Đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Đại học
Tên giao dịch quốc tế của ĐHQGHN và các đơn vị thành viên, trực thuộc và các chức danh lãnh đạo

>>> Quyết định số 185/QĐ-ĐHQGHN ngày 20 tháng 01 năm 2020

Tên giao dịch quốc tế được áp dụng đối với tất cả các tài liệu, văn bản giao dịch quốc tế, khẩu hiệu, biển tên, danh thiếp. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3502/ĐHQGHN-QHQT ngày 25/11/2011 của ĐHQGHN về việc đặt tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN.

Các đơn vị thành viên, trực thuộc đặt tên giao dịch quốc tế của đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý và các chức danh chưa có trong Phụ lục của Quyết định này và ban hành dưới dạng văn bản để sử dụng trong đối ngoại.

1. Tên giao dịch quốc tế của ĐHQGHN và chức danh của Ban giám đốc ĐHQGHN

Tên tiếng Việt

Tên giao dịch quốc tế đầy đủ

 

Viết tắt
(nếu có)

Đại học Quốc gia Hà Nội

Vietnam National University, Hanoi

VNU

Giám đốc

President

 

Phó Giám đốc thường trực

Permanent Vice President

 

Phó Giám đốc

Vice President

 

2. Tên giao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của Văn phòng và các Ban chức năng của ĐHQGHN

Tên tiếng Việt

Tên giao dịch quốc tế đầy đủ

Viết tắt
(nếu có)

Văn phòng

Office of the President

 

Chánh văn phòng

Chief of Office of the President

 

Phó chánh văn phòng

Deputy Chief  of Office of the President

 

Ban Tổ chức cán bộ

Organization-Personnel Department

 

Ban Đào tạo

Academic Affairs Department

 

Ban Khoa học công nghệ

Science and Technology Department

 

Ban Chính trị & Công tác học sinh sinh viên

Political-Students Affairs Department

 

Ban Hợp tác và Phát triển

Cooperation and Development Department

 

Ban Kế hoạch tài chính

Planning-Finance Department

 

Ban Xây dựng

Construction Department

 

Ban Thanh tra và Pháp chế

Inspection and Legislation Department

 

Trưởng ban

Director

 

Phó trưởng ban

Vice-Director

 

3. Tên giao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các trường Đại học thành viên của ĐHQGHN

Tên tiếng Việt

Tên giao dịch quốc tế đầy đủ

Tên giao dịch quốc tế rút gọn

Viết tắt
(nếu có)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

University of Science, Vietnam National University, Hanoi

VNU University of Science

VNU-HUS

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi

VNU University of Social Sciences and Humanities

VNU-USSH

Trường Đại học Ngoại ngữ

University of Languages and International Studies, Vietnam National University, Hanoi

VNU University of Languages and International Studies

VNU-ULIS

Trường Đại học Công nghệ

University of Engineering and Technology, Vietnam National University, Hanoi

VNU University of Engineering and Technology

VNU-UET

Trường Đại học Kinh tế

University of Economics and Business, Vietnam National University, Hanoi

VNU University of Economics and Business

VNU-UEB

Trường Đại học Giáo dục

University of Education, Vietnam National University, Hanoi

VNU University of Education

VNU-UEd

Trường Đại học Việt Nhật

Vietnam Japan University, Vietnam National University, Hanoi

VNU Vietnam Japan University

VNU-VJU

Hiệu trưởng

Rector

 

 

Phó Hiệu trưởng

Vice - Rector

 

 

Phòng chức năng

Office

 

 

Trưởng phòng

Head of Office

 

 

Phó trưởng phòng

Deputy Head of Office

 

 

Khoa trực thuộc trường

Faculty

 

 

Chủ nhiệm/Phó chủ nhiệm khoa

Dean/Associate Dean

 

 

Bộ môn

Department

 

 

Chủ nhiệm/Phó chủ nhiệm bộ môn

Head/Deputy Head of Department

 

 

4. Tên giao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các Viện nghiên cứu của ĐHQGHN

Tên tiếng Việt

Tên giao dịch quốc tế đầy đủ

 

Tên giao dịch quốc tế rút gọn

Viết tắt
(nếu có)

Viện Công nghệ thông tin

Information Technology Institute, Vietnam National University, Hanoi

VNU Information Technology Institute

VNU-ITI

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

Institute of Microbiology and Biotechnology, Vietnam National University, Hanoi

VNU Institute of Microbiology and Biotechnology

VNU-IMBT

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

Institute of Vietnamese Studies and Development Science, Vietnam National University, Hanoi

VNU Institute of Vietnamese Studies and Development Science

VNU-IVIDES

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

Institute for Education Quality Assurance, Vietnam National University, Hanoi

VNU Institute for Education Quality Assurance

VNU-INFEQA

Viện Quốc tế Pháp ngữ

International Francophone Institute, Vietnam National University, Hanoi

VNU International Francophone Institute

VNU-IFI

Viện Tài nguyên và Môi trường

Central Institute for Natural Resources and Environmental Studies, Vietnam National University, Hanoi

VNU Central Institute for Natural Resources and Environmental Studies

VNU-CRES

Viện Trần Nhân Tông

Tran Nhan Tong Institute, Vietnam National University, Hanoi

VNU Tran Nhan Tong Institute

VNU-TNTI

Viện trưởng

Director

 

 

Phó viện trưởng

Vice-Director

 

 

Phòng chức năng

Office/Division

 

 

Trưởng/Phó trưởng phòng

Head/Deputy Head of Office/Division

 

 

5. Tên giao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các khoa trực thuộc ĐHQGHN

Tên tiếng Việt

Tên giao dịch quốc tế đầy đủ

Tên giao dịch quốc tế rút gọn

Viết tắt

(nếu có)

Khoa Luật

School of Law, Vietnam National University, Hanoi

 

VNU School of Law

VNU-LS

Khoa Quản trị và Kinh doanh

School of Business and Management, Vietnam National University, Hanoi

VNU School of Business and Management

VNU-HSB

Khoa Các khoa học liên ngành

School of Interdisciplinary Studies, Vietnam National University, Hanoi

VNU School of Interdisciplinary Studies

VNU-SIS

Khoa Quốc tế

International School, Vietnam National University, Hanoi

VNU International School

VNU-IS

Khoa Y - Dược

School of Medicine and Pharmacy, Vietnam National University, Hanoi

VNU School of Medicine and Pharmacy

VNU-SMP

Chủ nhiệm khoa

Dean

 

 

Phó chủ nhiệm khoa

Vice Dean

 

 

Phòng chức năng

Office/Division

 

 

Trưởng/Phó trưởng phòng

Head/Deputy Head of Office/Division

 

 

Bộ môn

Department

 

 

Trưởng/Phó trưởng bộ môn

Head/Deputy Head of  Department

 

 

Trung tâm

Center

 

 

 

6. Tên giao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các trung tâm nghiên cứu, dịch vụ và các đơn vị trực thuộc khác tại ĐHQGHN

Tên tiếng Việt

Tên giao dịch quốc tế đầy đủ

Tên giao dịch quốc tế rút gọn

Viết tắt

(nếu có)

Trung tâm Khảo thí

Center for Educational Testing, Vietnam National University, Hanoi

VNU Center for Educational Testing

VNU-CET

Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu Châu Á

Asia Research Center, Vietnam National University, Hanoi

VNU Asia Research Center

VNU-ARC

Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao

Physical Education and Sports Center, Vietnam National University, Hanoi

VNU Physical Education and Sports Center

VNU-PES

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh ĐHQGHN

Military and Security Training Center, Vietnam National University, Hanoi

VNU Military and Security Training Center

VNU-MSTC

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Library and Information Center, Vietnam National University, Hanoi

VNU Library and Information Center

VNU-LIC

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Center for Student Services, Vietnam National University, Hanoi

 

VNU Center for Student Services

VNU-CSS

Tạp chí Khoa học

Journal of Science, Vietnam National University, Hanoi

VNU Journal of Science

VNU-JS

Nhà xuất bản

Publishing House, Vietnam National University, Hanoi

VNU Publishing House

VNU-PH

Ban Quản lý các dự án

Project Management Unit, Vietnam National University, Hanoi

VNU Project Management Unit

VNU-PMU

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc

Project Management Unit for Construction Investment of VNU in Hoa Lac, Vietnam National University, Hanoi

VNU Project Management Unit for Construction Investment of VNU in Hoa Lac

VNU-CIHL

Ban Quản lý Dự án Trường Đại học Việt Nhật

Vietnam - Japan University Management Unit, Vietnam National University, Hanoi

VNU Vietnam - Japan University Management Unit

VNU-VJU-MU

Bệnh viện ĐHQGHN

Hospital, Vietnam National University, Hanoi

VNU Hospital

VNU-Hospital

Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục

Center for Education Accreditation, Vietnam National University, Hanoi

VNU Center for Education  Accreditation

VNU-CEA

Trung tâm Dự báo và Phát triển Nguồn nhân lực

Human Resource Development Center, Vietnam National University, Hanoi

VNU Human Resource Development Center

VNU-HDC

Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp

Center for Knowledge Transfer and Start-up Support, Vietnam National University, Hanoi

VNU Center for Knowledge Transfer and Start-up Support

VNU-CSK

Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

Center for Development of Vietnam National University in Hoa Lac, Vietnam National University, Hanoi

VNU Center for Development in Hoa Lac

VNU-CDH

Quỹ Phát triển

Development Foundation, Vietnam National University, Hanoi

VNU Development Foundation

VNU-DF

Quỹ Khoa học và công nghệ

Science and Technology Development Foundation, Vietnam National University, Hanoi

VNU Science and Technology Development Foundation

VNU-S&T Foundation

Văn phòng Chương trình Tây Bắc

Office of National Program for North West Region, Vietnam National University, Hanoi

VNU Office of National Program for North West Region

VNU-NPNW

Văn phòng Nhiệm vụ Quốc chí

Office of Vietnam National Gazetteers, Vietnam National University, Hanoi

VNU Office of Vietnam National Gazetteers

VNU-VNG

Văn phòng Hợp tác ĐHQGHN-ĐH Arizona

University of Arizona – Vietnam National University, Hanoi Collaboration Office, Vietnam National University, Hanoi

VNU University of Arizona – Vietnam National University, Hanoi Collaboration Office

VNU-VACO

Văn phòng Hợp tác ĐHQGHN-Viện Khảo cứu cao cấp Cộng hòa Pháp

Bureau de Cooperation VNU-EPHE, Vietnam National University, Hanoi

VNU Bureau de Cooperation VNU-EPHE

VNU-BCVE

Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN

Scientist Links, Vietnam National University, Hanoi

VNU Scientist Links

VNU-VSL

Câu lạc bộ Cựu sinh viên ĐHQGHN

Alumni Club, Vietnam National University, Hanoi

VNU Alumni Club

VNU Alumni

Giám đốc Trung tâm/đơn vị

Director

 

 

Phó giám đốc Trung tâm/đơn vị

Vice Director

 

 

Phòng chức năng

Office/Division

 

 

Trưởng/Phó trưởng phòng

Head/Deputy Head of Office/Division

 

 

 

                                                                                                

 VNU Media - Ban Hợp tác Phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :