Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Thị Thanh Tình
Tên đề tài: Tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Hồ Chí Minh và vận dụng vào xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay

1. Họ và tên: Vũ Thị Thanh Tình                                     2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 02/9/1988                                                 4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1745 /2017/QĐ-XHNV, ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Quyết định về việc điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh số 2136/QĐ-XHNV ngày 13/11/2020 từ “Vận dụng tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng Đảng hiện nay” thành “Tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Hồ Chí Minh và vận dụng vào xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay”

7. Tên đề tài luận án: 8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học                                9. Mã số: 62 31 02 04

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Minh Tuyết và GS.TS. Hoàng Chí Bảo

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

Một là, hệ thống hóa lý luận về tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Hồ Chí Minh;

Hai là, đánh giá thực trạng xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Hồ Chí Minh tronng giai đoạn từ 1986 đến nay;

Ba là, đề xuất được phương hướng và một số giải pháp có giá trị tham khảo nhằm nâng cao hiệu quả của việc xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Hồ Chí Minh.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ là những cung cấp luận cứ khoa học về lý luận cho việc nâng cao hiệu quả của việc xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Hồ Chí Minh; giải pháp đề xuất trong luận án góp phần bổ sung, phát triển lý luận xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay.

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, giảng dạy trong các trường chính trị, Đại học và Cao đẳng ở Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

Xây dựng Đảng về văn hoá theo triết lý phát triển Hồ Chí Minh.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

1. Vũ Thị Thanh Tình (2020), “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (10), tr.99-107.

2. Vũ Thị Thanh Tình (2020), Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự (5) (183), tr.16-17.

3. Vũ Thị Thanh Tình (2020), Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay, Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông (9 – 2020), tr.59-63.

4. Hoàng Chí Bảo - Vũ Thị Thanh Tình (2020), Tác phẩm Đảng ta – Một tài liệu quý cần dùng trong sinh hoạt chi bộ, Tạp chí Nhịp cầu tri thức (5) (117), tr.10-13.

5. Hoàng Chí Bảo - Vũ Thị Thanh Tình (2020), Hồ Chí Minh nói về tiêu chuẩn của người đảng viên, Tạp chí Nhịp cầu tri thức (6) (118), tr.27-32.

 Kim Phượng
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   |