Nhiệm vụ chiến lược
Trang chủ   >  Nhiệm vụ chiến lược  >   Nội dung chi tiết  >   Thực thi
Điều khoản thi hành

Tổ chức thực hiện
1. Ban Chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược và Ban điều hành Nhiệm vụ chiến lược thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc như quy định tại chương II của Quy định này.
2. Ban Chính trị và Công tác học sinh sinh viên, trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, thực hiện các nhiệm vụ:
a) Chủ trì phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, Ban Chấp hành Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện tốt Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy và Đảng ủy về Nhiệm vụ chiến lược và Quy định này, cũng như các văn bản khác liên quan;
b) Xây dựng và triển khai Kế hoạch cụ thể bằng các phương pháp khác nhau như tổ chức hội thảo, tập huấn, thông tin trên trang web, Bản tin và các tài liệu khác để tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, lợi ích, thuận lợi, khó khăn, thách thức và nội dung của Nhiệm vụ chiến lược nhằm nâng cao nhận thức, tạo được sự đồng thuận cao, trách nhiệm cao của toàn thể cán bộ, viên chức, người học trong toàn Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như sự chia sẻ, ủng hộ tích cực của phụ huynh người học tham gia thực hiện Nhiệm vụ chiến lược;
c) Đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện Nhiệm vụ chiến lược.
3. Ban Tổ chức Cán bộ chỉ đạo thực hiện nội dung về phát triển đội ngũ cán bộ theo quy định tại chương VIII của Quy định này.
4. Ban Đào tạo chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung quy định tại chương IV và chương V của Quy định này.
5. Ban Khoa học Công nghệ chỉ đạo triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ từ tất cả các nguồn có thể thực hiện các nội dung quy định tại chương VI của Quy định này.
6. Ban Kế hoạch Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp phát triển các điều kiện đảm bảo như quy định tại chương XI của Quy định này; Tham mưu cho Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc cấp kinh phí thực hiện Nhiệm vụ chiến lược.
7. Ban Thanh tra chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo kế hoạch thường xuyên hoặc đột xuất; phối hợp với Ban Chính trị và Công tác học sinh sinh viên đề xuất khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ và đề xuất các hình thức xử lý kỷ luật đối với những tập thể, cá nhân không thực hiện theo đúng các chủ trương, kết luận, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược.
8. Ban Quan hệ Quốc tế hỗ trợ các đơn vị trong việc thông tin, kết nối, hợp tác với các đối tác quốc tế; đầu mối chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Cán bộ trong việc mời các nhà khoa học nước ngoài đến Đại học Quốc gia Hà Nội giảng dạy, nghiên cứu và cử cán bộ Đại học Quốc gia Hà Nội đi đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, chuyển giao khoa học và công nghệ ở nước ngoài; đầu mối chủ trì, phối hợp với Ban Chính trị và Công tác học sinh sinh viên trong việc thu hút, tiếp nhận, trao đối sinh viên quốc tế đến Đại học Quốc gia Hà Nội học tập, nghiên cứu và gửi sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài; đầu mối chủ trì, phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ trong việc phát triển các dự án, hợp tác quốc tế.
9. Văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm tích hợp dữ liệu, thống kê liên quan đến Nhiệm vụ chiến lược vào cơ sở dữ liệu chung và các báo cáo giao ban, báo cáo định kỳ, đột xuất của Đại học Quốc gia Hà Nội; quản lý các nguồn kinh phí của Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược.
10. Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Quy định này và theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược, làm tốt công tác truyền thông, tổng hợp thông tin, theo dõi, đôn đốc các bên liên quan thực hiện đúng các nội dung của Quy định này và các Kết luận, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược.
11. Thủ trưởng các đơn vị có Nhiệm vụ chiến lược chịu trách nhiệm làm tốt việc quán triệt tới cán bộ và người học của đơn vị mình đồng thời chỉ đạo sâu sát, triển khai quyết liệt, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nhiệm vụ chiến lược; thường xuyên kiểm tra, giám sát và định kỳ tổ chức tự đánh giá, báo cáo những vấn đề nảy sinh và kết quả thực hiện với Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược Văn phòng Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược.   
12. Công đoàn các cấp thực hiện theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc động viên cán bộ lãnh đạo công đoàn chủ động tìm hiểu đầy đủ, nắm chắc các Kết luận của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, các quy định, hướng dẫn và chỉ đạo của Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược để phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về mục tiêu, sản phẩm, nội dung, thuận lợi và lợi ích của Nhiệm vụ chiến lược; phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nhiệm vụ chiến lược để đề xuất các giải pháp khắc phục và động viên, khuyến khích cán bộ, viên chức tích cực thực hiện Nhiệm vụ chiến lược, trọng tâm là động viên, yêu cầu cán bộ, viên chức tích cực tham gia đào tạo, bồi dưỡng và tự nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của Nhiệm vụ chiến lược; chú trọng tổ chức các hoạt động và giải pháp có tính đặc thù của Công đoàn tác động đến việc hoàn thành Nhiệm vụ chiến lược.  
13. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội sinh viên thực hiện theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc tham gia triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt trong cán bộ trẻ và người học có nhận thức đầy đủ và sâu sắc nhằm tiếp tục tạo sự đồng thuận, trách nhiệm cao và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nhiệm vụ chiến lược; tích cực tham gia phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đạt chuẩn quốc tế, trong đó đặc biệt cần tổ chức động viên và cổ vũ các giảng viên trẻ đi tiên phong trong việc phát triển đạt chuẩn cán bộ giảng dạy là tiến sĩ, có nhiều công trình khoa học, đổi mới phương pháp giảng dạy, giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh, sử dụng tốt các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm trong giảng dạy và tích cực nghiên cứu khoa học; hướng dẫn việc thành lập, xây dựng cơ chế vận hành tổ chức Đoàn và Hội sinh viên của các lớp khóa học thuộc các chương trình đạt chuẩn quốc tế theo đúng Điều lệ Đoàn và Điều lệ Hội; chủ động đề xuất và tham gia tích cực vào quá trình đào tạo, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển tầm nhìn, năng lực và kỹ năng của người học.
Điều khoản thi hành
1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các văn bản sau đây:
a) Quy định tạm thời về xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế, ban hành theo Quyết định số 1022/QĐ-KHTC, ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;
b) Quy định tạm thời về đào tạo sinh viên năm thứ nhất thuộc chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế tại ĐHQGHN, ban hành theo Quyết định số 436/QĐ-ĐHQGNN, ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;
c) Quy định về cơ cấu tổ chức, chỉ đạo và điều hành Nhiệm vụ chiến lược ở Đại học Quốc gia hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 2745/QĐ-ĐHQGHN ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Giám đốc ĐHQGHN;
d) Hướng dẫn tổ chức đào tạo năm thứ nhất cho các sinh viên thuộc Nhiệm vụ chiến lược ở Đại học Quốc gia Hà Nội số 3226 /HD-ĐHQGHN, ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;
e) Các văn bản khác của Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành trước đây có liên quan đến xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế trái với Quy định này.
2. Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Đạo học Quốc gia Hà Nội quyết định điều chỉnh, bổ sung một số quy định mang tính cụ thể và định lượng cho phù hợp với tình hình thực tế để áp dụng và thông báo cho Ban Chỉ đạo Đại học Quốc gia Hà Nội tại phiên họp gần nhất./.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: