Nhiệm vụ chiến lược
Trang chủ   >  Nhiệm vụ chiến lược  >   Giới thiệu chung  >   Phương hướng thực hiện
Phương hướng thực hiện

1. Ưu tiên phát triển trước các điều kiện đảm bảo chất lượng, tiếp tục đẩy mạnh phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế, làm tiền đề để xây dựng và phát triển nhóm ngành, bộ môn, khoa, trường đại học thành viên đạt chuẩn khu vực và quốc tế, từng bước xây dựng và phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội đạt chuẩn của nhóm 200 các đại học tiên tiến Châu Á vào năm 2015 và vươn tới nhóm 200 các đại học tiên tiến của thế giới vào năm 2020, góp phần nâng cao uy tín của giáo dục đại học Việt Nam, đáp ứng tốt hơn và nhanh hơn yêu cầu phát triển đất nước.

2. Phát triển tầm nhìn, phẩm chất, năng lực, kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cả người dạy, người học thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức.

3. Triển khai đồng bộ các giải pháp hiệu quả về công tác tư tưởng, thể chế, chính sách, chỉ đạo và quản lý, điều hành, kế hoạch, tài chính, liên thông, liên kết và hợp tác trong và ngoài nước để tạo ra các giá trị gia tăng, phát triển và sử dụng hiệu quả các nguồn lực và nhằm đạt mục tiêu, sản phẩm của Nhiệm vụ chiến lược.

4. Triển khai các giải pháp đột phá phù hợp với quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị và của Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó ưu tiên đầu tư và gắn việc phát triển đội ngũ cán bộ đạt chuẩn quốc tế với việc xây dựng trường phái khoa học, nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm theo mô hình trung tâm xuất sắc, đào tạo chất lượng cao, nghiên cứu khoa học đỉnh cao, đổi mới quản trị đại học.

5. Giai đoạn đầu, Nhiệm vụ chiến lược được thực hiện thông qua các đề án thành phần để đạt được kết quả, sản phẩm, chất lượng, theo đúng tiến độ và xác lập quy trình công nghệ nhằm phát triển bền vững ở giai đoạn tiếp theo.

6. Phát triển, tích hợp, sử dụng hiệu quả các nguồn lực khác nhau (từ các dự án TRIG, 165, 911 và các đề tài,dự án, đề án hợp tác trong và ngoài nước khác) để thực hiện và đảm bảo tính bền vững của Nhiệm vụ chiến lược.

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: