KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Các sản phẩm KHCN  >   Bài báo khoa học
Các xuất bản thuộc danh mục ISI và/hoặc Scopus của ĐHQGHN 2018

1.             Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Affolder, A., Ajaltouni, Z., Akar, S., . . . Collaboration, L. H. (2018). Differential branching fraction and angular analysis of Lambda(0)(b) -> Lambda mu(+)mu(-) decays. Journal of High Energy Physics(9). doi:10.1007/jhep09(2018)145

2.             Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Aidala, C. A., Ajaltouni, Z., Akar, S., . . . collaboration, L. H. (2018). Central exclusive production of J/psi and (2S) mesons in pp collisions at p s=13 TeV. Journal of High Energy Physics(10). doi:10.1007/jhep10(2018)167

3.             Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Aidala, C. A., Ajaltouni, Z., Akar, S., . . . Collaboration, L. H. (2018). Angular moments of the decay Lambda(0)(b) -> Lambda mu(+)mu(-) at low hadronic recoil. Journal of High Energy Physics(9). doi:10.1007/jhep09(2018)146

4.             Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Aidala, C. A., Ajaltouni, Z., Akar, S., . . . Collaboration, L. H. (2018). First Observation of the Doubly Charmed Baryon Decay Xi(++)(cc) -> Xi(+)(c)pi(+). Physical Review Letters, 121(16). doi:10.1103/PhysRevLett.121.162002

5.             Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Aidala, C. A., Ajaltouni, Z., Akar, S., . . . Collaboration, L. H. (2018). Measurement of Angular and CP Asymmetries in D-0 -> pi(+) pi(-) mu(+) mu(-) and D-0 -> K+ K- mu(+) mu(-) Decays. Physical Review Letters, 121(9). doi:10.1103/PhysRevLett.121.091801

6.             Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Aidala, C. A., Ajaltouni, Z., Akar, S., . . . Collaboration, L. H. (2018). Measurement of the CKM angle gamma using B-+/- -> DK +/- with D -> K-S(0)pi(+)pi(-), (KSK+K-)-K-0 decays. Journal of High Energy Physics(8). doi:10.1007/jhep08(2018)176

7.             Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Aidala, C. A., Ajaltouni, Z., Akar, S., . . . Collaboration, L. H. (2018). Measurement of the Lifetime of the Doubly Charmed Baryon Xi(++)(cc). Physical Review Letters, 121(5). doi:10.1103/PhysRevLett.121.052002

8.             Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Aidala, C. A., Ajaltouni, Z., Akar, S., . . . Collaboration, L. H. (2018). Measurement of the time-integrated CP asymmetry in D (0) -> K (S) (0) K (S) (0) decays. Journal of High Energy Physics(11). doi:10.1007/jhep11(2018)048

9.             Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Aidala, C. A., Ajaltouni, Z., Akar, S., . . . Collaboration, L. H. (2018). Measurement of Z -> tau(+)tau(-) production in proton-proton collisions at root s=8 TeV. Journal of High Energy Physics(9). doi:10.1007/jhep09(2018)159

10.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Aidala, C. A., Ajaltouni, Z., Akar, S., . . . Collaboration, L. H. (2018). Observation of a New Xi(-)(b) Resonance. Physical Review Letters, 121(7). doi:10.1103/PhysRevLett.121.072002

11.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Aidala, C. A., Ajaltouni, Z., Akar, S., . . . Collaboration, L. (2018). Observation of B-s(0) -> (D)over-bar*(0)phi and search for B-0 -> (D)over-bar(0)phi decays. Physical Review D, 98(7). doi:10.1103/PhysRevD.98.071103

12.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Aidala, C. A., Ajaltouni, Z., Akar, S., . . . Collaboration, L. H. (2018). Observation of the decay (B)over-bar(s)(0) -> chi(c2) K+K- in the phi mass region. Journal of High Energy Physics(8). doi:10.1007/jhep08(2018)191

13.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Aidala, C. A., Ajaltouni, Z., Akar, S., . . . Collaboration, L. H. (2018). Search for beautiful tetraquarks in the ?(1S)(+-) invariant-mass spectrum. Journal of High Energy Physics(10). doi:10.1007/jhep10(2018)086

14.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Aidala, C. A., Ajaltouni, Z., Akar, S., . . . Collaboration, L. H. (2018). Search for CP violation in Lambda(0)(b)-> pK(- )and Lambda(0)(b) -> p pi(-) decays. Physics Letters B, 787, 124-133. doi:10.1016/j.physletb.2018.10.039

15.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Aidala, C. A., Ajaltouni, Z., Akar, S., . . . Collaboration, L. H. (2018). Observation of the decay Lambda(0)(b) -> psi(2S)p pi(-). Journal of High Energy Physics(8). doi:10.1007/jhep08(2018)131

16.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Aidala, C. A., Ajaltouni, Z., Akar, S., . . . Collaboration, L. (2018). Measurement of the CKM angle using B-+/- DK +/- with D -> KS0(+-),(KsK+K-)-K-0 decays (vol 08, 176, 2018). Journal of High Energy Physics(10). doi:10.1007/jhep10(2018)107

17.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Aidala, C. A., Alaltouni, Z., Akarp, S., . . . Collaboration, L. H. (2018). Observation of the decay B-s(0) -> (D)over-bar(0)K (+) K. Physical Review D, 98(7). doi:10.1103/PhysRevD.98.072006

18.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albicocco, P., . . . Collaboration, L. H. (2018). Evidence for the decay B-s(0) -> (K)over-bar(*0) mu(+)mu(-). Journal of High Energy Physics(7). doi:10.1007/jhep07(2018)020

19.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albicocco, P., . . . Collaboration, L. H. (2018). Measurement of CP asymmetries in two-body B-(s)(0)-meson decays to charged pions and kaons. Physical Review D, 98(3). doi:10.1103/PhysRevD.98.032004

20.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albicocco, P., . . . Collaboration, L. H. (2018). Measurement of CP violation in B-0 -> D--/+pi(+/-) decays. Journal of High Energy Physics(6). doi:10.1007/jhep06(2018)084

21.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albicocco, P., . . . Collaboration, L. H. (2018). Measurement of D-s(+/-) production asymmetry in pp collisions at root s=7 and 8 TeV. Journal of High Energy Physics(8). doi:10.1007/jhep08(2018)008

22.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albicocco, P., . . . Collaboration, L. (2018). Measurement of the CP asymmetry in B- -> (Ds-D0) and B- -> (D-D0) decays. Journal of High Energy Physics(5). doi:10.1007/jhep05(2018)160

23.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albicocco, P., . . . Collaboration, L. H. (2018). Search for a dimuon resonance in the Upsilon mass region. Journal of High Energy Physics(9). doi:10.1007/jhep09(2018)147

24.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albicocco, R., . . . Collaboration, L. H. (2018). Observation of the decay Lambda(0)(b) -> Lambda(+)(c)p(p)over-bar pi(-). Physics Letters B, 784, 101-111. doi:10.1016/j.physletb.2018.07.033

25.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. H. (2018). Amplitude Analysis of the Decay (B)over-bar(0 )-> K-S(0)pi(+)pi(- )and First Observation of the CP Asymmetry in (B)over-bar(0 )-> K* (892)(-)pi(+). Physical Review Letters, 120(26). doi:10.1103/PhysRevLeAt.120.261801

26.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. H. (2018). Evidence for the Rare Decay Sigma(+) -> p mu(+)mu(-). Physical Review Letters, 120(22). doi:10.1103/PhysRevLett.120.221803

27.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. H. (2018). First measurement of the CP-violating phase phi(dd)(s) in B-s(0) -> (K+pi(-))(K-pi(+)) decays. Journal of High Energy Physics(3). doi:10.1007/jhep03(2018)140

28.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. H. (2018). First observation of B+ -> D-s(+) K+ K- decays and a search for B+ -> D-s(+) phi decays. Journal of High Energy Physics(1). doi:10.1007/jhep01(2018)131

29.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. H. (2018). First observation of forward Z -> b(b)over-bar production in pp collisions at root s=8 TeV. Physics Letters B, 776, 430-439. doi:10.1016/j.physletb.2017.11.066

30.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. H. (2018). Measurement of branching fractions of charmless four-body Lambda(0)(b) and Xi(0)(b) decays. Journal of High Energy Physics(2). doi:10.1007/jhep02(2018)098

31.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. H. (2018). Measurement of CP asymmetry in B-s(0) -> (DsK +/-)-K--/+ decays. Journal of High Energy Physics(3). doi:10.1007/jhep03(2018)059

32.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. H. (2018). Measurement of CP observables in B-+/- -> D(*)K-+/- and B-+/- -> D(*)pi(+/-) decays. Physics Letters B, 777, 16-30. doi:10.1016/j.physletb.2017.11.070

33.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. H. (2018). Measurement of forward top pair production in the dilepton channel in pp collisions at root s=13 TeV. Journal of High Energy Physics(8). doi:10.1007/jhep08(2018)174

34.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. H. (2018). A measurement of the CP asymmetry difference between Lambda(+)(C) -> pK(-)K(+) and p pi(-)pi(+) decays. Journal of High Energy Physics(3). doi:10.1007/jhep03(2018)182

35.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. H. (2018). Measurement of the inelastic pp cross-section at a centre-of-mass energy of 13 TeV. Journal of High Energy Physics(6). doi:10.1007/jhep06(2018)100

36.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Zucchelli, S. (2018). Measurement of the Ratio of Branching Fractions B(B-c(+) -> J/psi tau(+)nu(tau))/B(B-c(+) -> J/psi mu(+)nu(mu)). Physical Review Letters, 120(12). doi:10.1103/PhysRevLett.120.121801

37.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. H. (2018). Measurement of the Ratio of the B-0 -> D*(-)iota(+)v(iota) and B-0 -> D*(-) mu(+)v(mu) Branching Fractions Using Three-Prong tau-Lepton Decays. Physical Review Letters, 120(17). doi:10.1103/PhysRevLett.120.171802

38.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. H. (2018). Measurement of Upsilon production in pp collisions at root s=13 TeV. Journal of High Energy Physics(7). doi:10.1007/jhep07(2018)134

39.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. H. (2018). Measurements of the branching fractions of Lambda(+)(c) -> p pi(-)pi(+), Lambda(+)(c) -> pK(-)K(+), and Lambda(+)(c) -> p pi K--(+). Journal of High Energy Physics(3). doi:10.1007/jhep03(2018)043

40.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. H. (2018). Search for B-c(+) decays to two charm mesons LHCb Collaboration. Nuclear Physics B, 930, 563-582. doi:10.1016/j.nuclphysb.2018.03.015

41.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. H. (2018). Search for Dark Photons Produced in 13 TeV pp Collisions. Physical Review Letters, 120(6). doi:10.1103/PhysRevLett.120.061801

42.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. H. (2018). Search for excited B-c(+) states. Journal of High Energy Physics(1). doi:10.1007/jhep01(2018)138

43.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collabotation, L. H. (2018). Search for the lepton-flavour violating decays B-(s)(0) -> e(+/-) mu(-/+). Journal of High Energy Physics(3). doi:10.1007/jhep03(2018)078

44.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. H. (2018). Search for the rare decay Lambda(+)(c) -> p mu(+ )mu(-). Physical Review D, 97(9). doi:10.1103/PhysRevD.97.091101

45.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. H. (2018). Search for weakly decaying b-flavored pentaquarks. Physical Review D, 97(3). doi:10.1103/PhysRevD.97.032010

46.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Zucchelli, S. (2018). Studies of the resonance structure in D-0 -> K--/+ pi(+/-) pi(+/-) pi(-/+) decays. European Physical Journal C, 78(6). doi:10.1140/epjc/s10052-018-5758-4

47.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Collaboration, L. (2018). Test of lepton flavor universality by the measurement of the B-0 -> D*(-) tau(+) nu(tau) branching fraction using three-prong tau decays. Physical Review D, 97(7). doi:10.1103/PhysRevD.97.072013

48.          Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., . . . Zucchelli, S. (2018). Updated determination of D-0-(D)over-bar(0) mixing and CP violation parameters with D-0 -> K+ pi(-) decays. Physical Review D, 97(3). doi:10.1103/PhysRevD.97.031101

49.          Aaij, R., Beteta, C. A., Adeva, B., Adinolfi, M., Aidala, C. A., Ajaltouni, Z., . . . Lhcb, C. (2018). Measurement of Antiproton Production in p-He Collisions at root S-NN=110 GeV. Physical Review Letters, 121(22). doi:10.1103/PhysRevLett.121.222001

50.          Aaij, R., Collaboration, L., Adeva, B., Adinolfi, M., Aidala, C. A., Ajaltouni, Z., . . . Zucchelli, S. (2018). Measurement of the Omega(0)(c) Baryon Lifetime. Physical Review Letters, 121(9). doi:10.1103/PhysRevLett.121.092003

51.          Aaij, R., Collaboration, L., Adeva, B., Adinolfi, M., Ajaltouni, Z., Akar, S., . . . Zucchelli, S. (2018). Measurement of CP observables in B-+/- -> DK*(+/-) decays using two- and four-body D final states (vol 11, 156, 2017). Journal of High Energy Physics(5). doi:10.1007/jhep05(2018)067

52.          Abanin, A. V., & Tien, P. T. (2018). Compactness of classical operators on weighted Banach spaces of holomorphic functions. Collectanea Mathematica, 69(1), 1-15. doi:10.1007/s13348-016-0185-z

53.          Abanin, A. V., & Tien, P. T. (2018). Weighted Inductive Limits of Holomorphic Functions with o-Growth Condition. Complex Analysis and Operator Theory, 1-9. doi:10.1007/s11785-018-0792-7

54.          Ali, M., Dat, L. Q., Son, L. H., & Smarandache, F. (2018). Interval Complex Neutrosophic Set: Formulation and Applications in Decision-Making. International Journal of Fuzzy Systems, 20(3), 986-999. doi:10.1007/s40815-017-0380-4

55.          Ali, M., Son, L., Thanh, N. D., & Minh, N. V. (2018). A neutrosophic recommender system for medical diagnosis based on algebraic neutrosophic measures. Applied Soft Computing, 71, 1054-1071. doi:10.1016/j.asoc.2017.10.012

56.          Ali, M., Son, L. H., Khan, M., & Tung, N. T. (2018). Segmentation of dental X-ray images in medical imaging using neutrosophic orthogonal matrices. Expert Systems with Applications, 91, 434-441. doi:10.1016/j.eswa.2017.09.027

57.          Amal, L., Son, L. H., & Chabchoub, H. (2018). SGA: spatial GIS-based genetic algorithm for route optimization of municipal solid waste collection. Environmental Science and Pollution Research, 25(27), 27569-27582. doi:10.1007/s11356-018-2826-0

58.          Anh, D. T. T., Cuc, D. T., Giang, L. N. T., Hien, N. T., Doan, V. N., Thanh, N. H., . . . Van Kiem, P. (2018). Design, synthesis and cytotoxic evaluation of novel lupane triterpenoid and ursolic acid derived 2-aminobenzamides. Natural Product Communications, 13(7), 817-822.

59.          Anh, H. Q., Tomioka, K., Tue, N. M., Suzuki, G., Minh, T. B., Viet, P. H., & Takahashi, S. (2018). Comprehensive analysis of 942 organic micro-pollutants in settled dusts from northern Vietnam: pollution status and implications for human exposure. Journal of Material Cycles and Waste Management, 1-10. doi:10.1007/s10163-018-0745-2

60.          Anh, H. Q., Tomioka, K., Tue, N. M., Tri, T. M., Minh, T. B., & Takahashi, S. (2018). PBDEs and novel brominated flame retardants in road dust from northern Vietnam: Levels, congener profiles, emission sources and implications for human exposure. Chemosphere, 197, 389-398. doi:10.1016/j.chemosphere.2018.01.066

61.          Anh Le, H. (2018). Real-time black carbon personal exposure levels in microenvironments: Home to home on a round-trip, Hanoi–Singapore. Journal of the Air and Waste Management Association. doi:10.1080/10962247.2018.1537943

62.          Anh, N. T. N., Dat, N. Q., Van, N. T., Doanh, N. N., & An, N. L. (2018). Wavelet-Artificial Neural Network Model for Water Level Forecasting. Paper presented at the Proceedings of the 2018 3rd IEEE International Conference on Research in Intelligent and Computing in Engineering, RICE 2018.

63.          Anh, P. K., & Hai, T. N. (2018). Novel self-adaptive algorithms for non-Lipschitz equilibrium problems with applications. Journal of Global Optimization. doi:10.1007/s10898-018-0722-2

64.          Anh, P. K., & Hai, T. N. (2018). A splitting algorithm for equilibrium problem given by the difference of two bifunctions. Journal of Fixed Point Theory and Applications, 20(1). doi:10.1007/s11784-018-0532-7

65.          Anh, P. K., & Vinh, N. T. (2018). Self-adaptive gradient projection algorithms for variational inequalities involving non-Lipschitz continuous operators. Numerical Algorithms. doi:10.1007/s11075-018-0578-z

66.          Anh, P. K., Vinh, N. T., & Dung, V. T. (2018). A new self-adaptive CQ algorithm with an application to the LASSO problem. Journal of Fixed Point Theory and Applications, 20(4). doi:10.1007/s11784-018-0620-8

67.          Anh, S. T. L., Trang, P. T. H., Trang, T. Q., & Bang, H. H. (2018). Unparticle Effects on Axion-Like Particles Production in e (+) e (-) Collisions. International Journal of Theoretical Physics, 57(7), 2015-2021. doi:10.1007/s10773-018-3727-1

68.          Anh, S. T. L., Trang, T. Q., Huong, N. T., & Bang, H. H. (2018). Unparticle effects on Bhabha scattering. Canadian Journal of Physics, 96(3), 268-271. doi:10.1139/cjp-2016-0955

69.          Anh, T. V., Muu, L. D., & Son, D. X. (2018). Parallel Algorithms for Solving a Class of Variational Inequalities over the Common Fixed Points Set of a Finite Family of Demicontractive Mappings. Numerical Functional Analysis and Optimization. doi:10.1080/01630563.2018.1485695

70.          Bach, Q. V., Le, V. T., Yoon, Y. S., Bui, X. T., Chung, W., Chang, S. W., . . . Nguyen, D. D. (2018). A new hybrid sewage treatment system combining a rolled pipe system and membrane bioreactor to improve the biological nitrogen removal efficiency: A pilot study. Journal of Cleaner Production, 178, 937-946. doi:10.1016/j.jclepro.2018.01.038

71.          Baird, I. G., Noseworthy, W., Tuyen, N. P., Ha, L. T., & Fox, J. (2018). Land grabs and labour: Vietnamese workers on rubber plantations in southern Laos. Singapore Journal of Tropical Geography. doi:10.1111/sjtg.12261

72.          Bau, N. Q., & Long, D. T. (2018). Influence of confined optical phonons and laser radiation on the hall effect in a compositional superlattice. Physica B-Condensed Matter, 532, 149-154. doi:10.1016/j.physb.2017.09.127

73.          Belova, N. V., Girichev, G. V., Kotova, V. E., Korolkova, K. A., & Trang, N. H. (2018). The molecular structure of 4-methylpyridine-N-oxide: Gas-phase electron diffraction and quantum chemical calculations. Journal of Molecular Structure, 1156, 210-215. doi:10.1016/j.molstruc.2017.11.070

74.          Bensaida, A., Boubaker, S., & Nguyen, D. K. (2018). The shifting dependence dynamics between the G7 stock markets. Quantitative Finance, 18(5), 801-812. doi:10.1080/14697688.2017.1419628

75.          BenSaida, A., Boubaker, S., Nguyen, D. K., & Slim, S. (2018). Value-at-risk under market shifts through highly flexible models. Journal of Forecasting, 37(8), 790-804. doi:10.1002/for.2503

76.          Bertassello, L. E., Rao, P. S. C., Jawitz, J. W., Botter, G., Le, P. V. V., Kumar, P., & Aubeneau, A. F. (2018). Wetlandscape Fractal Topography. Geophysical Research Letters, 45(14), 6983-6991. doi:10.1029/2018gl079094

77.          Binh, P. T., Thao, N. P., Luyen, N. T., Trang, D. T., Binh, P. T. X., Nguyen, N. P. D., . . . Dat, N. T. (2018). Lanostane-type triterpenoids from ganoderma lucidum and G. multipileum fruiting bodies. Natural Product Communications, 13(11), 1441-1444.

78.          Bondar, V. S., Dansin, V. V., Vu, L. D., & Duc, N. D. (2018). Constitutive modeling of cyclic plasticity deformation and low–high-cycle fatigue of stainless steel 304 in uniaxial stress state. Mechanics of Advanced Materials and Structures, 25(12), 1009-1017. doi:10.1080/15376494.2017.1342882

79.          Bordier, M., Binot, A., Pauchard, Q., Nguyen, D. T., Trung, T. N., Fortané, N., & Goutard, F. L. (2018). Antibiotic resistance in Vietnam: Moving towards a One Health surveillance system 11 Medical and Health Sciences 1117 Public Health and Health Services. Bmc Public Health, 18(1). doi:10.1186/s12889-018-6022-4

80.          Borndorfer, R., & Hoang, N. D. (2018). Fair ticket pricing in public transport as a constrained cost allocation game (vol 226, pg 51, 2015). Annals of Operations Research, 264(1-2), 541-541. doi:10.1007/s10479-017-2731-9

81.          Bosma, R. H., Nguyen, T. D., Calumpang, L. M., & Carandang, S. A. (2018). Gender action plans in the aquaculture value chain: what's missing? Reviews in Aquaculture. doi:10.1111/raq.12293

82.          Boubaker, S., Gounopoulos, D., Nguyen, D. K., & Paltalidis, N. (2018). Assessing the effects of unconventional monetary policy and low interest rates on pension fund risk incentives (Reprinted of JOURNAL OF BANKING AND FINANCE vol 77, pg 35). Journal of Banking & Finance, 92, 340-357. doi:10.1016/j.jbankfin.2018.03.003

83.          Boulkhrif, H., Luu, H. M., van Walsum, T., & Moelker, A. (2018). Accuracy of semi-automated versus manual localisation of liver tumours in CT-guided ablation procedures. European Radiology, 28(12), 4978-4984. doi:10.1007/s00330-018-5498-8

84.          Brandt, C., Benmansour, M., Walz, L., Nguyen, L. T., Cadisch, G., & Rasche, F. (2018). Integrating compound-specific δ13C isotopes and fallout radionuclides to retrace land use type-specific net erosion rates in a small tropical catchment exposed to intense land use change. Geoderma, 310, 53-64. doi:10.1016/j.geoderma.2017.09.008

85.          Brandt, C., Dercon, G., Cadisch, G., Nguyen, L. T., Schuller, P., Linares, C. B., . . . Rasche, F. (2018). Towards global applicability? Erosion source discrimination across catchments using compound-specific δ13C isotopes. Agriculture, Ecosystems and Environment, 256, 114-122. doi:10.1016/j.agee.2018.01.010

86.          Brandt, S. C., Ellinger, B., van Nguyen, T., Thi, Q. D., van Nguyen, G., Baschien, C., . . . Gand, M. (2018). A unique fungal strain collection from Vietnam characterized for high performance degraders of bioecological important biopolymers and lipids. Plos One, 13(8). doi:10.1371/journal.pone.0202695

87.          Braun, G., Sebesvari, Z., Braun, M., Kruse, J., Amelung, W., An, N. T., & Renaud, F. G. (2018). Does sea-dyke construction affect the spatial distribution of pesticides in agricultural soils? – A case study from the Red River Delta, Vietnam. Environmental Pollution, 243, 890-899. doi:10.1016/j.envpol.2018.09.050

88.          Bui, D. T. (2018). Procedural Proportionality: The Remedy for an Uncertain Jurisprudence of Minor Offence Justice. Criminal Law and Philosophy, 12(1), 83-106. doi:10.1007/s11572-017-9413-1

89.          Bui, D. T., Tran, T. D., Nguyen, T. T., Tran, Q. L., & Nguyen, D. V. (2018) Aerial image semantic segmentation using neural search network architecture. In: Vol. 11248 LNAI. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) (pp. 113-124).

90.          Bui, H. N., Nguyen, T. T., Nguyen, T. C., & Ha, Q. T. (2018) A New Trace Clustering Algorithm Based on Context in Process Mining. In: Vol. 11103 LNAI. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) (pp. 644-657).

91.          Bui, T. L., Tran, H. C., Azadi, H., & Lebailly, P. (2018). Improving the technical efficiency of sengcu rice producers through better financial management and sustainable farming practices in mountainous areas of Vietnam. Sustainability (Switzerland), 10(7). doi:10.3390/su10072279

92.          Bui, V. B., Dumack, K., & Bonkowski, M. (2018). Two new species and one new record for the genus Copris (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) from Vietnam with a key to Vietnamese species. European Journal of Entomology, 115, 167-191. doi:10.14411/eje.2018.016

93.          Bulhoes, T., Ha, M. H., Martinelli, R., & Vidal, T. (2018). The vehicle routing problem with service level constraints. European Journal of Operational Research, 265(2), 544-558. doi:10.1016/j.ejor.2017.08.027

94.          Buzinde, C. N., Vogt, C. A., Andereck, K. L., Pham, L. H., Ngo, L. T., & Do, H. H. (2018). Tourism students’ motivational orientations: the case of Vietnam. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 23(1), 68-78. doi:10.1080/10941665.2017.1399918

95.          Cao, T., Yamada, K., Unehara, M., Suzuki, I., & Nguyen, D. V. (2018). Parallel Computation of Rough Set Approximations in Information Systems with Missing Decision Data. Computers, 7(3). doi:10.3390/computers7030044

96.          Cao, T. T. H., Nakamura, T., Saiki, M., Ta, T. T., Toyama, T., & Nishida, K. (2018). Effect of dissolved organic nitrogen contamination on N-15-NH4 determination in water samples by modification of the diffusion method with gas-phase trapping. Rapid Communications in Mass Spectrometry, 32(8), 635-638. doi:10.1002/rcm.8091

97.          Casanola-Martin, G. M., Hai, P. T., Castillo-Garit, J. A., & Huong, L. T. T. (2018). Atom based linear index descriptors in QSAR-machine learning classifiers for the prediction of ubiquitin-proteasome pathway activity. Medicinal Chemistry Research, 27(3), 695-704. doi:10.1007/s00044-017-2091-7

98.          Castro, L. P., Minh, L. T., & Tuan, N. M. (2018). New Convolutions for Quadratic-Phase Fourier Integral Operators and their Applications. Mediterranean Journal of Mathematics, 15(1). doi:10.1007/s00009-017-1063-y