danh sach
 Ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
3638/QĐ-ĐHQGHN 2/10/2023 Ban hành Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý trong Đại học Quốc gia Hà Nội
3636/QĐ-ĐHQGHN 2/10/2023 Ban hành Quy định về chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp trách nhiệm đối với viên chức lãnh đạo, quản lý trong Đại học Quốc gia Hà Nội
3481/TB-ĐHQGHN 20/9/2023 Thông báo Chính sách thu hút nhà khoa học xuất sắc và Danh mục định hướng nghiên cứu ưu tiên của ĐHQGHN đến năm 2025
3286/QĐ-ĐHQGHN 6/9/2023 Công nhận Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Luật lâm thời
3288/QĐ-ĐHQGHN 6/9/2023 Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Khôi giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành
3289/QĐ-ĐHQGHN 6/9/2023 Điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Trọng Nghĩa giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành
3290/QĐ-ĐHQGHN 6/9/2023 Công tác nhân sự lãnh đạo của Trường ĐH Luật
2905/QĐ-ĐHQGHN 9/8/2023 Quyết định số 2905/QĐ-ĐHQGHN, ngày 9 tháng 8 năm 2023 Hướng dẫn tạm thời thực hiện quy trình đầu tư dự án theo Phương thức đối tác Công - Tư tại ĐHQGHN
2822/QĐ-HĐ 3/8/2023 Thôi làm thành viên Hội đồng ĐHQGHN đối với ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
2823/QĐ-HĐ 3/8/2023 Thôi làm thành viên Hội đồng ĐHQGHN đối với ông Phạm Hồng Tung
2825/QĐ-HĐ 3/8/2023 Bổ nhiệm ông Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ làm thành viên đương nhiên của Hội đồng ĐHQGHN
2824/QĐ-HĐ 3/8/2023 Ông Nguyễn Việt Hà thôi làm thành viên đương nhiên của Hội đồng ĐHQGHN do đã thôi chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ
2626/QĐ-ĐHQGHN 25/7/2023 Công tác nhân sự lãnh đạo của Trường ĐH Ngoại ngữ
2627/QĐ-ĐHQGHN 25/7/2023 Công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ
2628/QĐ-ĐHQGHN 25/7/2023 Công tác nhân sự của Hội đồng Trường ĐH Ngoại ngữ
2397/QĐ-ĐHQGHN 7/7/2023 GS.TS Phạm Hồng Tung thôi giữ chức vụ Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
2398/QĐ-ĐHQGHN 7/7/2023 Cử ông Phạm Đức Anh phụ trách Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
2358/QĐ-ĐHQGHN 4/7/2023 Công nhận Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2022-2027
2319/QĐ-ĐHQGHN 3/7/2023 Về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học vừa làm vừa học tại ĐHQGHN
2240/QĐ-ĐHQGHN 27/6/2023 Về việc Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN