Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Túy
Tên đề tài: Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo phát triển nguồn nhân lực từ năm 1996 đến năm 2015

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Túy                                         2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 19/09/1980                                                4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1745/2017/QĐ-XHNV, ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo phát triển nguồn nhân lực từ năm 1996 đến năm 2015

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam        9. Mã số: 62 22 03 15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Ngô Đăng Tri

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Một là, luận án đã hệ thống được các đầu tư liệu khá phong phú liên quan trực tiếp đến quá trình lãnh đạo phát triển nguồn nhân lực ở tỉnh Đồng Nai.

Hai là, mô tả và phục dựng tương đối đầy đủ sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai về phát triển nguồn nhân lực qua 2 giai đoạn 1996-2005 và 2006-2015. Đặc biệt thấy được điểm phát triển hơn của giai đoạn 2006-2015 so với giai đoạn 1996-2005.  

Ba là, luận án đã đánh giá được 3 ưu điểm, 3 hạn chế và lý giải nguyên nhân sát hợp với thực tiễn của địa phương. Từ đó, luận án cũng đã đúc rút được 3 bài học kinh nghiệm có giá trị tham khảo trong lãnh đạo thực hiện phát triển nguồn nhân lực của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai từ năm 1996 đến năm 2015. 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn

- Luận án cung cấp cho người đọc một khối lượng tài liệu tham khảo tương đối hoàn chỉnh, có tính hệ thống về quá trình Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo phát triển nguồn nhân lực từ năm 1996 đến năm 2015.

-  Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho các cấp bộ Đảng ở tỉnh Đồng Nai trong quá trình lãnh đạo phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời, góp thêm tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu lịch sử Đảng bộ tỉnh Đồng Nai.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

- Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

- Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo đào tạo đội ngũ trí thức thời kỳ đổi mới

- Đảng bộ tỉnh Đồng nai lãnh đạo công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm ở khu vực nông nghiệp, nông thôn từ năm 2005-2020.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

- Nguyễn Thị Túy (2020), “Phát triển nguồn nhân lực ở tỉnh Đồng Nai (2005 – 2018) chủ trương, kết quả và kinh nghiệm”, Tạp chí Lịch sử Đảng (350), tr.100-104.

- Nguyễn Thị Túy (2020), “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Đồng Nai (16), tr. 64-73.

- Nguyễn Thị Túy (2020), “Đảng bộ tỉnh Đồng Nai với công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm ở khu vực nông thôn (2008-2020) - Kết quả và một số kinh nghiệm”, Tạp chí Lịch sử Đảng (358), tr.109-112.

- Nguyễn Thị Túy (2019), “Sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Đồng Nai (13), tr. 53-62.

- Nguyễn Thị Túy (2017), “Vận dụng những điểm mới của nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng vào giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Đại học Cần Thơ, Nxb- Đại học Cần thơ, tr.186-196.

 Kim Phượng
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   |