Nhiệm vụ chiến lược
Trang chủ   >  Nhiệm vụ chiến lược  >   Giới thiệu chung  >   Giải thích khái niệm
Một số khái niệm

1. Xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế là giải pháp tập trung đầu tư triển khai đồng bộ các hoạt động phát triển điều kiện đảm bảo chất lượng bao gồm đội ngũ cán bộ, hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu tham khảo, cơ sở vật chất, hệ thống cơ chế, tổ chức, quản trị đại học, cơ sở dữ liệu, liên kết, hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các điều kiện khác đạt chuẩn quốc tế nhằm đạt các mục tiêu và sản phẩm nêu ở Điều 2 và Điều 3 của Quy định này, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước.
2. Ngành, chuyên ngành cận kề chuẩn quốc tế là những ngành, chuyên ngành thuộc các lĩnh vực khoa học cơ bản, công nghệ cao, kinh tế - xã hội mũi nhọn, ngoại ngữ đáp ứng các yêu cầu sau đây (chi tiết tại Phụ lục 1):
a) Có đội ngũ giảng viên trình độ cao (có học vị từ tiến sĩ trở lên), có thể giảng dạy được chuyên môn bằng ngoại ngữ, đã từng giảng dạy hoặc được đào tạo đại học, sau đại học, bồi dưỡng ở các trường đại học có uy tín trên thế giới;
b) Có kết quả nghiên cứu khoa học đạt trình độ khu vực và quốc tế;
c) Có những điều kiện cơ bản và tiền đề để phát triển đạt chuẩn quốc tế như:
- Đã thực hiện chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo tiên tiến, chương trình đào tạo chất lượng cao hoặc có khả năng liên kết, hợp tác quốc tế có hiệu quả, đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng;
- Có khả năng mở rộng hợp tác và huy động được nhiều nguồn lực khác nhau;
- Đội ngũ giảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, phục vụ, người học có cam kết đồng thuận, trách nhiệm cao và quyết tâm thực hiện Nhiệm vụ chiến lược để phát triển ngành, chuyên ngành và đơn vị đạt chuẩn quốc tế cũng như thực hiện đúng Quy định này.
3. Đề án thành phần là đề án xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế do đơn vị lập, được Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt thực hiện theo Quy định này hoặc các quy định trước đây không trái với Quy định này và còn hiệu lực thực hiện. 
4. Chương trình đạt chuẩn quốc tế là chương trình đào tạo đáp ứng các yêu cầu sau đây:
a) Đạt mức độ cao nhất theo các tiêu chí kiểm định chất lượng của Đại học Quốc gia Hà Nội;
b) Được xây dựng dựa vào chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến, có uy tín cao trên thế giới (thuộc nhóm 200 trường đại học hàng đầu trên thế giới, theo xếp hạng của THES, QS hoặc tương đương), đã được kiểm định quốc tế bởi một tổ chức kiểm định có uy tín trên thế giới (như kiểm định ABET đối với các ngành/chuyên ngành xây dựng và công nghệ, AACSB đối với các ngành/chuyên ngành quản trị và các loại tương tự đối với các ngành, chuyên ngành khác) và được bổ sung các môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ liên quan và Đại học Quốc gia Hà Nội, phù hợp với khả năng, điều kiện của Đại học Quốc gia Hà Nội và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước;
Chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo tiên tiến, chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình đào tạo theo Đề án 165 do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì và các chương trình khác của Nhà nước được bổ sung, điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của Nhiệm vụ chiến lược và các yêu cầu nói trên cũng được coi là chương trình đạt chuẩn quốc tế.
5. Trường đại học đối tác là trường đại học nước ngoài được đơn vị có chương trình đạt chuẩn quốc tế lựa chọn để hợp tác, liên kết đào tạo hoặc tham khảo xây dựng chương trình đào tạo, hợp tác nghiên cứu và đáp ứng các yêu cầu sau:\\\\
a) Có trình độ và uy tín quốc tế cao, được xếp hạng năm gần nhất vào nhóm 200 trường đại học hàng đầu trên thế giới, theo THES, QS hoặc các tổ chức xếp hạng có uy tín tương đương;
b) Có các ngành, chuyên ngành tương ứng có chất lượng cao, được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định có uy tín trên thế giới theo khoản 4, Điều 2 Quy định này;
c) Có đội ngũ chuyên gia có thể tư vấn xây dựng chương trình đào tạo và tham gia giảng dạy, nghiên cứu các nội dung khoa học của ngành, chuyên ngành tại đơn vị;
d) Đã có quan hệ hợp tác hoặc sẵn sàng hợp tác với đơn vị.
6. Đơn vị tham gia giảng dạy chương trình đạt chuẩn quốc tế là đơn vị được giao nhiệm vụ giảng dạy các môn học trong chương trình đạt chuẩn quốc tế.
7. Người học thuộc Nhiệm vụ chiến lược bao gồm sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học tại chương trình đạt chuẩn quốc tế theo các đề án thành phần.

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: