systems and Their Applications in Critical Decision Making”, IEEE Intelligent Systems 35(1), pp. 6-17. (SCI, IF 5.010, Q1, H-index 115, IEEE)

Ngan R.T., Son L.H., Ali M., Tamir D.E., Rishe N.D., Kandel A. (2019), “Representing Complex Intuitionistic Fuzzy Set by Quaternion Numbers and Applications to Decision Making”, Applied Soft Computing 87, 105961, pp. 1-15. (SCIE, IF 5.472, Q1, H-index 124)

 

 Hồng Mai
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   |