Nhiệm vụ chiến lược
Trang chủ   >  Nhiệm vụ chiến lược  >   Xây dựng và phê duyệt
Các yêu cầu xây dựng đề án thành phần

1. Có nhiều điều kiện cận kề chuẩn quốc tế trên cơ sở số liệu thực tế (Phụ lục 1);
2. Có mục tiêu, sản phẩm và nội dung phù hợp với Quy định này.
3. Phải dựa vào cách tiếp cận sản phẩm đầu ra và có khung logic.
4. Phải thể hiện sự phát triển liên hoàn của ngành, chuyên ngành liên quan và có phân kỳ thực hiện (sơ đồ grant).
5. Đảm bảo tính liên thông, liên kết, hợp tác, khả năng dùng chung các nguồn lực như đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất, trang thiết bị trong Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Có phương án hạn chế mức độ và quản lý độ rủi ro, đảm bảo tính bền vững.
7. Có trường đại học đối tác đáp ứng yêu cầu tại khoản 5, Điều 1 của Quy định này. Trong trường hợp đặc biệt phải bổ sung thêm hoặc thay đổi đối tác, Thủ trưởng đơn vị phải báo cáo giải trình và phải được Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho phép mới được thực hiện việc hợp tác.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :