Thông tin hoạt động
Trang chủ   >  ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG  >   Thông tin hoạt động  >  
Kết luận cuộc họp Hội đồng Kiểm định chất lượng ĐHQGHN lần thứ năm
Ngày 17/6/2008, Hội đồng Kiểm định chất lượng - Đại học Quốc gia Hà Nội (HĐKĐCL ĐHQGHN) đã tổ chức phiên họp lần thứ năm tại phòng họp 203 nhà Điều hành để tổng kết kết quả hoạt động KĐCL ĐQHGHN năm học 2007-2008, thảo luận kế hoạch KĐCL năm học 2008-2009, thẩm định kết quả đánh giá ngoài tại ba đơn vị: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Công nghệ và Khoa Sư phạm.

Tham dự cuộc họp có GS. TS. Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN, Chủ tịch HĐKĐCL ĐHQGHN, các uỷ viên của Hội đồng và thủ trưởng các đơn vị được kiểm định chất lượng. Sau khi nghe Thường trực Hội đồng KĐCL ĐHQGHN trình bày dự thảo kế hoạch KĐCL trong năm học 2008 - 2009 của Hội đồng và nghe ý kiến thảo luận của các uỷ viên, Chủ tịch Hội đồng kết luận:

1. Đánh giá công tác KĐCL năm học 2007-2008

Thực hiện sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác kiểm định chất lượng (KĐCL), dưới sự chỉ đạo của Hội đồng KĐCL, công tác KĐCL của ĐHQGHN đã đạt được các kết quả nổi bật như sau:

1.1. Ban hành Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của ĐHQGHN

- Th¸ng 11/2007, Gi¸m ®èc §HQGHN ®· ban hµnh Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo (KĐCL CTĐT) của ĐHQGHN. Bộ tiêu chuẩn KĐCL CTĐT gồm 5 tiêu chuẩn với tổng số 22 tiêu chí, mỗi tiêu chí có 4 mức từ mức thấp nhất (mức 1) đến mức cao nhất (mức 4).

- Trong quá trình soạn thảo bộ tiêu chuẩn KĐCL CTĐT, đã huy động sự tham gia của các cán bộ chuyên môn trong Trung tâm ĐBCLĐT & NCPTGD và các cộng tác viên, tham khảo nhiều tài liệu trong và ngoài nước, trong đó có các tài liệu của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á, Hoa kỳ, Úc để xây dựng các tiêu chuẩn; đồng thời đã lấy ý kiến đóng góp của các uỷ viên Hội đồng KĐCL ĐHQGHN, các Ban chức năng của ĐHQGHN và các đơn vị liên quan.

1.2. Kiểm định chất lượng các đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN

- Tháng 11/2007: Hội đồng Kiểm định chất lượng ĐHQGHN đã họp thẩm định và nghiệm thu báo cáo tự đánh giá của 3 đơn vị đào tạo là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Công nghệ, và Khoa Sư phạm với yêu cầu 3 đơn vị chỉnh sửa lại báo cáo theo góp ý của Hội đồng; Hội đồng đã đề nghị Khoa Luật chỉnh sửa lại báo cáo tự đánh giá (TĐG) theo góp ý của Hội đồng, hạn nộp báo cáo TĐG để Hội đồng thẩm định lại là cuối năm 2008;

- Từ tháng 1- 3/2008 đã tổ chức đánh giá ngoài Khoa Sư phạm, Trường ĐHKHTN và Trường ĐHCN;

- Tháng 5/2008 các đoàn ĐGN chính thức nộp báo cáo đánh giá ngoài cho Thường trực Hội đồng KĐCL.

1.3. KĐCL chương trình Công nghệ thông tin theo tiêu chuẩn KĐCL của AUN

- Hội đồng KĐCL đã đăng ký kiểm định chương trình đào tạo cử nhân ngành công nghệ thông tin của Trường ĐHCN theo tiêu chuẩn của AUN và đã được AUN – QA thông qua. Đoàn đánh giá ngoài của AUN sẽ đến ĐHQGHN để thực hiện việc đánh giá ngoài chương trình Công nghệ thông tin vào tháng 12-2009.

- Tháng 12/2007: Thư ký Hội đồng KĐCL và 02 cán bộ của Trường ĐHCN đã tham dự với tư cách là quan sát viên của đoàn đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành Hoá Sinh và ngành Thiết kế trên máy tính tại Trường Đại học Malaya – Malaysia theo tiêu chuẩn KĐCL của AUN và tham dự hội thảo về kết quả đánh giá ngoài sau đó;

1.4. Phát triển năng lực cho Trung tâm ĐBCL - Trường ĐHKHXH&NV

Để tăng cường năng lực cho cán bộ làm công tác đo lường đánh giá và ĐBCL, Thường trực Hội đồng KĐCL đã giới thiệu hai cán bộ của Trung tâm ĐBCL - Trường ĐHKHXH&NV tham dự tập huấn về đánh giá chương trình, xây dựng hệ thống ĐBCL trong do Dự án Giáo dục đại học Việt Nam - Hà Lan, Bộ GD&ĐT tổ chức vào tháng 11/2007, tháng 2/2008 và tháng 4/2008.

1.5. Chuyển giao công nghệ đảm bảo chất lượng đào tạo

- Bên cạnh công tác tham mưu tư vấn cho các đơn vị trong ĐHQGHN về công tác ĐBCL - kiểm định chất lượng, chúng ta đã thực hiện việc chuyển giao công nghệ ĐBCL cho các trường đại học ngoài ĐHQGHN thông qua các lớp đào tạo hoặc tập huấn về kiến thức và kỹ năng chuyên môn đảm bảo chất lượng.

1.6. Hoạt động ĐBCL phối hợp với Cục Khảo thí & Kiểm định CL, Bộ GD&ĐT

- Tháng 9/2007: Tập huấn về công tác tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá cho 64 trường đại học ở phía Bắc.

- Từ tháng 9 - 10/2007: Theo đề nghị của Dự án Giáo dục đại học Việt Nam - Hà Lan, đã cử 5 đoàn chuyên gia đánh giá thực trạng và nhu cầu bồi dưỡng cán bộ chuyên trách trong các Trung tâm Đảm bảo chất lượng của 3 Đại học vùng (Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng) và 2 trường đại học khác (Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Cần Thơ).
 

2. Chương trình hoạt động KĐCL năm học 2008-2009:

2.1. Nâng cao năng lực cho cán bộ trong ĐHQGHN

- Nâng cao năng lực cho thủ trưởng các đơn vị về KĐCL thông qua tập huấn, học tập kinh nghiệm của các Hội đồng/tổ chức KĐCL của các nước phát triển hoặc các nước trong khu vực ASEAN.

- Tổ chức cho Hội đồng KĐCL trao đổi kinh nghiệm với các Hội đồng/tổ chức KĐCL của các nước phát triển hoặc các nước trong khu vực ASEAN để nâng cao kỹ năng KĐCL.

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho Trung tâm/bộ phận ĐBCL của các đơn vị trong ĐHQGHN.

- Ban Quan hệ Quốc tế và các đơn vị chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ nước ngoài. Ban Kế hoạch Tài chính lên kế hoạch ngân sách cho việc nâng cao năng lực cho cán bộ. Trung tâm ĐBCLĐT&NCPTGD làm đầu mối tổ chức các hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ.

2.2. Xây dựng cơ cấu ĐBCL trong các đơn vị thuộc ĐHQGHN

- Thủ trưởng các đơn vị thiết lập bộ phận chuyên trách về ĐBCL phù hợp với điều kiện của đơn vị. Có thể tham khảo mô hình Trung tâm ĐBCL của Trường Đại học KHXH&NV.

2.3. Triển khai xây dựng văn hoá chất lượng

- Các đơn vị trong ĐHQGHN tuyên truyền, xây dựng văn hoá chất lượng KĐCL tới từng cán bộ, giảng viên và nhân viên trong đơn vị mình.

- Các đơn vị trong ĐHQGHN xây dựng các kế hoạch hoạt động của đơn vị theo Bộ Tiêu chuẩn KĐCL các đơn vị đào tạo.

- Ban Chính trị và Công tác học sinh sinh viên phối hợp với Trung tâm ĐBCLĐT&NCPTGD thực hiện mở thêm mục Kiểm định chất lượng trên trang web của ĐHQGHN.

- Các đơn vị trong ĐHQGHN bổ sung cập nhật thông tin bằng tiếng Anh tương ứng với các tiêu chí KĐCL trên trang thông tin điện tử.

2.4. Triển khai KĐCL 04 chương trình đào tạo cử nhân

- Trường ĐHKHTN: Cử nhân tài năng ngành Vật lý.

- Trường ĐHKH XH&NV: Cử nhân chất lượng cao ngành Ngôn ngữ.

- Trường ĐHNN: Cử nhân chất lượng cao Tiếng Anh - hệ Sư phạm.

- Trường ĐHKT: Cử nhân chất lượng cao ngành Kinh tế đối ngoại.

2.5. Triển khai Tự đánh giá theo tiêu chuẩn của ABET

- Trường ĐHCN triển khai tự đánh giá theo các tiêu chuẩn của ABET trên cơ sở kết quả tự đánh giá theo tiêu chuẩn AUN.

- Thường trực Hội đồng KĐCL chỉ đạo và tư vấn chuyên môn.

2.6. Triển khai đánh giá giữa kỳ các đơn vị đã được Chứng chỉ KĐCL trong năm 2007

- Trường ĐH KHXH & NV, trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Kinh tế triển khai đánh giá giữa kỳ theo quy trình KĐCL của ĐHQGHN.

2.7. Đóng góp ý kiến chỉnh sửa văn bản

- Các uỷ viên Hội đồng gửi cho Thường trực Hội đồng trước ngày 30/7/2008 ý kiến đóng góp chỉnh sửa 02 văn bản ‘Quy định tạm thời về Kiểm định chất lượng Đại học Quốc gia Hà Nội’ ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-KĐCL ngày 03/6/2005 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; và Dự thảo ‘Hướng dẫn thực hiện đánh giá giữa kỳ với các đơn vị đã được kiểm định chất lượng’

- Thường trực Hội đồng tổng hợp các ý kiến góp ý và trình Chủ tịch Hội đồng.

 Theo công văn số 4055/KĐCL - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :