Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đinh Bá Duy
Tên đề tài: Đặc điểm hoạt động và dự báo hạn mùa xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông

1. Họ và tên: Đinh Bá Duy                                              2.Giới tính:  Nam

3. Ngày sinh:   26/7/1983                                                4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 4860/QĐ-ĐHKHTN ngày 24/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định số 596/QĐ-ĐHKHTN ngày 06/03/2018 về việc gia hạn đào tạo và bảo vệ luận án cho nghiên cứu sinh.

- Quyết định số 4728/QĐ-ĐHKHTN ngày 28/12/2018 về việc gia hạn đào tạo và bảo vệ luận án cho nghiên cứu sinh.

7. Tên đề tài luận án: Đặc điểm hoạt động và dự báo hạn mùa xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông

8. Chuyên ngành:  Khí tượng học                                   9. Mã số: 9440222.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ngô Đức Thành; GS.TS Phan Văn Tân

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã đưa ra được một bức tranh khá đầy đủ về đặc điểm hoạt động của XTNĐ trên khu vực Biển Đông, như số lượng, số ngày hoạt động, tần suất hoạt động, vùng hoạt động của XTNĐ, sự biến đổi thập kỷ của các đặc trưng đó và mối quan hệ giữa XTNĐ trên Biển Đông với các chỉ số khí hậu trên cơ sở các bộ số liệu được cập nhật mới nhất (1979-2019).

- Luận án đã lựa chọn được các bộ nhân tố dự báo thích hợp và xây dựng được các phương trình dự báo hạn mùa (3 tháng) số lượng XTNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông trong 3 tháng đầu mùa bão (tháng 6, 7, 8) và 3 tháng cuối mùa bão (tháng 9, 10 , 11).

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Các phương trình dự báo xây dựng dựa trên việc tuyển chọn các nhân tố dự báo từ tập các chỉ số khí hậu (theo trường hợp 2) của luận án có thể được ứng dụng vào nghiệp vụ dự báo hạn mùa (3 tháng) số lượng XTNĐ trên Biển Đông hoạt động trong 3 tháng đầu mùa bão (tháng 6, 7, 8) và 3 tháng cuối mùa bão (tháng 9, 10, 11). Kết quả này góp phần cung cấp thông tin cho công tác phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, chủ động ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Khi dự báo số lượng XTNĐ 3 tháng đầu mùa bão và 3 tháng cuối mùa bão theo trường hợp 2 (TH2) đã đưa ra kết quả tốt hơn so với dự báo trung bình khí hậu. Bên cạnh đó các sai số và chỉ số kỹ năng dự báo của TH2 tiệm cận và so sánh được với kết quả dự báo cho các vùng biển khác đã được công bố trong khu vực và trên thế giới. Do vậy, cần thiết phải có những đánh giá, nghiên cứu chi tiết hơn để đưa TH2 ứng dụng thực tế dự báo nghiệp vụ.

- Mặc dù kết quả của trường hợp 1 (TH1), trường hợp 3 (TH3) kém hơn so với TH2 song đây là cách tiếp cận mới để dự báo số lượng bão cho khu vực Biển Đông. Hơn nữa ở một số thời điểm, 2 trường hợp này và sản phẩm dự báo tổ hợp cũng đã thể hiện được khả năng dự báo. Điều đó cho thấy cần tiếp tục nghiên cứu, khảo sát để có thể sử dụng, khai thác TH1, TH3 trong việc tổ hợp các kết quả dự báo.

- Trên cơ sở khảo sát mối quan hệ tương quan giữa bão Biển Đông 3 tháng, 6 tháng với các chỉ số khí hậu và các sản phẩm dự báo khí hậu của mô hình CFSv2 cho thấy việc xây dựng bổ sung các yếu tố dự báo như 1) số ngày hoạt động của bão Biển Đông 3 tháng, 2) số lượng bão Biển Đông 6 tháng, 3) số ngày hoạt động của bão Biển Đông 6 tháng là hoàn toàn khả thi. Điều này sẽ đóng góp và làm rõ hơn về kết quả dự báo mùa hoạt động của bão Biển Đông trong thời hạn 3 đến 6 tháng.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Đinh Bá Duy, Ngô Đức Thành, Nguyễn Thị Tuyết, Phạm Thanh Hà, Phan Văn Tân (2016), Đặc điểm hoạt động của Xoáy thuận Nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, Biển Đông và vùng trực tiếp chịu ảnh hưởng trên lãnh thổ Việt Nam giai đoạn 1978-2015, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 2 (2016) tr. 1-11.

[2] Đinh Bá Duy, Ngô Đức Thành, Phan Văn Tân (2016), Mối quan hệ giữa ENSO và số lượng, cấp độ Xoáy thuận Nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc - Thái Bình Dương, Biển Đông giai đoạn 1951-2015, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 3S (2016), tr. 43-55.

[3] Đinh Bá Duy, Ngô Đức Thành, Trần Quang Đức, Phan Văn Tân (2019), Dự báo hạn mùa số lượng xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông bằng các mô hình thống kê, VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, Vol. 35, No. 2 (2019) pp. 1-10.

[4] Trần Quang Đức, Phạm Thanh Hà, Đinh Bá Duy, Phạm Quang Nam (2020), Thay đổi hoạt động của bão Biển Đông, Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2020, Số 715-07/2020, tr. 27-36; doi:10.36335/VNJHM.2020(715).27-36.

 Hồng Mai
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   |