Nhiệm vụ chiến lược
Trang chủ   >  Nhiệm vụ chiến lược  >   Giới thiệu chung  >   Sản phẩm
Sản phẩm

1. Nhóm sản phẩm về điều kiện đảm bảo chất lượng
a) Đội ngũ các nhà khoa học, giảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ cao, có khả năng giảng dạy tốt chuyên môn bằng ngoại ngữ, có phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học tiên tiến; đội ngũ cán bộ quản lý giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và năng lực, kiến thức, kỹ năng đạt chuẩn quốc tế và khả năng hợp tác bình đẳng với các đồng nghiệp của các trường đại học tiên tiến trên thế giới. Trong đó:
- Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên: 100%;
- Tỉ lệ sinh viên (kể cả  học viên cao học, nghiên cứu sinh)  trên giảng viên: tối đa là 12/1;
- Tỉ lệ giảng viên có thể giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh: 100%;
- Tỉ lệ giảng viên là giáo sư và phó giáo sư: tối thiểu 30%.
b) Hệ thống chương trình đào tạo được kiểm định khu vực và quốc tế, giáo trình, cơ sở học liệu (kể cả phần mềm, nếu có), tài liệu tham khảo ở dạng in và số hóa đạt chuẩn của trường đại học đối tác.
c) Cơ sở vật chất được đầu tư, nâng cấp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức đạt chuẩn của trường đại học đối tác:
- Phòng học, phòng thí nghiệm thực hành;
- Các phòng thí nghiệm, thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức;
- Mạng internet và intranet kết nối với phòng làm việc, phòng thí nghiệm của cán bộ và các địa điểm học tập, nơi ở của người học; công tác quản lý và tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức được tin học hóa, thực hiện các giao dịch hành chính trực tuyến;
- Tài nguyên số công bố và xuất bản trên cổng thông tin của Đại học Quốc gia Hà Nội và đơn vị: tối thiểu 05 tài liệu/giảng viên/năm;
- Mức độ đầu tư cho thư viện: 01 thư mục/người học/năm.
d) Hệ thống tổ chức, cơ chế, phương pháp quản trị đại học tiên tiến:
- Quản trị theo sản phẩm đầu ra;
- Quản lý đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính, phương pháp giảng dạy và học tập, phương pháp kiểm tra đánh giá và hệ thống tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý, phục vụ đạt chuẩn của các trường đại học tiên tiến có uy tín cao trên thế giới và theo chuẩn ISO, phù hợp với Việt Nam;
- Môi trường học thuật, làm việc đồng thuận, thân thiện, tôn trọng, tin cậy, trách nhiệm cao thúc đẩy sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả mọi hoạt động;
- Hệ thống tổ chức đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao tri thức và quản lý.
e) Hệ thống cơ sở dữ liệu của Nhiệm vụ chiến lược bao gồm hệ thống văn bản quản lý, điều hành, kết quả thực hiện, các thông tin, báo cáo, các sản phẩm khác ở dạng in và số hóa theo định dạng chuẩn do Đại học Quốc gia Hà Nội quy định.
2. Sản phẩm đào tạo
a) Các cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ có đạo đức tốt, có tầm nhìn và trình độ chuyên môn cao, có năng lực và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thị trường lao động quốc tế. Trong đó:
- Có năng lực và trình độ chuyên môn cao (thể hiện thông qua kết quả học tập và nghiên cứu);
- Chuẩn tiếng Anh đạt tương đương 6,0 IELTS;
- Tỉ lệ người học nhận được học bổng để tiếp tục học tập ở nước ngoài hoặc làm việc ở các cơ quan, cơ sở sản xuất có uy tín trong và ngoài nước ngay sau khi tốt nghiệp đạt trên 25%.
b) Các sản phẩm xuất khẩu dịch vụ đào tạo về khoa học cơ bản đến các nước trong khu vực và trên thế giới.
3. Sản phẩm hoạt động khoa học và công nghệ
Các sản phẩm khoa học và công nghệ về các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế và ngoại ngữ, công nghệ đạt trình độ quốc tế, tiêu biểu của quốc gia bao gồm các phát minh, sáng chế, phát hiện mới, dữ liệu mới, thông tin mới, giải pháp mới, đề xuất mới đủ điều kiện để được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế và các tạp chí chuyên ngành trong nước có uy tín; các giải thưởng khoa học và công nghệ; sách chuyên khảo có giá trị; những sản phẩm khoa học và công nghệ cụ thể hoặc kết quả nghiên cứu được áp dụng vào thực tiễn, các hợp đồng nghiên cứu, triển khai; luận văn, luận án được thực hiện trong khuôn khổ đề tài; tài liệu và kết quả nghiên cứu từ đề tài được chuyển thành tài liệu giảng dạy và tài liệu tham khảo khác. Trong đó:
a) Số bài báo đăng trên tạp chí khoa học ISI: 01/công trình/cán bộ khoa học/năm (riêng đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: 02/công trình/ngành hoặc chuyên ngành/năm);
b) Số lần được trích dẫn: 01/công trình/năm;
c) Số các nhà khoa học có báo cáo mời, thuyết trình tại các hội nghị khoa học quốc tế: ít nhất 01/chuyên ngành/năm;
d) Số sách chuyên khảo: 01/chuyên ngành/năm (trong đó có 01 /chuyên ngành/5 năm xuất bản bằng tiếng nước ngoài);
e) Số bằng phát minh sáng chế, giải thưởng khoa học và công nghệ (hoặc số lượng các sản phẩm khoa học và công nghệ tiêu biểu, tư vấn hoạch định chính sách, giải pháp hữu ích): 01/ ngành hoặc chuyên ngành/năm;
f) Số chương trình, đề tài khoa học và công nghệ hợp tác với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và địa phương: 01/ ngành hoặc chuyên ngành/3 năm.
4. Các sản phẩm liên kết và hợp tác
Hợp tác hiệu quả trong nước và quốc tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành và từng đơn vị đạt chuẩn quốc tế; các nhà khoa học và các sinh viên quốc tế xuất sắc đến học tập, nghiên cứu và làm việc; các nguồn lực tài chính tăng thêm để tiếp tục phát triển bền vững Nhiệm vụ chiến lược. Trong đó:
a) Tỉ lệ giảng viên quốc tế: 10%;
b) Tỉ lệ sinh viên (kể cả học viên cao học, nghiên cứu sinh) quốc tế: 05%;
c) Tỉ lệ giảng viên đi trao đổi nước ngoài: 25%;
d) Tỉ lệ sinh viên đi trao đổi nước ngoài: 10%;
e) Số lượng các chương trình, đề tài hợp tác với các trường đại học nước ngoài trong nhóm 500 trường đại học hàng đầu thế giới: 01/ ngành hoặc chuyên ngành/3 năm;
f) Số học giả quốc tế đánh giá và thừa nhận: tối thiểu 03/chuyên ngành/lần khảo sát của tổ chức xếp hạng đại học quốc tế.
g) Đánh giá và thừa nhận của các nhà tuyển dụng trong nước và quốc tế: 03/chuyên ngành/lần khảo sát của tổ chức xếp hạng đại học quốc tế.
5. Các sản phẩm khác theo đặc thù các đề án thành phần.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: