Nhiệm vụ chiến lược
Trang chủ   >  Nhiệm vụ chiến lược  >   Chỉ đạo và điều hành  >   Chức năng nhiệm vụ
Chức năng, nhiệm vụ của các cấp quản lý, điều hành

1. Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược
Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược chịu trách nhiệm cao nhất của Đại học Quốc gia Hà Nội về Nhiệm vụ chiến lược, hoạt động theo chế độ thủ trưởng.
a) Thành phần
- Trưởng Ban là Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Các Phó Trưởng Ban, trong đó có 01 Phó Trưởng Ban thường trực bao gồm một số Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Các ủy viên bao gồm đại diện lãnh đạo Văn phòng, một số Ban chức năng của Đại học Quốc Gia Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị có đề án thành phần;
- Một số chuyên gia tư vấn trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội mời.
b) Chức năng và nhiệm vụ
- Ban hành kế hoạch, các quy định, hướng dẫn về Nhiệm vụ chiến lược;
- Phê duyệt các đề án thành phần, phân bổ và theo dõi việc sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí khác, tạo điều kiện và hỗ trợ các đơn vị có đề án thành phần triển khai thực hiện tốt đề án thành phần;
- Đề xuất với Chính phủ về chính sách, cơ chế, nguồn lực và giải pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện Nhiệm vụ chiến lược đạt hiệu quả, chất lượng và đúng tiến độ;
- Liên hệ với các bộ, ban, ngành, địa phương và các tổ chức chính trị xã hội, các cơ sở giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp hỗ trợ triển khai Nhiệm vụ chiến lược;
- Chỉ đạo việc chuyển giao từng phần và toàn bộ kết quả, sản phẩm của các đề án thành phần cho các bộ, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ sở giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất;
- Định kỳ đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nhiệm vụ chiến lược, báo cáo với Chính phủ, các bộ, ban, ngành có liên quan.
c) Chế độ làm việc và quan hệ công tác
- Nguyên tắc làm việc
+ Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;
+ Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể thảo luận; Trưởng ban kết luận và chỉ đạo thực hiện.
- Chế độ làm việc
+ Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược làm việc theo chương trình từng năm học, có điều chỉnh khi cần thiết;
+ Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược họp thường kỳ 3 tháng một lần, họp bất thường khi cần thiết;
+ Kết quả các phiên họp của Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược phải được thể hiện bằng văn bản và thông báo đến các đơn vị có liên quan để thực hiện .
- Quan hệ công tác
+ Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện Nhiệm vụ chiến lược và các đề án thành phần. Trường hợp cần thiết, Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược làm việc trực tiếp với Thủ trưởng đơn vị có liên quan, Giám đốc đề án thành phần để giải quyết công việc;
+ Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược trao đổi thông tin cần thiết với các đơn vị liên quan; mời đại diện các đơn vị, tổ chức đoàn thể quần chúng tham dự các hội nghị có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược.
- Chế độ báo cáo
+ Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng của Đại học Quốc gia Hà Nội, Thủ trưởng các đơn vị có đề án thành phần, Giám đốc đề án thành phần định kỳ hàng tháng báo cáo Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược về tình hình và kết quả thực hiện đề án thành phần; gửi báo cáo về Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược (qua Văn phòng Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược) theo quy định của Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược;
+ Định kỳ hàng tháng, các ủy viên Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ được phân công với Trưởng Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược.
2) Đầu mối phụ trách Nhiệm vụ chiến lược của ĐHQGHN (Ban Đào tạo)
- Làm đầu mối phối hợp với Văn phòng và các Ban chức năng của Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị để triển khai Nhiệm vụ chiến lược;
- Tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược trong việc xây dựng và ban hành các quy định, hướng dẫn, chính sách để triển khai Nhiệm vụ chiến lược trong toàn Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nhiệm vụ chiến lược;
- Định kỳ tổng hợp thông tin về tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nhiệm vụ chiến lược để báo cáo với Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược (theo mẫu Phụ lục 4);
- Tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn các đơn vị trong quá trình xây dựng và triển khai đề án thành phần, bao gồm cả việc hỗ trợ và hướng dẫn việc sử dụng nguồn lực dùng chung thuộc Nhiệm vụ chiến lược;
- Đề nghị Văn phòng, các Ban chức năng và các đơn vị liên quan cung cấp thông tin, báo cáo theo yêu cầu (theo mẫu Phụ lục 4); xử lý các kết quả thống kê; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, phản hồi ý kiến đánh giá các báo cáo về các đơn vị nhằm phục vụ tốt công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành Nhiệm vụ chiến lược ở Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi tình hình sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo nội dung các hoạt động thuộc Nhiệm vụ chiến lược trên cơ sở dự toán hàng năm được giao;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác trong khuôn khổ Nhiệm vụ chiến lược do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giao.
3. Ban điều hành Nhiệm vụ chiến lược tại đơn vị
Ban điều hành Nhiệm vụ chiến lược tại đơn vị (gọi tắt là Ban điều hành Nhiệm vụ chiến lược) chịu trách nhiệm cao nhất tại đơn vị, tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm toàn diện đối với mọi hoạt động của các đề án thành phần tại đơn vị.
a) Thành phần
- Trưởng Ban là Thủ trưởng đơn vị;
- Các Phó Trưởng Ban, trong đó có 01 Phó Trưởng Ban thường trực bao gồm một số Phó Thủ trưởng đơn vị;
- Các ủy viên bao gồm các chủ nhiệm khoa/bộ môn có đề án thành phần, các Giám đốc đề án thành phần, một số lãnh đạo các phòng/bộ phận chức năng của đơn vị;
- Một số chuyên gia tư vấn ở trong và ngoài đơn vị.
b) Nhiệm vụ và quyền hạn
- Liên hệ với trường đại học đối tác, các cá nhân và tập thể có liên quan để ký kết các thoả thuận hợp tác, hợp đồng theo yêu cầu của đề án thành phần và đề nghị của Giám đốc đề án thành phần; điều phối và chỉ đạo Giám đốc đề án thành phần xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động của đề án thành phần theo đúng quy định để đạt mục tiêu, sản phẩm của đề án thành phần;
- Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển sinh đảm bảo đúng quy chế và các quy định hiện hành và chọn được người học tốt nhất trong điều kiện hiện có, đảm bảo chất lượng;
- Điều phối và chỉ đạo các phòng ban chức năng, trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với Giám đốc đề án thành phần thực hiện các kế hoạch nhiệm vụ do Giám đốc đề án thành phần xây dựng và đã được Ban điều hành Nhiệm vụ chiến lược thông qua;
- Định hướng phát triển bền vững đối với các ngành, chuyên ngành thuộc đề án thành phần, thoả thuận với trường đại học đối tác về việc công nhận tương đương văn bằng; công nhận và chuyển đổi tín chỉ; trao đổi sinh viên, giảng viên, tạo các nguồn thu nhằm duy trì hoạt động của ngành/chuyên ngành ở trình độ cao;
- Quản lý, sử dụng hợp lý, có hiệu quả, đúng mục đích kinh phí được phân bổ cho các đề án thành phần của đơn vị từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác. Theo dõi, kiểm tra, giám sát và tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán các hợp đồng đã ký kết;
- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ sở khoa học, giáo dục đào tạo, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong và ngoài nước, chính quyền các địa phương nhằm thực hiện tốt đề án thành phần. Khai thác tốt các nguồn lực từ bên ngoài đảm bảo hoạt động tự chủ kinh phí ngoài nguồn Ngân sách nhà nước cho hoạt động của ngành và chuyên ngành trong và sau đầu tư kiểu dự án;
- Định kỳ 3 tháng và cuối năm học hoặc đột xuất cung cấp thông tin, cập nhật cơ sở dữ liệu của Nhiệm vụ chiến lược, báo cáo với Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược thông qua Văn phòng Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược về kết quả hoạt động, các khó khăn, vướng mắc, tình hình sử dụng các nguồn tài chính và kiến nghị, đề xuất để hoạt động của đề án thành phần có hiệu quả và đúng tiến độ (báo cáo được xây dựng theo mẫu Phụ lục 4);
- Định kỳ hàng năm tổ chức đánh giá đề án thành phần theo qui định của Đại học Quốc gia Hà Nội, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp tục phát triển đề án thành phần một cách bền vững và hiệu quả.
4. Giám đốc đề án thành phần
Giám đốc đề án thành phần trực tiếp quản lý, điều hành đề án thành phần thông qua cơ chế phối hợp và chịu trách nhiệm chính về kế hoạch, tổ chức và chất lượng thực hiện đề án thành phần trước Ban điều hành Nhiệm vụ chiến lược.
a) Tiêu chuẩn
- Giám đốc đề án thành phần là chủ nhiệm khoa (đối với đề án thành phần thuộc trường đại học, khoa trực thuộc) hoặc là viện trưởng (đối với đề án thành phần thuộc viện nghiên cứu);
- Sử dụng tiếng Anh thành thạo trong quản lý, điều hành;
- Có cam kết đồng thuận, trách nhiệm cao và quyết tâm thực hiện đề án thành phần.
b) Nhiệm vụ
- Xây dựng và đề xuất với Ban điều hành Nhiệm vụ chiến lược kế hoạch thực hiện các nội dung của đề án thành phần;
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và quán triệt toàn diện về Nhiệm vụ chiến lược, đề án thành phần đến cán bộ và người học để tạo sự đồng thuận, trách nhiệm cao và quyết tâm cao, thực hiện Nhiệm vụ chiến lược, đề án thành phần;
- Tổ chức thực hiện các nội dung của đề án thành phần ở đơn vị theo kế hoạch đã được Ban điều hành Nhiệm vụ chiến lược thông qua;
- Tìm kiếm nguồn lực, kể cả các nguồn tài trợ, tổ chức các hoạt động tạo nguồn kinh phí phục vụ đề án thành phần;
- Tổ chức khảo sát và nắm vững tình hình tốt nghiệp và việc làm của người học sau khi tốt nghiệp;
- Theo dõi, thống kê, cập nhật số liệu về tình hình và kết quả hoạt động của đề án thành phần;
- Xây dựng các báo cáo, cung cấp thông tin về thực hiện đề án thành phần theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược và Ban điều hành Nhiệm vụ chiến lược (báo cáo xây dựng theo mẫu Phụ lục 4);
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược và Ban điều hành Nhiệm vụ chiến lược.
c) Quyền hạn
- Được cung cấp đầy đủ các thông tin về đề án thành phần (gồm đề án thành phần được phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh, các văn bản chỉ đạo, phân bổ kinh phí, hướng dẫn thực hiện đề án thành phần của Đại học Quốc gia Hà Nội, các báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện đề án thành phần và các thông tin liên quan khác);
- Có quyền chủ động đề xuất kế hoạch hoặc điều chỉnh kế họach thực hiện đề án thành phần hàng năm để Ban điều hành Nhiệm vụ chiến lược xem xét, quyết định;
- Có quyền điều động, phân công cán bộ của khoa mình và đề xuất phân công các cán bộ của đơn vị khác tham gia triển khai đề án thành phần, tuỳ theo trình độ và khả năng tham gia thực hiện các công việc liên quan đến nội dung của đề án thành phần (quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và các hoạt động liên quan khác);
- Làm việc trực tiếp với Trưởng ban hoặc Phó Trưởng Ban điều hành Nhiệm vụ chiến lược để giải quyết các công việc cấp thiết liên quan đến việc thực hiện các nội dung của đề án thành phần; 
- Phối hợp với các phòng ban chức năng để triển khai thực hiện các nội dung của đề án thành phần liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các phòng, bộ phận (đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức cán bộ, công tác chính trị và sinh viên, tài vụ, hành chính và các bộ phận liên quan khác);
- Thực hiện việc chi tiêu từ các nguồn kinh phí Nhiệm vụ chiến lược cho đề án thành phần theo đúng nội dung của đề án thành phần và quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Khi cần thiết trực tiếp báo cáo Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược (qua Văn phòng Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược) về các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện đề án thành phần.
 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: