Nhiệm vụ chiến lược
Trang chủ   >  Nhiệm vụ chiến lược  >   Xây dựng và phê duyệt  >   Cơ sở pháp lý & thực tiễn
Cơ sở pháp lý và thực tiễn

1. Cơ sở pháp lý
a) Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp;
b) Các Nghị định, Quy định của Chính phủ và các Quy định, Thông tư của các Bộ, Ban, Ngành liên quan;
c) Các chiến lược phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục;
d) Nghị định của Chính phủ về Đại học Quốc gia;
e) Quy chế về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội;
f) Các nghị quyết, kết luận của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy về Nhiệm vụ chiến lược;
g) Chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội đến 2020, tầm nhìn 2030;
h) Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội;
i) Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội;
k) Các văn bản pháp lý, điều hành khác của Đại học Quốc gia Hà Nội liên quan, còn hiệu lực thi hành;
l) Các văn bản khác có liên quan.
2. Cơ sở thực tiễn
a) Kinh nghiệm xây dựng, phát triển ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế trên thế giới và Việt nam, cũng như kinh nghiệm triển khai đào tạo các chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo tiên tiến, chương trình đào tạo chất lượng cao ở Đại học Quốc gia Hà Nội;
b) Các tiêu chí xếp hạng đại học của QS và THES hoặc các chuẩn tương đương;
c) Số liệu theo tiêu chí của ngành, chuyên ngành cận kề chuẩn quốc tế (Phụ lục 1).

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: