Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Bùi Thanh Bình
Tên đề tài: Thực hiện chính sách hỗ trợ về giáo dục cho học sinh trung học phổ thông vùng dân tộc thiểu số tại tỉnh Lai Châu

1. Họ và tên: Bùi Thanh Bình                                         2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 16/10/1978                                               4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhân nghiên cứu sinh số: 4618/2016/QĐ-XHNV, ngày 29/12/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn- ĐH Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định số 388/QĐ-XHNV ngày 28/02/2017 về việc công nhận đề tài và người hướng dẫn luận án tiến sĩ của Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội& Nhân văn- ĐH Quốc gia Hà Nội.

- Quyết định số 3638/QĐ-XHNV ngày 19/9/2019 về việc điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh của Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội& Nhân văn- ĐH Quốc gia Hà Nội;

7. Tên đề tài luận án: Thực hiện chính sách hỗ trợ về giáo dục cho học sinh trung học phổ thông vùng dân tộc thiểu số tại tỉnh Lai Châu

8. Chuyên ngành: Công tác xã hội                                  9. Mã số: 9760101.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hoàng Thu Hương

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Thứ nhất, bên cạnh đúc kết được một hệ thống cơ sở lí luận tương đối đầy đủ có giá trị khoa học, Luận án sử dung các lý thuyết nhu cầu, lý thuyết hệ thống, mô hình thực hiện chính sách từ trên xuống, cách tiếp cận lý thuyết đại diện trong khoa học chính sách xã hội, các lý thuyết được trình bày chi tiết và có tính ứng dụng cao trong nghiên cứu và được lồng ghép lý thuyết nhằm luận giải các vấn đề liên quan.

Thứ hai, đây là một nghiên cứu thực tiễn có quy mô, được đặt trong điều kiện kinh tế - xã hội đặc thù của vùng kinh tế đặc biệt khó khăn như tỉnh Lai Châu. Do vậy, luận án mô tả được đặc điểm nhân khẩu của học sinh THPT vùng DTTS tại tỉnh Lai Châu. Đồng thời chỉ ra được những đặc điểm thực hiện chính sách hỗ trợ giáo dục của địa phương, kết quả nghiên cứu còn đóng góp cho sự phát triển cho lĩnh vực CTXH tập trung vào lĩnh vực chính sách xã hội, an sinh xã hội đối với trẻ em người dân tộc thiểu số.

Thứ ba, Luận án cũng chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả huy động học sinh THPT vùng DTTS tới trường. Trong đó nhấn mạnh tới các yếu tố rào cản bên ngoài và yếu tố nội tại trong hệ thống chính sách làm giảm hiệu quả hỗ trợ giáo dục cho học sinh THPT vùng DTTS tại tỉnh Lai Châu như: điều kiện tự nhiên bất lợi, kinh tế - xã hội, trình độ và nhận thức của đồng bào dân tộc, văn hóa, phong tục tập quán, và các yếu tố nội tại của chính sách.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Có thể ứng dụng mô hình thực hiện chính sách từ trên xuống nhấn mạnh tới các yếu tố ảnh hưởng thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh THPT vùng DTTS tại chương 4.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nâng cao vai trò của các bên liên quan trọng việc thực hiện chính sách hỗ trợ giáo dục cho học sinh là người dân tộc thiểu số

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

Bùi Thanh Bình (2019). “Khuyến nghị chính sách và chương trình hỗ trợ học sinh là người dân tộc thiểu số, miền núi”. Tạp chí Kinh tế và Dự báo (23), tháng 08, tr. 48-51.

Bùi Thanh Bình (2019). “Một số công trình nghiên cứu thực hiện chính sách hỗ trợ về giáo dục vùng dân tộc thiểu số miền núi”, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương  (549), tháng 09, tr. 58-61.

Bùi Thanh Bình (2020). “Thực trạng và kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ về giáo dục cho học sinh trung học phổ thông vùng dân tộc thiểu số tại tỉnh Lai Châu”. Tạp chí Kinh tế và Dự báo (24), tháng 08, tr. 114-116.

 Kim Phượng
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   |